Vragen Van Raan over de dubbele petten van Pieter van Geel


Indiendatum: apr. 2018

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Infrastuctuur en Waterstaat over de dubbele petten van Pieter van Geel.

  1. Hoe beoordeelt u het feit dat de voorzitter van de commissie die een nieuw beleidskader voor de Oostvaardersplassen ontwikkelt, de heer Pieter van Geel, tevens lid is van de Raad van Toezicht van de Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL)?
  2. Deelt u de mening dat het toekomstig beleid van de Oostvaardersplassen (grote) invloed heeft op de verdere ontwikkeling van Lelystad Airport? Zo nee, kunt u dit toelichten?
  3. Hoe beoordeelt u in dit kader het feit dat één van de beslispunten uit het initiatiefvoorstel 'Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen' Lelystad Airport betreft?
  4. Deelt u de mening dat sprake is van belangenverstrengeling, of tenminste schijn daarvan? Zo nee, kunt u dit toelichten? Zo ja, welke conclusies en consequenties verbindt u hieraan?
  5. Bent u voornemens zich in te zetten om het uitgebrachte advies van de commissie Van Geel te laten beoordelen door een onafhankelijke instantie? Kunt u dit toelichten?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer