Vragen Van Raan over houtige biomassa


Indiendatum: 10 jul. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over biogrondstoffen (biomassa)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Kogel door de kerk. Geen houtstook meer voor energie: nu nog boter bij de vis’? [1]
  2. Bent u bekend dat milieuorganisaties Comité Schone Lucht, MOB en Leefmilieu, naast Nederlandse bewonersorganisaties, ook buitenlandse natuur- en bosbeschermingsorganisaties op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau representeren met betrekking tot houtige biomassa? Zo ja, bent u bereid om met de drie vertegenwoordigers van bovengenoemde milieuorganisaties in gesprek te gaan over de uitwerking van het SER advies? Zo nee, waarom niet? [2]
  3. Kunt u uitsluiten dat de biomassacentrale in Diemen van Vattenfall[1], die pal naast een woon-en kinderwijk wordt gebouwd, vervuilend is? Zo nee, vindt u het wenselijk deze te openen, gezien uw uitspraak: “het heeft echt geen zin hele vervuilende biomassacentrales te plaatsen naast woonwijken. Dat moeten we echt niet doen.” [3]
  4. Bevestigt u dat de afbouw van subsidies voor houtige biomassa voor de opwekking van warmte het beste omwille van het klimaat en leefomgeving per onmiddellijk in gang gezet kan worden, aangezien dit een politieke keuze is? Zo ja, bent u bereid om in gesprek te gaan met Vattenfall over stopzetting van de SDE subsidie en een afkoop/ compensatieregeling of een alternatieve aanwending? Zo nee waarom niet?
  5. Bent u bereid in het algemeen in overleg te treden met biomassacentrales (groot en klein) om de nog niet gegeven, maar wel gereserveerde subsidies in te trekken met schadevergoeding, als ook de al vergeven subsidies voor opwekken van warmte en electriciteit door houtige biomassa? Zo nee, waarom niet?
  6. Erkent u dat subsidies van de SDE voorjaarsronde nu worden verwerkt? Zo ja, onderschrijft u dat in deze ronde geen subsidies voor het opwekken van warmte door de verbranding van houtige biomassa zouden moeten worden opgenomen? Zo nee, waarom niet?
  7. Beaamt u dat uitstootnormen ten behoeve van de verbetering van de luchtkwaliteit ook per direct zouden moeten worden aangescherpt? Zo nee, waarom niet?
  8. Beaamt u dat een koolstofschuld die gecreëerd wordt door biogrondstoffen meegewogen moet worden in het fair share principe, gezien het disproportionele aandeel dat ontwikkelde landen, zoals Nederland, hebben in het veroorzaken van de klimaatcrisis?
  9. Bent u bekend met het rapport van Partnership for Policy Integrity – Paper Tiger: Why the RED II biomass sustainability criteria fail forests and the climate? Zo ja, onderschrijft u de conclusie dat de Europese richtlijnen voor hernieuwbare energie (RED II) hebben bijgedragen aan ontbossing en uitstoot van broeikasgassen? Zo nee, waarom niet? [4]
  10. Bent u bekend met de aangenomen motie van de PvdD EU die oproept om de Europese richtlijnen voor hernieuwbare energie te herzien (RED II)? Zo ja, bent u bereid om de EU op te roepen om een eerlijke klimaatboekhouding en een bovengrens voor biomassa in de EU RED II mee te laten nemen, zoals Natuur&Milieu voorstelt tijdens de persconferentie van het SER, 8 juli jongstleden? [5]

[1] https://mobilisation.nl/assets/foundation-6/media/Persbericht%208%20juli%202020%20SER-advies%20biomassa.pdf

[2] Dogwood Alliance (VS), Biofuelwatch (UK), Estonion Forest Aid, Estonian Nature Fund (ES), Forests, Climate and Biomass Energy Working Group, FERN (EU) et al.

[3] Zoals u heeft gezegd op 8 mei 2020 naar aanleiding van het PBL rapport In het NOS journaal

[4] https://www.pfpi.net/paper-tiger-report-shows-new-eu-biomass-rules-greenlight-increased-forest-destruction

[5] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-652351_NL.pdf

[1] die de grootste moet worden van Nederland en waartegen om deze reden (vervuiling) momenteel twee beroepsprocedures lopen aangespannen door MOB en CSL tegen respectievelijk de omgevingsvergunning en de natuurvergunning