Bijdrage Ouwehand over kalver­trans­porten


6 mei 2019

Ingebracht in het Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad

Afgelopen vrijdag publiceerde Trouw een artikel over de aanklacht die Stichting Eyes on Animals wegens mishandeling van kalfjes indient tegen de door de EU erkende, ‘high quality’ rustplaats voor veetransporten in Tollevast, Frankrijk . Kalfjes tussen de 17 en 30 dagen oud, geboren in Ierland en vervolgens in vrachtwagens met de boot naar Frankrijk vervoerd, om van daaruit weer verder te worden vervoerd naar mesterijen in Nederland en Spanje, bleken bij een inspectie op de rustplaats te worden geslagen, geschopt, aan hun oren werden weggetrokken bij een drinkplaats en zo hard op hun rug geslagen dat ze in elkaar zakten en op de voorpoten probeerden weg te komen . Bovendien bleken de vrachtwagens waarin de kalfjes waren vervoerd, ongeschikt te zijn voor kalfjes, omdat de gemonteerde zuigspenen bedoeld waren voor biggen. Hierdoor konden de kalfjes tijdens het hele transport niet drinken.

De Partij voor de Dieren vindt het afschuwelijk en onbestaanbaar wat jonge dieren van slechts iets meer dan twee weken oud moeten doorstaan in de melkveehouderij. Direct na geboorte bij hun moeder weggehaald en al na twee weken op een lang transport worden gezet vanuit Ierland, via Frankrijk naar Nederland – de grootste kalvermester van Europa. Hier worden ze na een lange reis in kleine hokken geplaatst en staan zij de rest van hun leven op harde roostervloeren, tot ze worden afgevoerd naar het slachthuis, waar ze (onverdoofd) worden geslacht. En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, worden ze tijdens hun transport op de verzamelplaats keihard geslagen, geschopt en aan hun oren getrokken. Misselijkmakend. De minister zegt echter waar en wanneer ze maar kan dat ze ‘trots’ is op de boeren, inclusief de kalverhouderij. Is ze nog steeds ‘trots’ op deze sector?

De leden hebben enkele vragen over dit onderwerp:

1. Klopt het dat de rustplaats Tollevast in Frankrijk waar Eyes on Animals en L214 hebben geïnspecteerd, over een erkenning door de EU beschikt?

2. Hoe verklaart de minister dat dergelijke mishandeling plaatsvindt op een door de EU erkende rustplaats?

3. Vindt de minister het waardevol dat vrijwillige inspectieorganisaties hebben geregistreerd wat er in werkelijkheid gebeurt op deze verzamelplaats?

4. Hoe is het toezicht op deze rustplaatsen vormgegeven en hoe groot is de toezichtsintensiteit? Is er permanent toezicht op deze verzamelplaatsen? Wie is hier voor verantwoordelijk?

5. Klopt het dat een groot deel van de kalfjes die op de rustplaats vanuit Ierland aankomen worden doorgevoerd naar Nederlandse kalverhouders?

6. Erkent de minister dat de kalfjes nog zuigelingen zijn als ze nauwelijks 14 dagen oud op transport naar Nederland moeten?

7. Voelt de minister een verantwoordelijkheid voor deze weerloze dieren die Nederland uit Ierland haalt, om hier te mesten en te doden? Zo ja, welke concrete acties gaat de minister ondernemen om de situatie voor de dieren op korte termijn te verbeteren?

8. Vindt de minister dat de daders moeten worden bestraft?

9. Is de minister bereid om de import van kalfjes stil te leggen nu (opnieuw) blijkt dat van dierenwelzijn geen enkele sprake is? Zo nee, welke sancties vindt zij dan wel passend tegen het walgelijke geweld tegen weerloze jonge dieren?

10. Erkent de minister dat Nederland, als zij de transporten niet stillegt, willens en wetens meewerkt aan ernstige aantasting van het welzijn van piepjonge kalfjes voor economisch gewin?

