Vragen Wassenberg over het bericht dat de Koning ten onrechte subsidie ontvangt voor Kroon­domein het Loo


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister-president en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de Koning ten onrechte subsidie ontvangt voor Kroondomein het Loo.

1. Kent u het bericht 'Koning krijgt ten onrechte subsidie voor Het Loo'? [1]

2. Kunt u bevestigen dat in de subsidiebeschikking voor het Kroondomein, nu in handen van Zembla, staat dat de koning niet de gebruikelijke 1 hectare mag afsluiten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar een gebied ter grootte van 7200 hectare? Zo nee, hoe luidt dan de uitzonderingsgrond? Zo ja, hoe rechtvaardigt u de uitzonderingsgrond en hoe verhoudt zich deze regeling zich tegenover die voor andere eigenaren en/of gebruikers van NSW landgoederen? Kunt u de betreffende subsidiebeschikking met de Kamer delen?

3.Bent u bereid een gedetailleerd overzicht te geven van alle correspondentie die in de afgelopen 20 jaar heeft plaatsgevonden tussen de regering en leden van het Koninklijk Huis over de subsidie en openstelling van het Kroondomein, in het kader van de wet openbaarheid bestuur en in het kader van de "bestendiging van een lijn die al decennia wordt ingezet" blijkens een verklaring van het ministerie van LNV? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening van emeritus hoogleraar notarieel recht Martin Jan van Mourik, die spreekt over "juridische belazerij"? Zo nee, kunt u gedetailleerd uiteenzetten waarom u meent dat de verleende subsidie op de juiste gronden is verstrekt? Zo ja, bent u bereid de subsidie terug te vorderen?

5. Deelt u de mening van hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans dat de vrijstellingen een deugdelijke onderbouwing missen en dat de voorkeursbehandeling van de koning in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Zo nee, kunt u gedetailleerd onderbouwen in welk opzicht u meent dat er wel sprake is van een deugdelijke onderbouwing en behoorlijk bestuur? Zo ja, bent u bereid de subsidie op die gronden met terugwerkende kracht terug te vorderen en voor welke periode?

6. Deelt u de mening van prof. Voermans dat er geen andere verklaring voor de constructie te bedenken is dan dat " het staatshoofd ongestoord wil kunnen jagen"? Zo nee, waarom niet en kunt u een gedetailleerde andere verklaring geven? Zo ja, bent u bereid de constructie per direct te herzien zodat het Kroondomein vanaf 15 september 2020 opengesteld zal blijven voor het publiek, temeer daar het Kroondomein sinds 1958 publiek bezit is?

7. Is het waar de op de website www.koninklijkhuis.nl een verklaring heeft gestaan dat de drijfjacht op wilde zwijnen als " niet effectief" kan worden beschouwd en dat de koninklijke familie om die reden vooruitlopend op een wettelijk verbod daarop vrijwillig stopte met de drijfjacht? Zo nee, hoe luidde dan de verklaring op genoemde website? Zo ja, vindt er geen enkele vorm van bewegingsjacht plaats in het Kroondomein, dus naast drijfjacht ook geen drukjacht, bersjacht, riegeljacht of enige vorm waarbij wilde zwijnen in de richting van de hofjagers gedreven worden?

8. Kunt u een gedetailleerd overzicht geven van de delen van het Kroondomein die jaarrond zijn opengesteld, en de delen die dat niet zijn, en kunt u aangeven op welke momenten die delen zijn gesloten voor het publiek en om welke reden?

9. Kunt u een gedetailleerd overzicht geven van alle overheidssubsidies die aan de beheerders of gebruikers van het Kroondomein worden verstrekt, vergezeld van een gedetailleerde kaart op welk deel van het gebied de subsidies betrekking hebben en de reden van de subsidie?

10. Deelt u de mening dat subsidieregelingen moeten worden uitgevoerd zonder aanzien des persoons, en dat voor de koning dus geen andere maatstaven mogen worden gehanteerd dan voor anderen? Zo nee, waarom niet en kunt u specifiek zijn in uw verklaring daarvan? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u een einde maken aan deze ongelijke behandeling?

11. Bevestigt u dat u de koning bij de verstrekking van de NSW openstellingssubsidie anders behandeld heeft dan andere grondeigenaren? Zo ja, bent u bereid tot het afgeven van een verklaring en een terugvordering van alle ten onrechte verleende subsidies? Zo nee, waarom niet?

12. Bent u bereid de motie 33 576 nr. 123, waarin de Kamer verzoekt het Kroondomein jaarrond open te stellen, met onmiddellijke ingang uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/13/koning-krijgt-ten-onrechte-subsidie-voor-het-loo-a3999697