Vragen Vestering over het meere­kenen van inten­sieve land­bouw­gronden als Natura 2000-gebieden terwijl Nederland bijna wereld­kam­pioen biodi­ver­si­teits­verlies is


Indiendatum: sep. 2021

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het meerekenen van intensieve landbouwgronden als Natura 2000-gebieden terwijl Nederland bijna wereldkampioen biodiversiteitsverlies is

 1. Kent u de berichten ‘Nederland is bijna wereldkampioen biodiversiteitsverlies’ en ‘30 procent beschermde natuur in Nederland in 2030? Om dat doel te halen, moet er snel natuur bijkomen’? [1], [2]
 2. Wat is uw reactie op het inzicht van wetenschappers, zoals Louise Vet, dat het nergens in de wereld zo slecht gaat met de biodiversiteit als in Nederland?
 3. Deelt u het inzicht dat zolang de fundamentele factoren van biodiversiteitsverlies niet worden aangepakt, zoals de intensieve landbouw, uw beleid dweilen met de kraan open is? Zo nee, waarom niet?
 4. Klopt het dat er behalve natuur ook akkers en weilanden opgenomen zijn in beschermde Natura 2000-gebieden? Zo ja, hoeveel hectare akkers en hoeveel hectare wei- of graslanden bevinden zich in Natura 2000-gebied, graag uitgesplitst naar type akker, weiland en grasland?
 5. Op welke akkers en weilanden in Natura 2000-gebieden wordt intensief bemest en wordt landbouwgif en/of kunstmest gebruikt? Om welke gewassen gaat dat vooral en hoeveel hectare is dit in totaal?
 6. Zijn er ook biologische akkers en/of weilanden in Natura 2000-gebieden? Zo ja, om hoeveel hectare gaat het, graag uitgesplitst per akker en weiland?
 7. Deelt u het inzicht van onder andere de rechtbank Noord-Nederland dat negatieve significante effecten van het gebruik van landbouwgif op nabij gelegen Natura 2000-gebieden niet op voorhand kunnen worden uitgesloten? [3] Deelt u de mening dat landbouwgif zeker niet gebruikt zou moeten worden ín Natura 2000-gebieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen dat landbouwgif gebruikt wordt in Natura 2000-gebieden?
 8. Klopt het dat bemeste graslanden in de uiterwaarden als onderdeel van Natura 2000-gebieden worden aangewezen als foerageergebied voor onder andere de bescherming van grauwe ganzen? En klopt het dat op basis van deze aanwijzing graslanden meetellen als natuur? Zo nee, waarom niet?
 9. Klopt het dat grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen bejaagd worden op agrarische percelen in en rond Natura 2000-gebieden in het kader van schadebeheer en –bestrijding? [4]
 10. Deelt u het inzicht dat het zeer tegenstrijdig en inefficiënt beleid is om ganzen te beschermen en zelfs aan te trekken met bemeste graslanden in beschermde natuurgebieden om vervolgens deze ganzen te doden in het kader van schadebeheer? Zo nee, waarom niet?
 11. Deelt u de mening dat intensief beheerde landbouw, akkers en weilanden in principe geen natuur zijn - ook niet als het binnen een Natura 2000-gebied ligt - en als zodanig niet meegerekend kan worden als beschermde natuur voor het behalen van de biodiversiteitsdoelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?
 12. Kunt u aangeven of andere Europese landen landbouwgrond in Natura 2000-gebied als beschermde natuur opgeven bij de Verenigde Naties in het kader van het Biodiversiteitsverdrag? Hoeveel landen doen dit en om hoeveel hectare landbouwgrond gaat het?
 13. Hoeveel hectare natuur staat al in de boeken, maar is nog niet gerealiseerd?
 14. Bent u bereid om de intensieve akkers en raaigraslanden, die momenteel zijn aangewezen als Natura 2000-gebied te bestempelen als “nog niet gerealiseerde natuur ambitie” met het doel om deze activiteiten te beëindigen en de gebieden te ontwikkelen als natuur? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en per wanneer zal u dit uitvoeren?
 15. Kunt u deze vragen per vraag beantwoorden, zonder naar antwoorden op andere vragen te verwijzen?

[1] https://www.volkskrant.nl/wetenschap/30-procent-beschermde-natuur-in-nederland-in-2030-om-dat-doel-te-halen-moet-er-snel-natuur-bijkomen~b2df0ecf/

[2] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/nederland-is-bijna-wereldkampioen-biodioversiteitsverlies~b6eaf940/

[3] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:3487

[4] https://overijssel.faunabeheereenheid.com/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/Wnbvergunning_ganzen_winterperiode_2019_2024.pdf