Bijdrage Hazekamp AO Nieuwe Weste­lijke Oever­ver­binding


5 april 2012

Mevrouw Hazekamp (PvdD): Voorzitter. Ik wil u even meenemen terug in de tijd en wat verder naar het zuiden. Tussen Maassluis en Vlaardingen ligt het Lickebaertgebied letterlijk onder de rook van het Afvalverwerkingsbedrijf Rijnmond (AVR) en de petrochemische industrie. Hier kreeg het begrip "recycling" wel een zeer bijzondere betekenis. In de laatste helft van de vorige eeuw sloeg daar de dioxine van AVR in grote hoeveelheden op landbouwgebieden in de omgeving neer. Alle hooi, melk en wol uit dit gebied werd op last van de overheid stelselmatig afgevoerd naar het afvalverwerkingsbedrijf om daarna in de vorm van dioxine weer opnieuw neer te slaan in het gebied. Een vicieus kringloopproces met de nadruk op "vies". Toen er in de jaren daarna een recreatiegebied in die vervuilde polder werd aangelegd, kregen de omwonenden weer wat hoop. Er werd hun zelfs een skiheuvel in het vooruitzicht gesteld. Toen het Koninklijk Besluit was vastgesteld, bleek dat de skiheuvel zou bestaan uit zwaar verontreinigd chemisch afval. Beroep daartegen was toen al niet meer mogelijk. De bevolking besloot daarop om geen gehoor te geven aan het Koninklijk Besluit maar wel aan een koninklijk verzoek, namelijk om meer bomen te planten. Eind 1992 plantten bezorgde burgers in één dag een volksbos met meer dan 20.000 bomen op de beoogde stortlocatie. Dat bos heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een fantastisch natuurgebied. Dat is echt een teken van hoop in een gebied dat eigenlijk al was opgegeven
door de bewoners.
Dit is ook de plek waar dit kabinet het Blankenburgtracé wil aanleggen. Omdat de minister inmiddels ook wel de weerbarstigheid van de lokale bevolking kent, heeft zij beloofd om de weg niet door het unieke volksbos, maar erlangs aan te leggen, namelijk door het gebied Rietputten. Dat leidt ertoe dat de schade door de aanleg van de Blankenburgtunnel nog veel groter is dan uit eerdere rapporten bleek. De Rietputten is een belangrijk moerasgebied met heel veel zeldzame en bedreigde vogelsoorten en dit gebied zou vrijwel geheel verloren gaan. Dat wil de minister toch niet echt? Dat kan toch niet waar zijn? Deze weg snijdt een diepe wond in het laatste stukje in de omgeving waar nog groen te vinden is en waar geen asfalt ligt. Niet alleen de natuur, maar vooral ook de bewoners betalen hiervoor letterlijk de tol.
Het aanleggen van de Blankenburgtunnel is de doodsteek voor het prachtige natuur- en recreatiegebied tussen Maassluis, Delft en Vlaardingen. Van dit gebied, de longen van de Randstad en behorend bij het Groene Hart, wil de minister nu de kransslagader doorsnijden. Het Groene Hart en de longen mogen toch niet bloeden voor de wens van dit kabinet om de natuur af te breken en te vervangen door asfalt? Er is al veel over gezegd. Het is ook een onnodig besluit. De verwachte groei van de mobiliteit is achterhaald vanwege de stijgende olieprijzen en dalende economische groei. Is de minister bereid om helemaal van de Blankenburgtunnel af te zien of in ieder geval voor een periode van vijf jaar? Dat laatste is ook nog eens verstandig met het oog op de economie. Graag een reactie van de minister.
De Partij voor de Dieren wil eigenlijk helemaal geen tunnel daar. Er moet worden ingezet op minder autoverkeer, beter openbaar vervoer en stimuleren van thuiswerken. Als er al een nieuwe wegverbinding noodzakelijk is, dan lijkt de Oranjetunnel verkeerskundig een veel beter alternatief. Dat is ook zo volgens de ANWB en een college van rijksadviseurs. Wat ons betreft, kan ook de PVV zich toch nog volledig vrij voelen om de keuze die deze partij in de gemeenteraad heeft gemaakt ook hier in Den Haag te maken. Gewoon nee zeggen tegen de Blankenburgtunnel. Zo ingewikkeld is het niet. Deze tunnel is niet vastgelegd in het regeerakkoord dus dit kan volgens mij best.
Er is massaal verzet tegen deze tunnel. Dat verzet groeit. Niet alleen deze tunnel, maar het gehele kabinetsbeleid is aan verzet onderhevig. Vorig jaar is naar voorbeeld van het volksbos Lickebaert en nieuw groeiend verzetsbos geplant tegen de plannen van dit kabinet. Als het kabinet doorgaat met de plannen voor minder natuur en meer asfalt, dan zal het ook zeker niet het laatste verzetsbos van dit land zijn.