11. Is de minister bereid een verbod in te stellen op het vervoeren van dieren die nog bij hun moeder zouden moeten drinken?

12. Hoe is het volgens de minister mogelijk dat deze kalfjes zijn vervoerd in vrachtwagens met drinksystemen en zuigspenen die ongeschikt waren voor kalfjes, omdat zij bedoeld waren voor biggen?

13. Hoeveel uur zijn de kalfjes vanuit Ierland onderweg als zij aankomen op de rustplaats om dan eindelijk te kunnen drinken?

14. Is het de minister bekend dat de kalfjes van deze leeftijd van nature elke 2 uur bij hun moeder moeten drinken?

15. Kan de minister bevestigen dat in 2015 kalfjes niet meer op lange afstandstransport mochten worden gezet, omdat er in veewagens geen geschikte drinkwatervoorzieningen voor de jonge kalfjes aanwezig waren?

16. Kan de minister bevestigen dat in 2017 de kalfjes weer op transport mochten worden gezet, omdat er een geschikt drinksysteem op de wagens zou zijn? Zo ja, hoe verklaart de minister dat de drinksystemen nog steeds niet in orde zijn?

17. Is het de minister bekend dat Eyes on Animals heeft geconstateerd dat er dit jaar opnieuw trucks zijn die de rustplaats niet bezochten en daarmee de maximale reistijd (max. 19 uur), rust- en drenktijden overschreden? Zo ja, wat heeft de minister hiertegen de afgelopen jaren gedaan?

18. Hoe vaak heeft de NVWA op rustplaatsen gecontroleerd in de afgelopen vijf jaar?

19. Is het de minister bekend dat in de truck de kalfjes dicht opeen zijn gepropt en dat wanneer een kalfje in de rijdende veewagen gaat liggen of zijn evenwicht verliest of valt, het dier het risico loopt door andere kalfjes betrapt en verwond te worden?

20. Kan de minister bevestigen dat de kalfjes nog steeds 3-hoog geladen worden in de veewagens en daardoor nauwelijks ruimte boven de schoft hebben en zich daardoor kunnen verwonden?

21. Hoe staat het met het voornemen om de stahoogte voor kalveren in veewagens te verhogen tot 20 cm boven de schoft van het kalf?

22. Hoe verhoudt dit voornemen zich tot artikel 16a van de Beleidsregel dierenwelzijn: ‘als voldoende stahoogte voor runderen, behoudens voor slachtrunderen ouder dan 1 jaar: ten minste 20 cm boven de kruin van het hoogste dier’?

23. Kan de minister van de afgelopen 10 jaar inzichtelijk maken hoeveel kalfjes hun transport niet hebben overleefd? Zo nee, waarom niet?

24. Kan de minister bevestigen dat de kalfjes aan extreme weersomstandigheden bloot kunnen worden gesteld tijdens het transport, bijv. tussen 0 en 5 graden op de boot van Ierland naar Frankrijk?

25. Kan de minister bevestigen dat het totale transport vanuit Ierland naar Nederland meer dan 40 uur duurt?

26. Kan de minister bevestigen dat het kabinet de Nederlandse kalverhouderij subsidies geeft uit de pot met geld die bedoeld was voor plattelandsontwikkeling? Op hoeveel maatschappelijk draagvlak kan dat rekenen, denkt zij?


1 Iers kalf voor Nederlandse markt wordt onderweg mishandeld, Trouw, 3 mei 2019

2 Zie Inspectierapport ‘ Investigation into the welfare conditions of young Irish calves exported via Cherbourg, France to EU countries’

3 https://nos.nl/artikel/2176054...

4 https://www.dierenbescherming....

5 https://www.dierenbescherming.... , blz. 14

6 Kamervragen PvdD over het kantelen van een vrachtwagen met 300 jonge kalfjes aan boord (ingezonden 7 maart 2018)
Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand over herziening GGO-Regelgeving

Lees verder

Bijdrage Van Kooten over pulsvisserij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer