Vragen Van Raan, Vestering en Teunissen over inves­te­ringen in de inten­sieve veehou­derij door ABP


Indiendatum: 15 jul. 2022

Vragen van de leden Van Raan, Vestering en Teunissen (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP

 1. Kent u het bericht “Kritiek op ABP's investeringen in intensieve veehouderij”? [1]
 2. Wat is uw reactie op het rapport “ABP Investing in an uninhabitable world” van World Animal Protection?
 3. Herinnert u zich dat de commissie Bekedam adviseerde om, vanwege het risico op het ontstaan en de verspreiding van zoönosen, niet langer in te zetten op de export van industriële lineaire landbouwsystemen die in de regel een veel te groot beroep doen op grondstoffen en waarbij vaak landbouwgrond nodig is ten koste van natuurgebieden? [2]
 4. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat pensioenfonds ABP met grote getallen investeert in de wereldwijde industriële veehouderij en daarmee bijdraagt aan activiteiten die risico's met zich meebrengen voor dierenwelzijn, landroof, klimaat en biodiversiteit?
 5. Erkent u dat deze investeringen niet in lijn zijn met de doelstellingen van het kabinet op het gebied van kringlooplandbouw, een dierwaardige veehouderij en het Parijs-akkoord om binnen de 1.5 graden opwarming te blijven? Zo ja, hoe lang mag dit nog doorgaan volgens u, voordat u het nodig vindt om over te gaan op dwingender maatregelen? Zo nee, waarom niet?
 6. Hoe ziet u de investeringen van ABP (zoals omschreven in het rapport) in het licht van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) die als doel hebben om risico’s voor mens en milieu te voorkomen? Bent u bereid om financiele instellingen, zoals ABP, te ondersteunen bij hun verduurzaming? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat dit soort investeringen minder aantrekkelijk worden? Zo nee, waarom vindt u dat de overheid financiele instellingen niet hoeft te ondersteunen in de verduurzaming met dwingender wet- en regelgeving, terwijl zij opereren in een systeem waarin het nog steeds moeilijk is om niet over te gaan op dit soort investeringen?
 7. Gezien bovenstaande vragen en antwoorden, vindt u dat investeringen in de intensieve veehouderij aansluiten bij duurzaam inkoopbeleid van de Rijksoverheid? Waarom wel of niet?
 8. Bent u het ermee eens dat dierenwelzijn ook bij verduurzaming hoort? Zo ja, bent u het er mee eens dat het pensioenfonds voor ambtenaren, politieagenten en onderwijzers voorop moet lopen in dierenwelzijn? Zo nee, wat rechtvaardigt volgens u dat dierenwelzijn geen onderdeel uitmaakt van duurzaam inkoopbeleid van de rijksoverheid?
 9. Op welke grondslag is de beweging bij de rijksoverheid gebaseerd om meer plantaardig in te kopen?
 10. Wijkt u hiervan af als het gaat om de inkoop van pensioenen? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u doen om het inkoopbeleid ten aanzien van pensioenen in lijn te brengen met het rijksinkoopbeleid?
 11. Wat gaat u doen om dierenwelzijn beter te verankeren in het rijksinkoopbeleid, ook ten aanzien van pensioenen?
 12. Kunt u uiteenzetten welke acties ABP heeft ondernomen om de risico's voor dierenwelzijn, klimaat, landroof en biodiversiteit aan te pakken, en deze te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 13. Kunt u aangeven op welke wijze ABP haar deelnemers informeert over hun beleggingen en op welke wijze ABP omgaat met de risico's voor dierenwelzijn, landroof, klimaat en biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?
 14. Hoe beoordeelt u de investeringen van ABP in het licht van eerdere uitspraken van de minister van Financiën: "Het is belangrijk dat ABP verantwoord belegt, maar nog belangrijker is het dat alle pensioenfondsen in Nederland verantwoord beleggen en meer dan ze nu al doen"? [3]
 15. Kunt u aangeven welke formele en informele mogelijkheden u heeft om ABP te wijzen en/of te sturen op hun investeringen?
 16. Kunt u aangeven welke afspraken de werkgever- en werknemersvertegenwoordigers met ABP hebben gemaakt over de inhoud van de pensioenregeling? Zo nee, waarom niet?
 17. Kunt u bevestigen dat ABP-bestuur gaat over de uitvoering van de pensioenregeling, inclusief het beleggingsbeleid?
 18. Kunt u bevestigen dat het ABP-bestuur dus een stem heeft in het beleggings- en investeringsbeleid van ABP?
 19. Klopt het dat het kabinet ook mensen kan voordragen om zitting te nemen in het bestuur? Deelt u de mening dat het bestuurslid, voorgedragen door het kabinet in ieder geval internationale afspraken en het beleid van het kabinet moet uitdragen in het bestuur? Zo ja, op welke wijze controleert u dat? Zo nee, waarom niet?
 20. Kunt u aangeven of en zo ja, op welke wijze het kabinet zich in gaat zetten om pensioenfondsen zover te krijgen dat investeringen in ieder geval in lijn zijn met internationale afspraken en met de duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet?

[1] https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/kritiek-op-investeringen-abp-intensieve-veehouderij

[2] Zoönosen in het vizier. Rapport van de expertgroep zoönosen. Commissie Bekedam, juni 2021

[3] Kamervragen over het bericht dat het ABP 174 miljoen euro in de palmolie-industrie investeert - ingezonden 9 april 2018