Vragen Van Raan over nieuw onderzoek naar risico’s op botsingen met vogels als gevolg van opening Lelystad Airport


Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van I&W, LNV en Defensie over nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

1) Kent u het artikel: “Actiegroep Lelystad Airport wijst op nieuw vogelonderzoek: ‘Dat is vragen om problemen’ en het wetenschappelijke werk: “High-Resolution Spatial Distribution of Bird Movements Estimated from a Weather Radar Network? [1] [2]

2) Erkent u dat deze nieuwe onderzoeksmethode[3], die gebruikmaakt van de KNMI-weerradar van Herwijnen, vogels kan waarnemen over aanzienlijk grotere afstanden en op grotere vlieghoogten in vergelijking met de technieken die werden ingezet voor de vogel- en vliegveiligheidsonderzoeken die ten grondslag liggen aan de geactualiseerde MER Lelystad Airport?[4] Zo nee, waarom niet?

3) Onderschrijft u de constatering van dit nieuwe onderzoek, op basis van nieuwe en scherpere radarmetingen, dat trekvogels tot een hoogte van zo'n 3.500 meter vliegen? Zo nee, waarom niet?

4) Onderschrijft u de constatering van trekvogelecoloog Theunis Piersma, op basis van dit nieuwe onderzoek, dat tussen de 2 en 3 kilometer hoogte ook nog grote aantallen trekkende vogels vliegen in behoorlijk hoge dichtheden? Zo nee, waarom niet?

5) Onderschrijft u de constatering van dit nieuwe onderzoek dat tussen 17.00 uur en 6.00 uur hoge vogelconcentraties voorkomen, o.a. boven de IJsselmeerkust, Friesland en de Flevopolders? Zo nee, waarom niet?

6) Erkent u dat deze constateringen (vraag 3, 4 en 5) afwijken van de conclusies uit het rapport over vliegveiligheid en mogelijke botsingen met vogels, onderdeel van de geactualiseerde MER Lelystad Airport?[5] Zo nee, waarom niet?

7) Ziet u op basis van dit nieuwe onderzoek aanleiding om uw eerdere Kamerbrieven, beantwoording van Kamervragen en bijdragen aan Kamerdebatten te herzien of te herformuleren? Zo nee, waarom niet?

8) Herinnert u zich de door de Partij voor de Dieren geïnitieerde hoorzitting “Vliegveiligheid en vogelaanvaringen” in de Tweede Kamer (d.d. 27 maart 2019), waaruit bleek dat de aanwezige experts fundamentele kritiek hadden op het rapport van Bureau Waardenburg, o.a. omdat in dat rapport geen gebruik wordt gemaakt van toereikende radarsystemen en het veldonderzoek slechts zeer beperkt bleek te zijn uitgevoerd?[6]

9) Herinnert u zich dat tijdens deze hoorzitting de vertegenwoordiger van Bureau Waardenburg niet in staat bleek deze kritiek te weerleggen?

10) Deelt u de mening dat het ter beschikking komen van verbeterde onderzoekstechnieken in het algemeen een aanleiding zouden kunnen zijn om eerdere conclusies, bijvoorbeeld ten aanzien van het risico op botsingen met vogels, te heroverwegen of om nieuw onderzoek uit te schrijven, zeker indien de constateringen van dat nieuwe en scherpere onderzoek afwijken van eerdere aannames? Zo nee, waarom niet?

11) Bent u van mening dat een goede risico-inschatting gebaseerd zou moeten zijn op de kans maal de ernst van het ongeval? Zo nee, waarom niet?

12) Erkent u dat de ernst van een ongeval o.a. wordt beïnvloed door de snelheid en hoogte van het vliegtuig? Zo nee, waarom niet?

13) Bent u van mening dat dit element van “kans maal ernst van het ongeval” voldoende is meegenomen in het rapport over vliegveiligheid en mogelijke botsingen met vogels, onderdeel van de geactualiseerde MER Lelystad Airport?[7] Zo ja, waar blijkt dat uit?

14) Deelt u de mening dat het rapport over vliegveiligheid en mogelijke botsingen met vogels, onderdeel van de geactualiseerde MER Lelystad Airport, in het algemeen gebaseerd zou moeten zijn op de best beschikbare meetmethoden? Zo nee, waarom niet?

