Vragen Vestering en Wassenberg over toene­mende stroperij


Indiendatum: 3 apr. 2023

Vragen van leden Vestering en Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof en de minister van Justitie en Veiligheid over toenemende stroperij

  1. Kent u het bericht “Stropers hebben vrij spel: vooral reeën en hazen illegaal afgeschoten”? [1]
  2. Bent u met de conclusies van onderzoek eens dat wildstroperij steeds meer toeneemt neemt? Zo nee, waarom niet en op welke bronnen baseert u zich? Zo ja, wat is de trend?
  3. Bent u het er mee eens dat illegale stroperij toegenomen is, omdat de pakkans zo laag is als gevolg van de bezuinigingen van handhaving in het buitengebied? Zo nee, waarom niet en op welke bronnen baseert u zich? Zo ja, wat gaat u doen om de pakkans te verbeteren?
  4. Bent u het er mee eens dat het feit dat het aantal meldingen over stroperij afneemt, mogelijk kan bijdragen aan de toename van illegale stroperij? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregel bent u voornemens te treffen om te voorkomen dat mensen geen melding durven te doen en/of geen getuigenisverklaring durven af te leggen? [2]
  5. Kunt u uitsluiten dat hazen en reeën mogelijk via de lokale poelier of horecagelegenheid op het bord van de Nederlandse burger terecht kunnen komen? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, wat vindt u hiervan en wat gaat u hier tegen ondernemen? [3]
  6. Is het juist dat zowel de haas als de ree inheemse beschermde diersoorten zijn onder de bijlage, behorende bij artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming?
  7. Klopt het dat u een resultaatsverplichting hebt voor de goede staat van instandhouding van deze soorten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om illegale stroperij te stoppen en te voorkomen? [4]
  8. Komen er meer middelen beschikbaar om politie en OM te ondersteunen in hun strijd tegen deze vorm van illegale jacht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
  9. Hoe gaat u de toenemende stroperij meewegen in het beleid rond de jachten schadebestrijding, gezien dit de balans van populaties verstoort waardoor natuurbeleid niet effectief is?
  10. Bent u het er mee eens dat de jacht zonder nut of noodzaak op hazen voor het jachtseizoen 2023/2024 gesloten moet worden? Zo nee, waarom niet?

[1] https://wnl.tv/2023/03/24/stropers-hebben-vrij-spel-vooral-reeen-en-hazen-illegaal-afgeschoten/
[2] Kamerstuk 2021D36184
[3] https://pointer.kro-ncrv.nl/stropers-actief-buit-ligt-op-jouw-bord
[4] https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Bijlage

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg, Vestering, Van Esch en Van Raan over het adequaat beschermen van kwetsbare en unieke natuur en koraal op en rondom de BES-eilanden

Lees verder

Vragen Van Esch over de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf de in 2017 getaxeerde waarde van het Landgoed Paleis Soestdijk openbaar te maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer