Vragen Vestering over het afschu­we­lijke record­af­schot van wilde zwijnen op de Veluwe


Indiendatum: 13 okt. 2021

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het afschuwelijke recordafschot van wilde zwijnen op de Veluwe

1. Kent u de berichten ‘Recordafschot wilde zwijnen door voedseltekort in Veluwse bossen’ en ‘Een zware winter zorgt niet voor sterfte bij zwijnen, dat doet de jacht’? [1], [2]

2. Klopt het dat u geen nationaal overzicht heeft van de afschotcijfers, de vergeven afschotvergunningen en hoeveel zwijnen en/of herten er zijn geteld? Zo ja, hoe kunt dan inhoud geven aan uw eindverantwoordelijkheid voor de natuur? Zo nee, kunt u deze cijfers met de Kamer delen?

3. Controleert u de faunabeheerplannen van de provincies om invulling te geven aan uw eindverantwoordelijkheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe vaak controleert u deze plannen en hoe?

4. Kunt u aangeven hoe u invulling geeft aan uw eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de staat van de natuur, wanneer u geen overzicht heeft van de draagkracht van leefgebieden en hoe deze zich tot elkaar verhouden? [3]

5. Deelt u het inzicht dat u, als eindverantwoordelijke, een overzicht zou moeten hebben van de getelde dieren, de afschotcijfers en de omvang van de populaties in alle Nederlandse leef- en natuurgebieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat u dit opstellen?

6. Klopt het dat er landbouwenclaves zijn op de Veluwe? Kunt u aangeven hoeveel hectare deze omvatten en wat er wordt verbouwd? Welk gedeelte van de gebieden is deugdelijk afgeschermd om schade van in het wild levende dieren te voorkomen?

7. Hoeveel hectare van deze landbouwgebieden wordt meegerekend als Natura-2000 gebied?

8. Hoeveel hectare van deze landbouwgebieden is ingetekend als nog niet gerealiseerde natuur?

9. Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor trek- en zwerfgedrag van wolven wanneer hun leefgebied verstoord wordt door jacht op hun prooidieren en wat de effecten kunnen zijn voor hun foerageergedrag m.b.t. landbouwhuisdieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?

10. Is het u bekend dat jagers met name mannelijke dieren schieten en daarmee de natuurlijke populatiedynamiek kunstmatig beïnvloeden? Zo nee, waarom niet en bent u bereid daar nader onderzoek naar te verrichten? Zo ja, hoe beoordeelt u het kunstmatig beïnvloeden van de natuurlijke populatiedynamiek en bent u bereid hier paal en perk aan te stellen?

11. Kunt u aangeven of er nog gejaagd mag worden in delen van de Veluwe, die mogelijk afgesloten worden vanwege toeristische drukte? [4]

12. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?


[1] https://nos.nl/artikel/2400948-recordafschot-wilde-zwijnen-door-voedseltekort-in-veluwse-bossen

[2] https://www.trouw.nl/binnenland/een-zware-winter-zorgt-niet-voor-sterfte-bij-zwijnen-dat-doet-de-jacht~ba198f41

[3] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-vestering-over-afschot-van-grote-meerderheid-van-wilde-zwijnen

[4] https://www.nu.nl/binnenland/6162004/veluwe-gaat-waarschijnlijk-deels-op-slot-om-kwetsbare-natuur-te-beschermen.html