15) Deelt u de mening dat, gezien de reeds bestaande kritiek op het rapport over vliegveiligheid en mogelijke botsingen met vogels, onderdeel van de geactualiseerde MER Lelystad Airport[8], plus de beschikbaarheid van nieuwe en meer nauwkeurigere meetmethoden[9], aanleiding geeft om het rapport over vliegveiligheid en mogelijke botsingen met vogels, onderdeel van de geactualiseerde MER Lelystad Airport, onafhankelijk te laten toetsen? Zo nee, waarom niet?

16) Deelt u de mening dat het rapport over vliegveiligheid en mogelijke botsingen met vogels, onderdeel van de geactualiseerde MER Lelystad Airport[10], zou moeten worden herzien met behulp van de nieuwe en betere meetmethoden? Zo nee, waarom niet?

17) Deelt u de mening dat het rapport over vliegveiligheid en mogelijke botsingen met vogels, onderdeel van de geactualiseerde MER Lelystad Airport[11], opnieuw moet worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

18) Welke garanties kunt u geven dat op de vliegroutes van en naar Lelystad Airport geen botsingen van passagiersvliegtuigen met vogels zullen plaatsvinden? Waar baseert u dat op?

19) Erkent u dat de veiligheid van vogels gebaat zou zijn bij een stevige krimp van het aantal vliegbewegingen van vliegtuigen? Zo nee, waarom niet?

20) Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] Leeuwarder Courant: https://www.lc.nl/friesland/weststellingwerf/Actiegroep-Lelystad-Airport-wijst-op-nieuw-vogelonderzoek-Dat-is-vragen-om-problemen-25380650.html

[2] Bart Kranstauber, Willem Bouten, Hidde Leijnse, Berend-Christiaan Wijers, Liesbeth Verlinden, Judy Shamoun-Baranes en Adriaan M. Dokter (2020): “High-Resolution Spatial Distribution of Bird Movements Estimated from a Weather Radar Network”. Remote Sensing 2020, 12, 635; doi:10.3390/rs12040635.
https://www.researchgate.net/publication/339378399_High-Resolution_Spatial_Distribution_of_Bird_Movements_Estimated_from_a_Weather_Radar_Network

[3] Bart Kranstauber, Willem Bouten, Hidde Leijnse , Berend-Christiaan Wijers, Liesbeth Verlinden, Judy Shamoun-Baranes en Adriaan M. Dokter (2020): “High-Resolution Spatial Distribution of Bird Movements Estimated from a Weather Radar Network”. Remote Sensing 2020, 12, 635; doi:10.3390/rs12040635.
https://www.researchgate.net/publication/339378399_High-Resolution_Spatial_Distribution_of_Bird_Movements_Estimated_from_a_Weather_Radar_Network

[4] Actualisatie MER Lelystad Airport: Rapport vliegveiligheid ten gevolge van aanvaringen met vogels: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/21/rapport-vliegveiligheid-ten-gevolge-van-aanvaringen-met-vogels

[5] Actualisatie MER Lelystad Airport: Rapport vliegveiligheid ten gevolge van aanvaringen met vogels: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/21/rapport-vliegveiligheid-ten-gevolge-van-aanvaringen-met-vogels

[6] Hoorzitting vliegveiligheid en vogelaanvaringen, 27 maart 2019. https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00425

[7] Actualisatie MER Lelystad Airport: Rapport vliegveiligheid ten gevolge van aanvaringen met vogels: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/21/rapport-vliegveiligheid-ten-gevolge-van-aanvaringen-met-vogels

[8] Actualisatie MER Lelystad Airport: Rapport vliegveiligheid ten gevolge van aanvaringen met vogels: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/21/rapport-vliegveiligheid-ten-gevolge-van-aanvaringen-met-vogels

[9] Bart Kranstauber, Willem Bouten, Hidde Leijnse , Berend-Christiaan Wijers, Liesbeth Verlinden, Judy Shamoun-Baranes en Adriaan M. Dokter (2020): “High-Resolution Spatial Distribution of Bird Movements Estimated from a Weather Radar Network”. Remote Sensing 2020, 12, 635; doi:10.3390/rs12040635.
https://www.researchgate.net/publication/339378399_High-Resolution_Spatial_Distribution_of_Bird_Movements_Estimated_from_a_Weather_Radar_Network

[10] Actualisatie MER Lelystad Airport: Rapport vliegveiligheid ten gevolge van aanvaringen met vogels: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/21/rapport-vliegveiligheid-ten-gevolge-van-aanvaringen-met-vogels

[11] Actualisatie MER Lelystad Airport: Rapport vliegveiligheid ten gevolge van aanvaringen met vogels: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/21/rapport-vliegveiligheid-ten-gevolge-van-aanvaringen-met-vogels