Vragen Van Raan over inves­te­ringen in de plas­tic­in­du­strie


Indiendatum: 2 jul. 2020

Schriftelijke vragen over investeringen in de plasticindustrie

Aan: minister van Financiën, de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, de minister van EZK en de staatssecretaris van I&W

 1. Bent u bekend met de oproep gedaan op 7 maart in het AD door 34 bezorgde wetenschappers en experts gericht aan Shell, de banken, verzekeraars en pensioenfondsen die in Shell investeren, en de Nederlandse overheid?[1]
 2. Bent u bereid om, zoals de wetenschappers en experts oproepen, “beleid te formuleren (en na te leven) om investeringen in de productie van nieuw plastic tegen te gaan” en bent u bereid om Shell op te roepen om het Europese Plastic Pact alsnog te ondertekenen? Zo niet, waarom niet?
 3. Bent u bereid om gehoor te geven aan deze oproep door afspraken te maken met banken, verzekeraars en pensioenfondsen, en kunt u de Kamer hierover informeren? Zo niet, waarom niet?
 4. Bent u bekend met het praktijkonderzoek[2] van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer en Plastic Soup Foundation in juli 2019 waaruit bleek dat grote Nederlandse banken en verzekeraars in totaal vele miljarden investeren in schaliegasproducerende bedrijven, dat dit leidt tot een sterke toename van de productie van (single use) plastics, en bent u bereid om dit actief tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
 5. Op welke manier zouden de investeringen in de plasticindustrie (en andere investeringen in de fossiele industrie) als uitsluitcriterium of anderszins zwaar mee kunnen wegen in de aanbestedingsprocedures voor financiële diensten die het Rijk afneemt? Bent u bereid om dit vanaf mee te laten wegen bijv. wanneer u kiest voor een huisbankier?
 6. Was u, op het moment dat u in uw reactie op eerdere Kamervragen over Shell en de plasticfabriek in de VS[3] schreef dat de investering van Shell niet strijdig hoeft te zijn met het internationale Plastic Pact, ervan op de hoogte dat het bij de plasticfabriek in Pennsylvania niet gaat om afvalplastic als grondstof? Zo nee, wat verandert dit aan uw antwoord destijds?
 7. Kent u het rapport Chemical Recycling: Status, Sustainability, and Environmental Impacts,[4] waarin de stand van zaken wordt beschreven met betrekking tot chemische recycling waarbij afvalplastic als grondstof wordt gebruikt?
 8. Wat is uw reactie op de conclusies van dit rapport?
 9. Hoe waardeert u de situatie dat multinationals zoals Coca-Cola en PepsiCo open staan voor een belasting op plastic, omdat ze anders vrezen niet genoeg recyclaat te hebben om hun beloftes over het gebruik van recyclaat waar te maken? [5]
 10. Hoe is de situatie in Nederland en Europa voor wat betreft het gebruik van voldoende recyclaat?
 11. Bent u van mening dat een belasting op virgin plastic (of op verpakkingen die niet voldoen aan een bepaald recyclaatpercentage), de marktpositie van de (Nederlandse) recyclingsector zal verstevigen. Zo niet, waarom niet?
 12. Bent u bereid om de mogelijkheden van een belasting op virgin plastic te onderzoeken met als doel in de eerste plaats het gebruik van plastic te ontmoedigen en in de tweede plaats het hergebruik van plastic te stimuleren? Zo niet, waarom niet?
 13. Wanneer verwacht u dat een bepaald percentage recyclaat in verpakkingen verplicht is gesteld, welk percentage is daarbij wenselijk volgens u en welke maatregelen kunt u in de tussentijd nemen om het percentage recyclaat in verpakkingen te verhogen?
 14. Kunt u de analyse uit die brief onderschrijven dat import van op schaliegas gebaseerd goedkoop plastic uit de VS de afgelopen tijd is toegenomen en tot lagere prijzen voor polyethyleen heeft geleid, waardoor de afzetmogelijkheden van recyclaat minimaal zijn geworden? Bent u om deze reden bereid een heffing op (de import van) virgin plastic (uit de VS) in te voeren?
 15. Bent u bereid om de drie wettelijke maatregelen te nemen waar de recyclingsector u in april middels een brief om vroeg?[6] Zo niet, waarom niet?
 16. Erkent u dat het gebrek aan publiekelijk investeringsbeleid voor dergelijke risicovolle investeringen niet in lijn is met de OESO-Richtlijnen? Zo niet, waaruit blijkt dat dit wel zo is?

[1]“Wij, een groep bezorgde wetenschappers en experts, maken ons grote zorgen om de mega-investeringen van Shell in de plasticindustrie. We roepen Shell en de banken, verzekeraars en pensioenfondsen die in Shell investeren op om hun onverantwoorde investeringen in plastic te stoppen, en roepen Shell op om het Europese Plastic Pact alsnog te ondertekenen. Wij roepen de Nederlandse overheid op om beleid te formuleren (en na te leven) om investeringen in de productie van nieuw plastic tegen te gaan.'' https://www.ad.nl/opinie/pak-de-producenten-van-plastic-aan-te-beginnen-bij-shell-br-br~a34f1d7c/

[2]https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/495195/2019-07-praktijkonderzoek-plastic-finance.pdf

[3]https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/beantwoording-vragen-van-de-leden-la-in-en-beckerman-inzake-shell-en-plastic-fabriek-in-vs

[4]https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/CR-Technical-Assessment_June-2020.pdf

[5]https://consumerbrandsassociation.org/wp-content/uploads/2020/04/Recycling-Policy-Platform.pdf?pdf=platform%E2%80%9D%20target=%E2%80%9D_blank%E2%80%9D%3Eplatform%3C/a%3E

[6] https://www.nrkrecycling.nl/ni...