Vragen Van Raan over open­baar­making van docu­menten in de RWE-claimzaak


Indiendatum: jun. 2022

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister voor Klimaat en Energie over openbaarmaking van documenten in de RWE-claimzaak.

Vraag 1
Wanneer worden de volgende documenten van RWE openbaar: het verzoek tot arbitrage, de aanklacht en het schaderapport?

Vraag 2
Vindt u dat RWE de belofte nakomt om 'zo open mogelijk' te zijn, in lijn met de uitspraken van Dhr Miesen tijdens het rondetafelgesprek van 2 juni, "We will try to be as open as possible. We have to be a bit careful in this case, because there are rules not only from the arbitrage, but also the Dutch government has a say in what's made public and what is not made public." en de uitspraak in de brief die hij na afloop stuurde: “Ingeval partijen het over een bepaald document of passage niet eens worden leggen zij de vraag over publicatie daarvan ter beoordeling voor aan het Tribunaal”?[1] Waarom wel of niet?

Vraag 3
Vindt u dat de overheid alles doet voor een 'zo transparant mogelijk' proces, in lijn met de belofte voor een ‘zo transparant mogelijk’ proces, onder andere bij monde van uw voorganger in de brief van 4 februari 2021?[2] Waarom wel of niet?

Vraag 4
Is verschil van mening tussen RWE en de overheid over welke documenten of passages openbaar moeten worden de reden dat openbaarmaking zo lang duurt? Waarom wel of niet?

Vraag 5
Kunt u deze vragen beantwoorden voor de commissievergaderingen Energieraad en Klimaat & Energie op 22 juni?


[1] Rondetafelgesprek 2 juni 2022: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03944

[2] Brief regering 35570-XIII-77 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z02290&did=2021D05054

Indiendatum: jun. 2022
Antwoorddatum: 23 jun. 2022

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister voor Klimaat en Energie over openbaarmaking van documenten in de RWE-claimzaak (ingezonden 16 juni 2022).

Antwoord van Minister Jetten (Klimaat en Energie) (ontvangen 23 juni 2022)

Vraag 1

Wanneer worden het verzoek tot arbitrage, de aanklacht en het schaderapport openbaar gemaakt?

Antwoord 1

De inzet van Nederland is om zo veel mogelijk transparantie in de arbitrage-procedures te geven. Daarom wil Nederland zo snel mogelijk alle processtuk-ken die door partijen bij het Arbitragetribunaal worden ingediend, openbaar maken. Hierover zijn afspraken gemaakt. In Procedural Order no. 1 is een regime opgenomen dat voorziet in de snelle openbaarmaking van alle stukken die in het geding worden gebracht, inclusief getuigenverhoren, producties en verslagen van de hoorzittingen.1 Het verzoek tot arbitrage hoort hier strikt genomen niet bij.

Vraag 2, 3 en 4

Bent u van mening dat RWE de belofte nakomt om «zo open mogelijk» te zijn, in lijn met de uitspraken van de heer Miesen tijdens het rondetafelge-sprek over het Energy Charter Treaty van 2 juni, waarin hij zei «We will try to be as open as possible. We have to be a bit careful in this case, because there are rules not only from the arbitrage, but also the Dutch government has a say in what’s made public and what is not made public» en de uitspraak in de brief die hij na afloop stuurde, waarin hij schreef «Ingeval partijen het over een bepaald document of passage niet eens worden leggen zij de vraag over publicatie daarvan ter beoordeling voor aan het Tribunaal»? Waarom wel of niet? Vindt u dat de Nederlandse overheid alles doet voor een «zo transparant mogelijk» proces, in lijn met de belofte voor een «zo transparant mogelijk» proces, onder andere bij monde van uw voorganger in de brief van 4 februari 2021 (Kamerstuk 35 570 XIII, nr. 77)? Waarom wel of niet?

Bestaat er verschil van mening tussen RWE en de Nederlandse overheid over welke documenten of passages openbaar moeten worden de reden dat openbaarmaking zo lang duurt? Waarom wel of niet?

Antwoord 2, 3 en 4
De inzet van de Nederlandse regering is om deze arbitrageprocedures zo transparant mogelijk te voeren, o.a. door zo veel mogelijk informatie openbaar te maken.2 Op 28 december 2021 heeft Nederland RWE verzocht tot openbaarmaking van het verzoek tot arbitrage, de memorial en alle producties, waaronder het schaderapport en ombouwanalyse. Op grond van Artikel 25 van Procedural Order no. 1 is het publiceren van deze stukken toegestaan, nadat tussen partijen overeenstemming is bereikt over eventueel noodzakelijke redacties. Bijna een half jaar later, is het spijtig te constateren dat hierover geen overeenstemming is bereikt, ondanks de herhaaldelijke verzoeken en suggesties vanuit Nederland om de stukken zo snel mogelijk te kunnen publiceren. Als hierover geen overeenstemming tussen de partijen kan worden bereikt, kan het arbitragetribunaal gevraagd worden om over de openstaande punten te beslissen. Nederland heeft RWE op 15 juni een finale deadline gegeven en verzocht om de betreffende stukken uiterlijk 20 juni openbaar te maken of anders de zaak aan het tribunaal voor te leggen. RWE heeft op 20 juni aangegeven tot overeenstemming te kunnen komen en de stukken kunnen nu dus snel worden gepubliceerd. Een dergelijk lange procedure om stukken openbaar te maken, is niet in het belang van het proces noch in lijn met de procedure zoals voorgeschreven in Procedural Order no. 1. In de nationale procedures publiceert de Staat zijn eigen stukken in ieder geval om ook deze procedures op een zo transparant mogelijke wijze te voeren.3

Vraag 5
Kunt u deze vragen beantwoorden voor de commissievergaderingen Energieraad en Klimaat & Energie op 22 juni?

Antwoord
Nee.

Interessant voor jou

Vragen Van Esch over het gebrek aan vegetarische en veganistische maaltijden in zorginstellingen

Lees verder

Vragen Ouwehand aan de minister-president over zijn onzichtbaarheid in het maatschappelijk debat over de dringende noodzaak om de natuur te herstellen en de stikstofmaatregelen die daarvoor nodig zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer