Bijdrage Ouwehand AO Bouw­be­sluit 2012


30 juni 2011

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Ook voor mij geldt dat ik tegelijkertijd in twee AO's zit. Ik zal dit AO zo meteen moeten verlaten. Om die reden zal ik proberen de tijd die ik gebruik in mijn termijn wat te beperken. Ik sluit me op veel punten aan bij de SP-fractie, met name op het belangrijke punt dat we het Bouwbesluit nu niet moeten doordrukken. Er liggen namelijk nog heel veel vragen. Het lijkt me niet verstandig om dat door te frommelen. Ik wil inzetten op de brandveiligheid van stallen. Hier heb ik de vorige keer ook al vragen over gesteld. Ik heb met verbazing kennis genomen van de antwoorden op onze vragen over het besluit om geen apart hoofdstuk in het Bouwbesluit op te nemen ter preventie van brand in veestallen. Het Bouwbesluit regelt het brandveilig bouwen of verbouwen en de brandveilige bouwkundige toestand van alle typen bouwwerken. Het gaat om bouwtechnische eisen aan het bouwen van nieuwe en het verbouwen van bestaande bouwwerken. Wie in het Bouwbesluit zoekt op het woord "dier", komt alleen langs "ongedierte" en "beschermde diersoorten". Helaas pindakaas voor de duizenden varkens, runderen, schapen en kippen. De beheersbaarheid van brand en rook, het gebruik van brandveilige materialen en constructies, en voorschriften voor vluchten bij brand worden voor hen gerekend onder de lichte industrie, als waren zij wc-rollen. Zij zijn echter geen wc-rollen, maar levende wezens, die gevoelens van angst, pijn en stress kunnen ervaren en letterlijk kunnen verbranden. Door dit uitgangspunt zijn in de afgelopen jaren ruim 1 miljoen dieren bij stalbranden omgekomen. Dit is een groot trauma voor de dieren zelf, voor de betrokken veehouder en niet in de laatste plaats voor de brandweerlieden die lijdzaam moeten toezien hoe al die dieren daar omkomen.

De staatssecretaris van EL&I heeft toegezegd een plan van aanpak te ontwikkelen. De Partij voor de Dieren is hier sceptisch over, omdat we de landbouwsector kennen. We weten dat het geluid altijd is dat de sector geen geld heeft voor dierenwelzijn, omdat de consument niet meer wil betalen in de winkel. Het lijkt me dus een illusie om te denken dat er op vrijwillige 14 basis geld wordt vrijgemaakt voor brandveilige maatregelen. De staatssecretaris heeft echter gezegd dat hij voor het reces met een plan van aanpak zou komen, zodat de Kamer zou kunnen bekijken wat daarin staat en hoeveel vertrouwen zij daarin heeft. Daarna zou zij de beslissing kunnen nemen of zij alsnog overgaat tot wettelijke regels in het Bouwbesluit. Dit plan van aanpak is er echter niet gekomen. Ik richt me tot de minister, maar ook tot de Partij voor de Vrijheid, die om dat plan van aanpak heeft gevraagd: als we vandaag zeggen dat het Bouwbesluit doorgaat, terwijl we helemaal niet weten wat er terechtkomt van de stoere woorden van de PVV-fractie dat zij de brandveiligheid van stallen ook wil verbeteren, dan kan ik de PVV-fractie beloven dat wij hier ook in het publieke debat zeer veel kritiek over zullen loslaten. De Partij voor de Dieren heeft er op deze manier geen vertrouwen in. Ik vraag de PVV-fractie dan ook om ons en de SPfractie te steunen om nu niet in te stemmen met het Bouwbesluit, in elk geval niet zolang er geen duidelijkheid is over hoe we met de brandveiligheid van stallen omgaan. Ons pleidooi is duidelijk: wij denken dat, ook al ligt het plan van aanpak er wel, het toch nodig is om wettelijke regels vast te stellen. De ervaring leert dat je met vrijwillige plannetjes niet ver genoeg komt. Mocht de Kamer vandaag toch besluiten door te gaan met dit Bouwbesluit, dan zullen ook wij hierover met een motie komen. Ik hoop in dat geval op steun van de fractie van de Partij voor de Vrijheid, naast de andere fracties die ons eerder hebben gesteund. Daar dank ik hen alsnog voor.

(…)

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik wil graag een bevestiging van wat ik nu denk te horen. Zegt de PVV-fractie dat we door kunnen en dat we het Bouwbesluit kunnen accorderen en hupsakee? Zegt ze dat we dan later wel zien hoe het plan van aanpak eruit ziet en wat de minister ermee gaat doen? En als het moet worden aangepast, dan moet dat maar bij een volgend Bouwbesluit gebeuren? We weten toch dat daar jaren overheen gaan?

(…)

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik wil wel nog even bezwaar maken tegen de invulling die de heer Lucassen geeft aan hoe de Partij voor de Dieren tegen de wereld aan zou kijken. Uitspraken als dat de PVV over mensen gaat en dat de Partij voor de Dieren alleen maar aan dieren denkt, zijn wat mij betreft volstrekt buiten de orde.

