Vragen Vestering over het voorop stellen van het bedrijfs­belang van slacht­huizen


Indiendatum: nov. 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het voorop stellen van het bedrijfsbelang van slachthuizen

 1. Heeft u gelezen over de handhavingsrapporten die Stichting Animal Rights via een WOB-procedure opvroeg, waarin ernstige overtredingen staan beschreven die hebben plaatsgevonden bij een slachthuis in Twello, waaronder het snijden in een dier dat nog bij bewustzijn was, het onderbrengen van kreupele dieren in een zodanig te klein hok dat liggen zonder vertrapt te worden onmogelijk was en het illegaal onverdoofd slachten van een dier?[1]
 2. Erkent u dat het feit dat deze ernstige overtredingen hebben plaatsgevonden terwijl er een NVWA-inspecteur bij stond te kijken, het ergste doen vermoeden voor het lot van dieren op momenten dat er geen toezichthouder naast staat?
 3. Wat vindt u van het verweer van de slachthuiseigenaar dat hij geen ruimte of tijd heeft om zieke en niet-transportwaardige dieren apart te huisvesten, waarmee hij duidelijk maakt dat hij niet van plan is zich aan de wettelijke voorschriften te gaan houden?
 4. Waarom is dit slachthuis nog niet gesloten?
 5. Zijn de eigenaar en de transporteur van de niet-transportwaardige, ofwel kreupele dieren beboet? Zo nee, waarom niet?
 6. Hoeveel geiten en schapen worden er jaarlijks geslacht bij dit slachthuis? En hoeveel daarvan worden onverdoofd geslacht?
 7. Kunt u bevestigen dat bij dit slachthuis vaker (ernstige) overtredingen zijn vastgesteld?
 8. Klopt het dat er jaarlijks meerdere schriftelijke waarschuwingen worden gegeven aan dit slachthuis vanwege overtredingen van hygiëneregels, maar dat dit nooit resulteert in boetes?
 9. Herinnert u zich de undercoverbeelden uit dit slachthuis die vorig jaar naar buiten werden gebracht, waarop te zien was hoe dieren werden voortgedreven door hun staart omhoog te trekken of om te draaien en hoe angstige dieren ontsnapten aan de slachters, werden getrapt en opnieuw moesten worden gevangen?[2]
 10. Kunt u uitleggen hoe het mogelijk is dat er een handhavingsverzoek nodig was, gevolgd door een bezwaarprocedure, voordat er een boete werd opgelegd voor deze overtredingen?
 11. Vindt u dat een boete van 2.500 euro voor het bij bewustzijn villen van een geit in verhouding staat tot het leed dat dit dier is aangedaan? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat vindt dan wel passend?
 12. Bent u nog steeds van mening dat consumenten moeten weten waar hun voedsel vandaan komt?
 13. Kunt u uitleggen waarom u in hoger beroep bent gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank die oordeelde dat de namen van 43 slachthuizen waar in de afgelopen jaren overtredingen zijn geconstateerd openbaar moeten worden gemaakt?[3]
 14. Kunt u uitleggen waarom horecabedrijven die een onvoldoende halen bij NVWA-inspectieresultaten wel met naam- en adresgegevens op de NVWA-website worden gezet en slachthuizen niet?[4]
 15. Kunnen we hieruit concluderen dat u van mening bent dat iedereen moet weten waar zijn eten vandaan komt, maar niet als dit het bedrijfsbelang van slachthuizen schaadt?
 16. Waar in de begroting voor 2023, of in welke beleidsnota kunnen we deze kanttekening teruglezen?
 17. Herinnert u zich dat u eerder stelde dat de consument “een plicht heeft om zelf te onderzoeken, zich te verdiepen, zelf kennis van zaken op mag doen” als het gaat om de dagelijkse realiteit voor dieren?[5]
 18. Betekent dit dat een consument die aan zijn plicht wil voldoen om zelf te onderzoeken hoe het is gesteld met de dagelijkse realiteit voor dieren, zelf via een WOO-procedure alle inspectierapporten per slachthuis en per veehouderijlocatie moet gaan opvragen? Zo nee, hoe gaat u dit dan regelen?
 19. Kunt u deze vragen één voor één en vóór het debat over de LNV-begroting beantwoorden?

[1] https://www.animalrights.nl/levend-gevild-en-meer-ernstige-misstanden-slachthuis-mulder
[2] https://www.animalrights.nl/nieuwe-undercoverbeelden-uit-nederlands-slachthuis
[3] https://www.gelderlander.nl/rivierenland/moeten-foute-slachthuizen-ook-aan-de-schandpaal-worden-genageld-net-zoals-vieze-restaurants~af2ddb4e/
[4] https://www.openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl/bedrijfsinspecties/horeca
[5] Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2055