Vragen Wassenberg over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland dat tech­nische lapmid­delen geen oplossing vormen voor de stik­stof­pro­ble­matiek


Indiendatum: mrt. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland dat technische lapmiddelen geen oplossing vormen voor de stikstofproblematiek

  1. Kent u de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een beroep van Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu tegen een natuurvergunningbesluit van de provincie Friesland? [1]
  2. Kunt u bevestigen dat de rechter heeft geoordeeld dat de effecten van technische stalaanpassingen op de stikstofuitstoot zo onzeker zijn dat een uitbreiding van het aantal dieren er niet mee te legitimeren is?
  3. Kunt u bevestigen dat de verkenningen in het kader van de stikstofproblematiek door ABDTOPConsult concluderen dat een forse krimp van het aantal dieren onvermijdelijk is om aan de verplichtingen uit de Habitatrichtlijn te voldoen? [2]
  4. Deelt u het inzicht dat het zeer inefficiënt is om boeren zich nu in de schulden te laten steken met dure technieken, om die boerderijen vervolgens mogelijk uit te moeten kopen?
  5. Kunt u bevestigen dat er tot 2030 €678 miljoen gereserveerd is vanuit het Rijk voor technische lapmiddelen voor de veehouderij? [3]
  6. Deelt u het inzicht dat dit weggegooid belastinggeld is omdat het ten eerste onzeker is dat de natuur er iets mee opschiet en ten tweede omdat de rechter heeft geoordeeld dat dit een onvoldoende basis is voor intern salderen, waardoor boeren er ook niks aan hebben?
  7. Welke gevolgen heeft de genoemde uitspraak voor de beleidsregels betreffende intern en extern salderen en welke gevolgen heeft het voor de stikstofaanpak van het kabinet?

[1] http://w-ja.nl/cms/wp-content/...

[2] Kamerstuk nr. 2021D10593

[3] Dit behelst onder andere de totale Subsidie brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv), subsidies voor waterbassins (voor het verdund uitrijden van mest), voor het verlagen van het ruw eiwitgehalte in veevoer en voor mestverwerking.