(…)

Minister Donner: Dan de discussie over de veestallen. Het plan van aanpak dat daarover is opgesteld, zal primair gaan over het uitgaan van de bestaande regelgeving. Binnen die regelgeving zijn verbeteringen mogelijk. Die zitten veel meer in de sfeer van de naleving van de regels dan in de aanpassing daarvan. In ieder geval weet ik dat de huidige regelgeving vanuit die optiek wordt geëvalueerd in het kader van het plan van aanpak. Mogelijk leidt dat tot regelgeving, hoewel ik daar niet op voorhand van uitga. Als dat leidt tot wijziging van de regelgeving zal dat in het Bouwbesluit moeten worden meegenomen, tenminste, voor zover dat om de bouwregelgeving gaat en niet om de gebruiksregelgeving. Als dat tijdig komt, kan het in het veegbesluit worden meegenomen. Verschillende leden zijn ingegaan op de brand in Nieuwegein eerder deze week. Die bevestigt alleen maar de noodzaak uit te gaan van de brandveiligheid. Het is wel zo dat er eerst duidelijkheid moet ontstaan over wat de oorzaken waren en wat daar precies aan de hand was, voordat daar conclusies aan verbonden kunnen worden over de eisen die worden gesteld. Ook meer in het algemeen moeten we ervoor oppassen ieder incident of elke ramp onmiddellijk in regelgeving te willen vertalen. Uiteindelijk wordt de regelgeving dan op de ergste gevallen afgestemd en dat is meestal geen garantie voor evenwichtige regelgeving.

(…)

Dan kom ik op de normen voor het isolatiemateriaal waarnaar de heer Van Bochove vroeg. Het ging hem om het isolatiemateriaal en om de brand- en rookwerende scheidingsconstructies en het niveau daarvan. Hij vraagt om te zorgen voor een eenduidige toelichting. Met betrekking tot de toelichting op artikel 2.73a is al in antwoord 111 op de gestelde Kamervragen aangegeven dat de toelichting zoals die nu bestaat niet geheel juist is. Artikel 2.73 gaat niet alleen om de toepassing van isolatiematerialen, maar ook om andere materialen die worden toegepast in constructies. De toelichting zal op dat punt worden aangepast en aangevuld.

(...)

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Ik sluit me aan bij de punten die de heer Jansen naar voren heeft gebracht. Ik denk dat het onverantwoord is om nu groen licht te geven. Allerlei vragen zijn nog niet beantwoord. Ik wil ook nog een duidelijke reactie van de minister op dat vage plannetje van de PVV over het plan van aanpak voor de brandveiligheid van stallen. Hoe moeten we dat voor ons zien als de minister eerder al heeft gezegd dat hij dit niet gaat regelen in het Bouwbesluit?

Minister Donner: Voorzitter. Ik begrijp dat enkelen zeggen geen antwoord te hebben gekregen op hun vragen. Ik vind dat een geldig punt. Tegelijkertijd geldt dat we nu verder moeten met dit proces als we per 1 januari duidelijkheid willen bieden. Ik heb de verschillende mogelijkheden om dit nader in te vullen weergegeven. Het veegbesluit zelf zal een AMvB zijn. Kortom, dat is dus van hetzelfde niveau als het Bouwbesluit. Daarnaast komt er bouwregelgeving op een aantal punten waarin de eisen nader ingeregeld kunnen worden. Dat zijn twee verschillende zaken. In het veegbesluit zal in ieder geval een aantal punten aan de orde komen dat naar mijn gevoel aangepast moet worden, ook in het licht van de discussie. Dat laat onverlet dat er naar aanleiding van het veegbesluit altijd gesproken kan worden over punten zoals de heer Monasch noemt. De regelgeving kan altijd gewijzigd worden; of ik dat zal voorstellen is vers twee. Er kan in ieder geval over gesproken worden. Ik zal in alle gevallen proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven op de punten die nu niet beantwoord zijn en die voor de verdere discussie over het Bouwbesluit snel duidelijk moeten worden. Ik zal zo snel mogelijk komen met de brief over de punten die nu aan de orde zijn geweest, zodat daar duidelijkheid over is, net als over de vraag of die later in het veegbesluit zullen worden meegenomen of niet.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik aarzel een beetje. Ik heb een vraag over de stallen gesteld. We hebben de minister eerder horen zeggen dat hij in het Bouwbesluit niets gaat doen aan de brandveiligheid van stallen. Ik hoor de PVV-fractie vragen om het plan van aanpak mee te nemen in het Bouwbesluit. Ik vraag me af hoe de minister daarop reageert.

Minister Donner: Daar heb ik op gereageerd. Het plan van aanpak zoals dat nu wordt ontwikkeld, gaat uit van de bestaande regelgeving. De verbeteringen zullen vooral zitten in de handhaving. Ik heb niet uitgesloten dat dit plan van aanpak eventueel kan leiden tot wijziging van de bouwregelgeving. Dat zal dan aan de orde komen. Het is primair een discussie in het kader van het plan van aanpak.

De voorzitter: (...) We hebben in ieder geval afgesproken dat de Kamer inventariseert welke zaken nog open liggen. In september volgt op basis van de gegevens die we dan hebben, een uitgebreid vervolgoverleg met de minister.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand Debat Hedwigepolder

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO over de bezuinigingen op de GGZ

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer