Vragen Wassenberg over finan­ciële hulp voor wildop­vang­centra en de kosten die dieren­am­bu­lances en vogel­op­vang­centra maken als gevolg van vogel­griep­uit­braken


Indiendatum: feb. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over financiële hulp voor wildopvangcentra en de kosten die dierenambulances en vogelopvangcentra maken als gevolg van vogelgriepuitbraken.

 1. Kunt u zich herinneren dat de Tweede Kamer u heeft verzocht om in samenwerking met gemeenten, provincies en andere stakeholders een uniforme landelijke richtlijn te ontwikkelen voor vergoedingen aan lokale en regionale wildopvangcentra? [1]
 2. Kunt u zich herinneren dat u geen landelijke richtlijn heeft ontwikkeld vanwege de grote variatie aan opvangcentra en hun financiële behoeften, en dat u in plaats daarvan gemeenten en provincies heeft aangemoedigd in gesprek te gaan met lokale wildopvangcentra over welke hulp zij nodig hebben? [2]
 3. Welke concrete resultaten zijn uit deze gesprekken gekomen?
 4. Kunt u een overzicht geven van de provincies en gemeenten die wildopvangcentra financieel bijstaan? Kunt u een overzicht geven van de provincies en gemeenten die dit tot nu toe hebben geweigerd?
 5. Wat doet u voor wildopvangcentra die tot nu toe nul op het rekest hebben gekregen van hun provincie of gemeente?
 6. Wanneer verwacht u de zienswijze wildopvang van de Raad voor Dierenaangelegenheden naar de Kamer te kunnen sturen? [3]
 7. Hoe ver bent u met de aanpassing van de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten en het bijbehorende Protocol? [4]
 8. Hoe ver zijn de KNMvD (De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde), de opvanglocaties en andere stakeholders met het voorstel voor een uitzondering voor opvangcentra voor het onder voorwaarden uitvoeren van enkele veterinaire handelingen? [5]
 9. Is het u bekend dat Vogelopvang de Fugelspits, samen met het Fryske Gea en terreinbeheerders, de afgelopen tijd alleen al in de regio Noord-Oost Friesland zo’n 7.000 met vogelgriep besmette vogels heeft opgevangen, uit hun lijden heeft verlost of dood uit de natuur heeft gehaald?
 10. Is het u bekend dat Vogelopvang de Fugelspits ondanks al deze extra werkzaamheden nog geen enkele gemeente bereid heeft gevonden om te komen met financiële compensatie voor hun kosten?
 11. Erkent u dat vogelopvangcentra door alle meldingen van met vogelgriep besmette vogels veel extra kosten moeten maken voor onder andere beschermingsmiddelen en dierenartskosten voor bijvoorbeeld euthanasie, maar hiervoor vaak niet worden gecompenseerd en daardoor volledig afhankelijk zijn van particuliere donoren?
 12. Vindt u dat rechtvaardig, gezien de belangrijke bijdrage die de opvangcentra leveren aan het welzijn van wilde vogels, maar ook aan het voorkomen van de verdere verspreiding van de vogelgriep?
 13. Klopt het dat uw ministerie heeft toegezegd 50% van de kosten die wildopvangcentra en dierenambulances hebben gemaakt vanwege de vogelgriep te vergoeden? Is dit een eenmalig besluit of wordt dit een regeling met een structureel karakter? Geldt dit ook voor kosten die worden gemaakt vanwege andere aangifteplichtige ziekten, zoals pseudo-vogelpest, papegaaienziekte en botulisme?
 14. Waar verwacht u dat wildopvangcentra en dierenambulances het geld vandaan halen om de overige 50% van de kosten mee te financieren? Bent u bereid de volledige kosten van vogelgriep gerelateerde activiteiten van de vogelopvangcentra te laten dekken door het Rijk? Zo nee, waarom niet?
 15. Bent u bereid om te investeren in maatregelen die kunnen voorkomen dat het bij een volgende vogelgriepuitbraak opnieuw misgaat, zoals het opstellen van protocollen voor organisaties en beroepsgroepen die met in het wild levende dieren te maken hebben, duidelijke informatievoorziening voor gemeenten, provincies, waterschappen, politie en dierenhulporganisaties, en een duidelijk overzicht van taken en verantwoordelijkheden en een inbedding van deze structuren in de Veiligheidsregio’s?
 16. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gebruikelijke termijn beantwoorden?

[1] Nader gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Graus over vergoedingen aan lokale en regionale wildopvangcentra (Kamerstuk 33 576, nr. 184).

[2] Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitvoering van enkele moties en toezeggingen met betrekking tot de opvang van wilde dieren (Kamerstuk 33576, nr. 196).

[3] Conform uw toezegging (Kamerstuk 33576, nr. 196).

[4] Idem.

[5] Idem.

Live Kijk mee