Vragen Van Raan/Van Esch over het bericht ‘Nieuwe mili­eu­normen voor Tata laten op zich wachten door Europese stro­pe­rig­heid’


Indiendatum: 1 aug. 2022

Schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Van Esch (beiden Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Nieuwe milieunormen voor Tata laten op zich wachten door Europese stroperigheid’.

 1. Kent u de berichten ‘Nieuwe milieunormen voor Tata laten op zich wachten door Europese stroperigheid’[1] en ‘Aanscherping milieunormen EU vaak vertraagd’[2]?
 2. Bent u van mening dat het vaststellen van de ‘best beschikbare technieken’ (bbt), waarop vervolgens de Europese milieunormen worden gebaseerd, een zo’n objectief mogelijk proces zou moeten zijn, waarbij de industrie nooit het laatste woord kan hebben? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier vindt u dat op dit moment objectiviteit is gegarandeerd?
 3. Wat is uw reactie op dat de industrie een grote invloed heeft op welke technieken als ‘best beschikbare technieken’ (bbt) worden vastgesteld, doordat de industrie oververtegenwoordigd is bij de besprekingen hierover en veel meer kennis heeft over de industriële processen dan de milieuorganisaties, lidstaten en de EIPPCB (het agentschap van de Europese Unie dat de besprekingen over de milieunormen leidt)[3]?
 4. Deelt u de mening van de Europese federatie van milieuorganisaties (EEB) dat dit ongelijke krachtenveld vaak leidt tot bbt-conclusies vol uitzonderingen of bbt-conclusies die simpelweg slecht zijn? Zo nee, waarom niet?
 5. Wat is uw reactie op dat het vaststellen van de ‘best beschikbare technieken’ in de praktijk allesbehalve objectief gebeurt?
 6. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het vaststellen van de ‘best beschikbare technieken’ in de toekomst wel objectief gebeurt?
 7. Vindt u het eigenlijk ook niet moreel te verwerpen dat door de bovengenoemde praktijken de leefomgeving rond Tata Steel gevaarlijk en ongezond is? Zo nee, wat is uw boodschap aan de omwonenden van Tata Steel?
 8. Hoe lang bent u van plan het gedrag van Tata Steel te blijven gedogen en daarmee medeplichtig te zijn aan het in stand houden van een onveilige leefomgeving veroorzaakt door Tata Steel, terwijl u beter kan en moet weten?
 9. Hoe en wanneer gaat u uitvoering geven aan de motie Van Esch/Beckerman over pleiten voor de opheffing van de uitzonderingsmogelijkheid op de strengste Europese normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen[4]?
 10. Uit hoeveel en uit wie bestaat de Nederlandse delegatie bij de besprekingen over de bbt-conclusies? Zitten hier ook vertegenwoordigers van de metaalbewerkingssector of andere industriële sectoren bij? Zo ja, hoe vaak en met hoeveel wordt de metaalbewerkingssector en andere industriële sectoren vertegenwoordigd in de Nederlandse delegatie?
 11. Klopt het dat van zeker 35 Europese sectoren er 15 werken met bbt-conclusies (en dus milieunormen) die ouder zijn dan tien jaar, terwijl dit elke acht jaar geactualiseerd zou moeten worden? Wat is uw reactie hierop? Welke sectoren werken er met bbt-conclusies ouder dan tien jaar?
 12. Wat is uw reactie op dat deze verouderde wetgeving het voor toezichthouders lastig maakt om streng op te treden tegen fabrieken als Tata Steel?
 13. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het proces om de bbt-conclusies te actualiseren wordt versneld, zodat er strengere milieunormen kunnen worden opgelegd aan de industrie?
 14. Bent u bereid omgevingsdiensten te (onder)steunen wanneer zij bedrijven (zoals Tata Steel) strengere milieunormen willen opleggen en hierop willen handhaven? Zo ja, wanneer gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
 15. Bent er ervan op de hoogte dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties recent heeft verklaard dat iedereen recht heeft op een schone leefomgeving?[5]
 16. Bent u van mening dat deze verklaring ook gevolgen heeft voor Nederland en zo ja, welke?
 17. Welke extra maatregelen gaat u nemen om een schone, gezonde en duurzame leefomgeving te kunnen waarborgen?
 18. Bent u van plan het recht op een schone leefomgeving te verankeren in (nationale) wetgeving? Zo ja, per wanneer en in welke wetgeving? Zo nee, waarom niet?
 19. Hoe krijgt het recht op een schone leefomgeving een plek in het Nationaal MilieuProgramma dat u momenteel aan het vormgeven bent?
 20. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?
 21. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat Vergunningverlening, toezicht en handhaving op 13 september 2022?


[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/28/nieuwe-milieunormen-voor-tata-laten-op-zich-wachten-door-europese-stroperigheid-a4137619

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/28/aanscherping-milieunormen-eu-vaak-vertraagd-a4137670

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/28/nieuwe-milieunormen-voor-tata-laten-op-zich-wachten-door-europese-stroperigheid-a4137619

[4] Kamerstuknummer 22112-3445

[5] https://www.unep.org/news-and-stories/story/historic-move-un-declares-healthy-environment-human-right