[...]

Beantwoording eerste termijn door minister:

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus: Mevrouw Hazekamp heeft gevraagd naar het Volksbos. Wij gaan volgens haar om stortlocaties heen, maar wij gaan wel door de Rietputten heen. Zij vraagt mij of ik dat ga doen. Wij gaan inderdaad voor een deel door de Rietputten heen. Ik onderken de waarde van dit gebied. Het is weliswaar aangelegd, maar het is een heel mooi natuurgebied geworden. Gelukkig kun je dat goed compenseren door elders natuur terug te brengen. Dat betekent wel dat wij ingrijpen bij de huidige Rietputten. Ik zal mij echter inspannen om tot een goede compensatie te komen.

Interruptie op minister:

Mevrouw Hazekamp (PvdD): De minister zei zojuist dat alles oplosbaar is met geld. Dat is niet waar. Neem bijvoorbeeld het verdwijnen van blauwborstjes, baardmannetjes, wilde kievitsbloemen, oostelijk kruiskruid, dwergvleermuis en waterspitsmuis. Dat zijn allemaal zaken die onbetaalbaar zijn. Ik hoor graag van de minister of mijn inschatting klopt. Zij praat heel mooi over een weg die op een zeker moment een klein stukje aan de oppervlakte komt op het maaiveld. Klopt mijn inschatting dat er een groot verkeersplein, een klaverblad, zal moeten ontstaan bij de Krabbeplas als de weg verdiept wordt aangelegd, maar als niet het gehele tracé met al die aansluitingen ook lager wordt aangelegd? Als mijn inschatting klopt, is straks niet alleen dat Volksbos niet meer aantrekkelijk omdat er een grote snelweg naast ligt en verdwijnen niet alleen de Rietputten, maar wordt ook nog dat recreatiegebied aan de Krabbeplas onbruikbaar.

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus: Wij hebben bij de aansluiting op de A20, waar mevrouw Hazekamp op doelt, ervoor gekozen om niet te werken met een flyoverconstructie
maar met een dive-under, juist om die beter in te passen. Elke aansluiting is natuurlijk lelijk. Ik heb ook aan de overkant bij de eendenkooi gestaan. Dat was voor mij ook wel reden om extra geld uit te trekken voor het realiseren van de dive-undervariant in plaats van de fly-overvariant.

Mevrouw Hazekamp (PvdD): Geldt dat voor alle rijbanen?

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus: Zoals ook beschreven staat in het antwoord op de vragen van de Kamer, zijn de buitenbanen in een dive-underconstructie gerealiseerd waar ze normaal in een fly-over gerealiseerd worden. De tussenbanen sluiten dan op maaiveldniveau aan op de A20. Dat moet ook wel, want je moet toch op de weg zien te komen.

[...]

Mevrouw Hazekamp (PvdD): Het is jammer dat er zoveel geïnterrumpeerd worden. Door de beantwoording van de minister komen er heel veel nieuwe vragen in mij op. De minister zei een tijdje geleden niet van plan te zijn om de A24 aan te leggen en de streep niet door Midden-Delfland te trekken. Daar is volgens haar geen aanleiding toe. Is de minister bereid echt vast te leggen dat dit deel van het gebied, ook in de toekomst, beschermd blijft? Ik maak mij grote zorgen als ik de minister hoor zeggen dat zij niet bezuinigt op infrastructuur terwijl zij de kaasschaaf hanteert. Ik zou liever zien dat de 1,2 mld. worden geïnvesteerd in recreatie en natuur in plaats van in nog meer asfalt.

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus: In antwoord op mevrouw Hazekamp het volgende. Ik heb het zelf al gezegd, maar mijn baas, de Tweede Kamer, heeft het in een motie vastgelegd. Daarmee staat het op papier. Totdat een andere Tweede Kamer tot andere overwegingen komt, is het duidelijk en helder beleid, dus ook van de regering. Ik heb immers niet gezegd de motie niet over te willen nemen. Sterker nog, ik sta achter de motie.