Vragen Van Raan over het bericht dat het Britse Hof van Beroep heeft geoor­deeld dat uitbrei­dings­plannen voor London Heathrow Airport strijdig zijn met de klimaat­doel­stel­lingen uit het Parij­s­ak­koord


Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van I&W, EZK en BuZa over het bericht dat het Britse Hof van Beroep heeft geoordeeld dat uitbreidingsplannen voor London Heathrow Airport strijdig zijn met de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord.

1) Kent u het bericht “Heathrow Airport expansion ruled illegal by UK court”?[1]

2) Erkent u dat de luchtvaartsector het Parijsakkoord niet langer kan negeren? Zo nee, waarom niet?

3) Klopt het dat de Britse rechter o.a. heeft geoordeeld dat toenmalig minister van transport Chris Grayling onwettig heeft gehandeld door zijn besluit niet te toetsen aan het klimaatverdrag van Parijs?[2] Zo nee, hoe zit het dan?

4) Klopt het dat de Britse rechter o.a. heeft geoordeeld dat de belangen van het klimaat boven de behoeften van de Britse economie gaan?[3] Zo nee, hoe zit het dan?

5) Klopt het dat de Britse regering niet in cassatie gaat tegen deze uitspraak? Zo nee, hoe zit het dan?

6) Kunt u voor de Britse situatie toelichten waaruit een dergelijke toets van luchtvaartplannen aan het Parijsakkoord zou bestaan?

7) Kunt u voor de Nederlandse situatie, per luchthaven, toelichten waaruit een dergelijke toets van luchtvaartplannen aan het Parijsakkoord zou bestaan?

8) Erkent u dat de groeiplannen van Schiphol op geen enkele manier passen binnen onze opdracht om een uiterste inspanning te leveren om het klimaatakkoord van Parijs te respecteren? Zo nee, waarom niet?

9) Erkent u dat de door u geplande opening van Lelystad Airport op geen enkele manier past binnen onze opdracht om een uiterste inspanning te leveren om het klimaatakkoord van Parijs te respecteren? Zo nee, waarom niet?

10) Waar blijft de uiterste inspanning van dit kabinet om Nederland in lijn te brengen met het doel om de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 1,5⁰C?

11) Erkent u dat groeiplannen voor de luchtvaart in het algemeen op geen enkele manier passen binnen onze opdracht om een uiterste inspanning te leveren om het Urgenda-doel met zekerheid te halen? Zo nee, waarom niet?

12) Waar blijft de uiterste inspanning van dit kabinet om het Urgenda-doel met zekerheid te halen, zoals o.a. de Hoge Raad, Tweede Kamer en maatschappij van u eisen?[4] [5] [6]

13) Erkent u dat de ambitie van Schiphol om als vliegveld ‘klimaatneutraal’ te worden op geen enkele manier voldoende is, omdat juist het vliegen zelf voor de (groeiende) uitstoot van broeikasgassen zorgt?[7] Zo nee, waarom niet?

14) Erkent u dat een stevige krimp van de luchtvaart goed zou zijn voor het klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier? Zo nee, waarom niet?

15) Wat bedoelde uw woordvoerder met de uitspraak “niet te vrezen voor eenzelfde soort uitspraak voor Schiphol en Lelystad Airport”?[8]

16) Waarom zou “eenzelfde soort uitspraak” voor plannen rond Nederlandse luchthavens “bevreesd” moeten worden, aangezien een stevige krimp van de luchtvaart juist goed zou zijn voor het klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier?

17) Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?
[1]
https://www.politico.eu/article/heathrow-airport-expansion-ruled-illegal-by-uk-court/

[2] De Volkskrant (28 februari 2020): “Heathrow mag niet groeien om afspraken ‘Parijs’”

[3] De Volkskrant (28 februari 2020): “Heathrow mag niet groeien om afspraken ‘Parijs’”

[4] https://www.rechtspraak.nl/Bekende-rechtszaken/klimaatzaak-urgenda

[5] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-thieme-verzoekt-regering-uiterste-inspanning-te-leveren-om-uitstoot-van-broeikasgassen-in-2020-met-ten-minste-25-te-verminderen

[6] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-geen-risico-nemen-met-urgenda-vonnis

[7] Beantwoording Kamervragen Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van I&W en minister van EZK over de flinke groei van de CO2-uitstoot door de luchtvaart terwijl een reductie van de CO2-uitstoot nodig is: https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-flinke-groei-co2-luchtvaart-terwijl-reductie-van-uitstoot-van-co2-nodig-is

[8] NRC (28 februari 2020): “Luchtvaart kan akkoord 'Parijs' niet meer negeren”