Vragen Van Raan/Wassenberg over de onzin van subsi­dieslur­pende mest­fa­brieken


Indiendatum: 28 jan. 2021

Schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de onzin van subsidieslurpende mestfabrieken

 1. Kent u het bericht “Het sprookje van de mega-mestbewerking”? [1]
 2. Kunt u bevestigen dat voor de bouw en exploitatie van mestvergisters (mono- en co-vergisters) en mestverbranders subsidie uit de SDE+(+)-regeling kan worden ontvangen?
 3. Hoeveel mestvergisters, mestverbranders en overige mestverwerkers zijn er momenteel in Nederland en hoeveel mest wordt hiermee verwerkt, in absolute zin en in het percentage van de totale mestproductie?
 4. Hoeveel subsidie is hiervoor in totaal reeds uitgegeven en hoeveel was dat onder de SDE+(+)-regeling? Kunt u dit uitsplitsen naar mestvergisters (mono- en co-vergisting), mestverbranders en overige mestverwerkers?
 5. Wat is de prijs per ton vermeden CO2-uitstoot van mestvergisters en mestverbranders?
 6. Bent u bekend met de klachten van omwonenden van mestfabrieken over de stank, ondanks dat exploitanten claimen dat deze “geurloos” zouden zijn? Kunt u aangeven hoeveel klachten er bij het Rijk, provincies en gemeentes zijn binnengekomen van omwonenden over de stank van mestfabrieken in de afgelopen vijf jaar?
 7. Kunt u aangeven hoeveel lekken of andere ongelukken er plaats hebben gevonden met mestfabrieken/mestvergisters in de afgelopen vijf jaar?
 8. Klopt het dat de meeste mestfabrieken grijs aardgas verbruiken voor het verwerkingsproces? Bij welk percentage van de mestfabrieken is dat het geval, graag uitgesplitst per type mestfabriek (vergisting, verbranding en overige)?
 9. Hoeveel grijs aardgas wordt er jaarlijks gebruikt om dierlijke mest via monovergisting, co-vergisting en verbranding te verwerken en wat zijn de efficiëntie coëfficiënten en energieprestaties van deze mestfabrieken, graag uitgesplitst naar type verwerking?
 10. Kunt u bevestigen dat mestverwerking met de huidige generatie mestvergisters en -verbranders ongeveer net zoveel energie (grijs aardgas) kost als dat het oplevert aan energie? Zo nee, waarom niet?
 11. Zo ja, beaamt u dat het greenwashing is om te stellen dat mestfabrieken ‘duurzaam biogas’ produceren, omdat mestverwerking eigenlijk neerkomt op het simpelweg omzetten van grijs aardgas naar ‘biogas’? Zo nee, waarom niet?
 12. Kunnen mestfabrieken voor de energie voor het verwerkingsproces ook gebruik maken van houtige biomassa, door middel van gesubsidieerde industriële biomassaketels? Zo ja, hoeveel procent van de mestfabrieken maakt gebruik van zulke ketels en hoeveel subsidie hebben ze hiervoor in totaal ontvangen?
 13. Wordt bij de SDE+(+)-subsidie uitkering het energieverbruik van industriële biomassaketels op de zelfde manier gecorrigeerd als het grijs aardgasverbruik?
 14. Welk percentage van de mestfabrieken gebruikt de zelf opgewekte energie voor het verwerkingsproces? Kunt u bevestigen dat dit geen voorwaarde is voor de SDE++-subsidie? Waarom niet?
 15. Kunt u bevestigen dat het restproduct uit mono- en co-vergisting van mest digestaat is, waarvan nu geprobeerd wordt dit te vermarkten tot ‘kunstmestvervanger’?
 16. Hoeveel energie is er nodig voor de productie van 1 kg ‘kunstmestvervanger’ uit dierlijke mest en hoeveel energie is er nodig om 1 kg ‘reguliere’ stikstofkunstmest te produceren?
 17. Beaamt u dat in de biologische landbouw al sinds jaar en dag een simpele, goedkope en energiearme ‘kunstmestvervanger’ wordt gebruikt, namelijk gewoon dierlijk mest?
 18. Kunt u uitsluiten dat het mogelijk is om de (co-)vergisting van mest en de verwerking van het digestaat onder te brengen in twee aparte bv’s, waardoor een dubbele boekhouding gevoerd kan worden?
 19. Zo nee, deelt u het inzicht dat dit ongewenste situaties kan opleveren, omdat op deze manier de SDE++-subsidie op basis van de bruto opbrengst van het biogas uitgekeerd kan worden, dus zonder correctie voor een groot deel van het grijs aardgas verbruik?
 20. Klopt het dat RVO.nl zich voor uitkering van SDE++-subsidies uitsluitend baseert op aangeleverde cijfers van de eigenaars van de mestfabrieken? Zo ja, hoe worden die cijfers op juistheid gecontroleerd?
 21. Bent u bereid om mestfabrieken, gezien ze fraudegevoelig zijn [2] en niet of nauwelijks duurzame energie opwekken, te schrappen van de SDE++-subsidieregeling, zodat dit geld besteed kan worden aan écht duurzame energieproductie? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.foodlog.nl/artikel/het-sprookje-van-de-mega-mestbewerking/

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/27/om-internationale-criminele-organisatie-fraudeerde-met-mest-a3965321

Live Kijk mee