Vragen Van Raan over het nieuwe inves­te­rings­beleid van de Neder­landse ontwik­ke­lingsbank (FMO)


Indiendatum: 1 dec. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Financiën en aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het nieuwe investeringsbeleid van de Nederlandse ontwikkelingsbank (FMO)

 1. Kent u het bericht “FMO zet stap naar divesteren uit fossiel”? [1]
 2. Klopt het dat het bestuur van FMO dit jaar nog stemt over een nieuw duurzamer investeringsbeleid? [2]
 3. Beaamt u dat FMO direct zal stoppen met investeringen in fossiele brandstoffen, met uitzondering van aardgas, wanneer het nieuwe investeringsbeleid wordt aangenomen?
 4. Erkent u dat investeringen in alle fossiele brandstoffen, inclusief aardgas, geen verantwoorde duurzame investering is gezien het verbranden van fossiele brandstoffen klimaatverandering veroorzaakt en gas op dit moment de snelst groeiende bron van fossiele CO2 uitstoot is? [3]
 5. Steunt u de oproep van minister Kaag aan de IMF en Wereldbank om financiering voor alle fossiele brandstoffen (kool, olie EN aardgas) af te bouwen? 4] Zo nee, waarom niet?
 6. Welke type fossiele brandstoffen ziet u wel afgebouwd en op welke termijn?
 7. Beaamt u tevens dat het buitenlandbeleid en de diplomatie in lijn gebracht moeten worden met de doelstellingen van het Klimaatakkoord, zoals opgeroepen in motie: Kamerstuk 35 570 V nr. 40?
 8. Bent u bekend met het onderzoek “Powering past oil and gas”[5] die stelt dat olie en gasproductie niet bijdragen aan economische en duurzame ontwikkelingen?
 9. Bent u bekend met de andere conclusie van het onderzoek “Powering past oil and gas” dat nieuwe gasinfrastructuur in de meeste gevallen duurder is dan duurzame alternatieven?
 10. Bent u bekend met het onderzoek “Gas, climate and Development” [6] die stelt dat de vraag naar gas mondiaal gereduceerd moet worden om in lijn te blijven met een 1,5 graden scenario?
 11. Kunt u per conclusie aangeven of u het er mee eens bent? Zo nee, waarom niet?
 12. Erkent u dat het juist de rol van instellingen, zoals ontwikkelingsbank FMO, is om met hun investeringen bij te dragen aan de betaalbaarheid van nieuwe, duurzame alternatieven?
 13. Klopt het dat FMO fondsen beheert voor ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken van de Nederlandse overheid?
 14. Klopt het dat, gebaseerd op het bovenstaande, verwacht mag worden dat ook de Nederlandse Staat en al haar deelnemingen in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord moet investeren? Zo nee, waarom niet en hoe legt u deze discrepantie uit aan de Nederlandse burger?
 15. Beaamt u dat er een verantwoordelijkheid is weggelegd voor de Staat om er voor te zorgen dat FMO in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord investeert, gezien de Staat als aandeelhouder erop toe ziet dat geïnvesteerde maatschappelijke vermogen op verantwoorde wijze wordt beheerd door de deelneming?
 16. Kunt u deze vragen uiterlijk op 15 december beantwoorden voordat het bestuur van FMO een beslissing neemt over het nieuwe investeringsbeleid, welke gepland staat voor de kerstvakantie?

[1] https://www.bothends.org/nl/Actueel/Nieuws/FMO-zet-stap-naar-divesteren-uit-fossiel/

[2] https://www.fmo.nl/l/en/library/download/urn:uuid:a33fb062-2f52-44e0-9e1e-c0992fe6cd45/201006+final+draft+fossil+fuel+position+statement_for+consultation.pdf

[3] https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/19/files/GCP_CarbonBudget_2019.pdf

[4] https://www.theguardian.com/business/2020/oct/14/world-bank-and-imf-must-spearhead-a-green-and-inclusive-recovery

[5] https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/climate_and_energy/2020-tearfund-consortium-powering-past-oil-and-gas-en.pdf?la=en

[6] https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G-Gas-and-Development-Report.pdf