Vragen Wassenberg over het decimeren van de konij­nen­po­pu­latie door ziekte, terwijl de jacht op konijnen onge­hinderd doorgaat


Indiendatum: 31 jan. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over het decimeren van de konijnenpopulatie door ziekte, terwijl de jacht op konijnen ongehinderd doorgaat

  1. Kent u het bericht '’Ze vallen gewoon om'; Waar zijn de konijnen?’? [1]
  2. Bevestigt u dat de konijnenpopulatie op sommige plekken in Nederland hard is geraakt door virusepidemieën en dat zeer negatief uitpakt is voor de natuur en biodiversiteit?
  3. Klopt het dat meerdere natuurbeheerders konijnen hebben uitgezet om lokale populaties te laten herstellen, terwijl konijnen elders worden geschoten, omdat het konijn nog steeds op de landelijke vrijstellingslijst staat?
  4. Hoeveel konijnen zijn het afgelopen jachtseizoen geschoten door jagers? Hoeveel konijnen zijn er uitgezet om de populaties te redden?
  5. Bent u bereid om met onmiddellijke ingang de aangenomen motie van Wassenberg en Futselaar (Kamerstuk 35 616 nr.9) uit te voeren en het konijn en de haas van de lijst van vrij bejaagbare soorten te halen? Zo nee, waarom niet?

[1] Groene Amsterdammer – 19 januari 2022- 'Ze vallen gewoon om'; Waar zijn de konijnen? https://www.groene.nl/artikel/...

Indiendatum: 31 jan. 2022
Antwoorddatum: 15 apr. 2022

1

Kent u het bericht 'Waar zijn de konijnen? 'Ze vallen gewoon om'’?

Antwoord

Ja.

2

Bevestigt u dat de konijnenpopulatie op sommige plekken in Nederland hard is geraakt door virusepidemieën en dat dat zeer negatief uitpakt voor de natuur en de biodiversiteit?

Antwoord

Konijnenpopulaties vertonen veel dynamiek in verspreiding en aantallen. Virusziekten zoals myxomatose en RHD zijn voor een belangrijk deel de oorzaak van deze dynamiek. De achteruitgang van konijnenpopulaties is een zorgelijke ontwikkeling omdat dit ook gevolgen heeft voor andere soorten. Begrazing door konijnen draagt bij aan behoud van de vegetatiestructuur en gaat verruiging van het terrein tegen.

3

Klopt het dat meerdere natuurbeheerders konijnen hebben uitgezet om lokale populaties te laten herstellen, terwijl konijnen elders worden afgeschoten omdat het konijn nog steeds op de landelijke vrijstellingslijst staat?

Antwoord

Ik ben ermee bekend dat er door natuurbeheerders konijnen worden bijgeplaatst in gebieden waar populaties onder druk staan. In het kader van schadebestrijding kunnen konijn gedood worden op basis van de landelijke vrijstellingslijst.

4

Hoeveel konijnen zijn het afgelopen jachtseizoen afgeschoten door jagers? Hoeveel konijnen zijn er uitgezet om de populaties te redden?

Antwoord

De provincie is bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen op het verbod van het uitzetten van soorten in het wild. Mijn ministerie beschikt daarom niet over gegevens van het bijplaatsen van konijnen. Voor de afschotgegevens van konijnen verwijs ik u door naar de jaarverslagen op de website van de betreffende faunabeheereenheden.

5

Bent u bereid om met onmiddellijke ingang de aangenomen motie van de leden Wassenberg en Futselaar (Kamerstuk 35 616, nr. 9) uit te voeren en het konijn en de haas van de lijst van vrij bejaagbare soorten te halen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

In de verzamelbrief Natuur[1] is er toegezegd dat wanneer uit onderzoek blijkt dat de staat van instandhouding van soorten op de jachtlijst in het geding is, de jacht niet geopend wordt. Zoals ik aangeef in de brief aan uw Kamer over de jacht op haas en konijn, die ik uw Kamer tegelijkertijd aan de beantwoording van deze schriftelijke vragen doe toekomen, is de staat van instandhouding van alle vrij bejaagbare soorten in het geding. Voor de haas en het konijn zijn vorig jaar op provinciaal niveau trends bepaald[2]. Gebaseerd op deze trends ben ik voornemens voor het komende seizoen (2022/2023) de jacht niet te openen voor de haas in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg. Ik ben voornemens de jacht op het konijn in alle provincies niet te openen voor het komend jachtseizoen omdat de populatie van het konijn landelijk een dalende trend toont.


[1] Kamerstuk 33576, nr. 247

[2] https://www.zoogdiervereniging...

Interessant voor jou

Vragen Teunissen en Van Raan over het bericht dat de CCS-installatie bij een waterstofproject van Shell meer broeikasgassen uitstoot dan het afvangt

Lees verder

Vragen Van Esch over de dreigende situatie rond vogelgriep onder in het wild levende zoogdieren en de risico’s voor mensen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer