Algemeen Overleg EU verdrags­wij­ziging


20 maart 2007

Algemeen overleg EU verdragswijziging
21 maart 2007
Inbreng Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand

Voorzitter,
Nederland zei NEE tegen het grondwettelijk verdrag. Het kan niet genoeg benadrukt worden. Nee, Nee en nog eens Nee was de enige nagalm van het Europees referendum dat bedoeld was als een feestje om het grondwettelijk verdrag te vieren. Tot kort voor het referendum was het overgrote deel van de zittende politiek ervan overtuigd dat er een full swing overwinning zou komen: Nederland zou massaal instemmen met het verdrag, zo was de overtuiging.

De gezichten van politici in Nieuwspoort op de avond van de uitslagen spraken boekdelen. Ze hadden zich vergist en werden massaal teruggefloten door de Nederlandse bevolking.
62% van de Nederlanders wilde niets weten van de Europese grondwet, ook niet als er gedreigd werd met een ontwrichting van de samenleving, met mogelijke oorlog zelfs als de grondwet zou worden afgewezen. Ook niet na een grote promotiecampagne van de overheid om JA te zeggen, ook niet toen de Nederlandse overheid de tegenstanders ging verwijten fabeltjes te vertellen, ook niet toen de Grondwet opeens geen grondwet bleek te mogen worden genoemd maar slechts een ‘grondwettelijk verdrag’ heette.

Nederland wilde ‘m niet en wees ‘m dus ondubbelzinnig af. 62% van de kiezers dacht er anders over dan 85% van de politiek en dat zou de politiek aan het denken moeten zetten. Het referendum over de Europese grondwet toont aan dat politiek en burgers ver van elkaar vervreemd zijn in een aantal belangrijke opzichten.

Maar wie denkt dat de politiek hier lering uit trekt heeft het mis, zo blijkt uit de actuele stand van zaken. Er komen enkele kleinschalige debatjes in het land tussen geïnteresseerde burgers om te kijken hoe het publiek er vandaag over denkt. Ik kan u voorspellen wat de uitkomst is van dit soort gekleurde steekproefjes. De debatdeelnemers zullen suggereren dat de mening van het nederlands publiek positiever geworden is. De werkelijkheid is dat Nederlandse burgers volgens onafhankelijke opiniepeilingen na het afwijzen van de Europese grondwet eerder negatiever dan positiever zijn gaan denken over de grondwet.

Over een nieuw referendum wordt vrijwel niet gesproken, alleen gedraaid. Wanneer je het hebt over het creëren van draagvlak onder de bevolking, het uitleggen van het Europese verhaal aan de burger, zou een referendum juist de ultieme proeve van bekwaamheid op dat gebied moeten zijn. Wanneer we zonder de kiezers opnieuw te raadplegen, er een nieuw verdrag doorfrommelen, zal het vertrouwen tussen politiek en burgers nog verder geschaad worden.

De Partij voor de Dieren heeft campagne gevoerd tegen het grondwettelijk verdrag, de grondwet eigenlijk, en kreeg heel veel reacties van mensen die het een schande vinden dat vormen van dierenmishandeling een grondwettelijke verankering zouden krijgen in de Europese grondwet.
Het stierenvechten, het rapen van kievitseieren, het houden van kistkalveren of het castreren van varkens,het harpoeneren van walvissen, het onverdoofd ritueel slachten het zou allemaal gelegitimeerd worden in een grondwet die de rechten van dieren ondergeschikt maakt aan de tradities en religieuze gewoontes en gebruiken van mensen.
Met geen letter vinden we aanpassing in het beoogde nieuwe grondwettelijke verdrag terug in de brief van minister en staatssecretaris. In de brief wordt een aantal terreinen genoemd waar een gemeenschappelijke aanpak geboden is. Dierenwelzijn komt in dat rijtje niet voor. De minister van LNV verwijst continu naar Europa wanneer we in Nederland het welzijn van dieren willen verbeteren, maar wanneer we de staatssecretaris van Europese zaken vragen de veehouderij in Europees verband aan te pakken, stuurt hij ons terug naar de minister van LNV.
Wij zijn bang dat in een nieuw verdrag opnieuw productieverhoging als enig uitgangspunt voor het landbouwbeleid wordt geformuleerd, waarmee andere uitgangspunten zoals dierenwelzijn en milieu worden uitgesloten. De verankering religieuze gebruiken, tradities en gewoonten van mensen ten koste van het welzijn en de integriteit van dieren is onaanvaardbaar en wij willen van de regering weten of u bereid bent in het grondwettelijk verdrag, als dat er dan toch zou moeten komen, een verbod op bijvoorbeeld het onverdoofd ritueel slachten op te nemen en in brede zin het welzijn en de rechten van dieren te erkennen, zonder die ondergeschikt te maken aan de rituelen, tradities en gebruiken van mensen.
Verder willen we weten welke garanties u wilt geven dat kiezers serieus genomen zullen worden en dat er geen nieuw verdrag zal komen zonder dat de Nederlandse kiezer daarover is geraadpleegd.

Tot slot voorzitter, sluit ik af met de opmerking dat we in Nederland ooit de volgende campagne hebben gehad: Als een meisje NEE zegt, bedoelt ze ook nee. Ik kan u verzekeren dat de kiezer zich in dat opzicht niet anders voelt dan het meisje uit die campagne.

Dank u wel!

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme Debat over de Europese Top

Lees verder

Inbreng Ouwehand Algemeen Kennismakingoverleg met Minister LNV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer