Vragen Wassenberg over plannen voor lega­li­sering door provincies van twee illegale mega­stallen van varkens­in­du­strieel Straathof


Indiendatum: feb. 2021

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over plannen voor legalisering door provincies van twee illegale megastallen van varkensindustrieel Straathof

 1. Is u bekend dat op dit moment twee provincies, te weten Noord-Brabant en Flevoland, twee illegaal in bedrijf zijnde megastallen met in totaal circa 35.000 varkens van de beruchte varkensindustrieel Straathof (Sebava B.V.) aan het legaliseren zijn, door de ontbrekende Wet natuurbeschermingsvergunningen (Wnb) alsnog te verlenen? [1], [2], [3], [4]
 2. Hoe beoordeelt u deze legalisering van de varkenshouderijen in de gemeenten Someren (Noord-Brabant) en Noordoostpolder (Flevoland), in het licht van de regelingen die door u zijn opgetuigd om (varkens)bedrijven juist op te kopen om de stikstofcrisis, maar ook stank van varkenshouderijen aan te pakken? [5], [6]
 3. Is het juridisch mogelijk dat varkenshouder Straathof zich - na mogelijke legalisering – voor deze twee locaties inschrijft voor een beëindigingsregeling?
 4. Kunt u uiteenzetten waar de provincies de benodigde stikstofruimte vandaan gaan halen voor deze twee legaliseringen, van respectievelijk circa 15.000 varkens in Flevoland en 20.000 in Noord-Brabant?
 5. Erkent u dat het legaliseren van deze twee megastallen met ruimte voor in totaal 35.000 varkens betekent dat op andere plekken flinke extra maatregelen moeten worden genomen om stikstofuitstoot te reduceren?
 6. Deelt u, in het licht van de stikstofcrisis, de mening dat het, naast het uitkopen van veehouderijen, (kosten)efficiënter is om illegale veehouderijen als overheid niet te legaliseren? Zo ja, bent u bereid hierop beleid aan te passen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
 7. Kunt u zich voorstellen dat mensen het onverteerbaar vinden dat de industriële varkenshouder Straathof, die in Duitsland een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen vanwege ernstige dierenmishandeling en die ook in Nederland herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen heeft begaan, milieuvergunningen heeft overtreden en significant meer dieren heeft gehouden dan volgens vergunningen was toegestaan, van de Nederlandse centrale en decentrale overheden alle medewerking lijkt te krijgen om zijn imperium in Nederland verder uit te breiden? Zo ja, hoe legt u dit uit?
 8. Hoe vaak heeft de NVWA bedrijven van de omstreden varkenshouder Straathof gecontroleerd in de afgelopen 5 jaar? Waren deze controles onaangekondigd? Wat waren hierbij de bevindingen en welke maatregelen zijn hierbij opgelegd?
 9. Zijn de naar schatting 400.000 biggen per jaar die worden gefokt en geboren bij de verschillende bedrijven van Straathof in Nederland bestemd voor de export of voor de Nederlandse markt?
 10. Is het mogelijk dat deze biggen worden ‘afgemest’ bij varkenshouderijen van Straathof in Hongarije?
 11. Bent u bereid om te onderzoeken op welke wijze u het legaliseren van de twee illegale varkensbedrijven van Straathof (Sebava) door de provincies Noord-Brabant en Flevoland tegen kunt houden? Zo nee, waarom niet?
 12. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gebruikelijke termijn beantwoorden?

[1] https://www.ed.nl/de-peel/voedsel-en-warenautoriteit-gaat-varkensstal-van-baron-in-lierop-controleren~ad2a302c/

[2] https://www.ed.nl/de-peel/partij-voor-dieren-keert-zich-tegen-varkensbaron-die-zonder-vergunning-in-lierop-bedrijf-met-15-000-dieren-opbouwt~ad1874de/

[3] https://www.destentor.nl/noordoostpolder/partij-voor-de-dieren-wil-beruchte-varkensba-ron-weg-hebben-uit-creil-en-dit-is-waarom~a317b540/

[4] https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/212632/pvdd-wil-dat-varkenshouder-uit-flevoland-vertrekt

[5] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/regeling-gerichte-opkoop-veehouderijen-gestart

[6] https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sanering-varkenshouderijen