Vragen Van Raan over de docu­menten bij Wob-besluit over criteria lega­li­satie PAS-melders van de rijks­overheid.nl


Indiendatum: 2 aug. 2023

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de documenten bij Wob-besluit over criteria legalisatie PAS-melders van de rijksoverheid.nl.

  1. Herkent u de zinnen of de boodschap uit de mail binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel (verder LNV): “Minder goed nieuws is IenW een probleem heeft met de hanteren verificatiecriteria t.a.v. de meldingen, en in het bijzonder de gevolgen daarvoor de PAS-melding van Vliegveld Lelystad. Men is akkoord met de regeling op voorwaarde dat de legalisering van de melding Lelystad wordt geregeld (kort gezegd)? [1] (cursief indiener vragen.)
  2. Op welke rechtsgrond heeft IenW de bovengenoemde voorwaarde kunnen stellen?
  3. Indien een rechtsgrond ontbreekt luidt de vraag: op welke manier heeft IenW de bovengenoemde voorwaarde kunnen stellen?
  4. Herkent u zich in de formulering “Minder goed nieuws is IenW een probleem heeft met de hanteren verificatiecriteria t.a.v. de meldingen, en in het bijzonder de gevolgen daarvoor de PAS-melding van Vliegveld Lelystad. Men is akkoord met de regeling op voorwaarde dat de legalisering van de melding Lelystad wordt geregeld (kort gezegd)? Zo nee, kunt u uitsluiten dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (verder IenW) op geen enkele manier druk heeft uitgeoefend op LNV om legalisering van de melding Lelystad te realiseren?
  5. Wat is op dit moment de actuele stand van zaken met betrekking tot de legalisering van de melding Lelystad?
  6. Liggen er nu nog afspraken -op welke manier dan ook- tussen de ministeries van LNV en IenW, de ministers, of vanuit het bewindslieden overleg of de Minister Raad over een natuurvergunning voor Lelystad Airport (dus inclusief bredere afspraken waar de Wnb een onderdeel van vormt)? Zo ja, kunt u op hoofdlijnen aangeven welke dat zijn?
  7. Ligt –op welke manier dan ook- de voorwaarde uit vraag 1 nog op tafel?
  8. Komt er naar uw mening een moment dat IenW kiest voor het belang van natuur boven die van de luchtvaartsector, waarbij een nieuwe balans ontstaat? Zo ja, wanneer verwacht u –bij benadering- dat moment?

[1] https://open.overheid.nl/documenten/ad3fba19-f15a-4ab0-a5c7-ecbe62b84dcd/file

Indiendatum: 2 aug. 2023
Antwoorddatum: 2 okt. 2023

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de documenten bij Wob-besluit over criteria legalisatie PAS-melders van de rijksoverheid.nl (ingezonden 3 augustus 2023).

Antwoord van Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 2 oktober 2023).

1

Herkent u de zinnen of de boodschap uit de e-mail binnen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)“Minder goed nieuws is dat IenW een probleem heeft met de te hanteren verificatiecriteria t.a.v. de meldingen, en in het bijzonder de gevolgen daarvoor de PAS-melding van Vliegveld Lelystad. Men is akkoord met de regeling op voorwaarde dat de legalisering van de melding Lelystad wordt geregeld (kort gezegd)”?[1]

Antwoord

Ik ben bekend met desbetreffende e-mail.

2

Op welke rechtsgrond heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de bovengenoemde voorwaarde volgens u kunnen stellen?

Antwoord

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft bij het vaststellen van de Regeling natuurbescherming de legalisatie van Lelystad Airport niet als voorwaarde gesteld. Er is tussen de ministeries van LNV en IenW en de provincies veelvuldig overleg gevoerd over de interpretatie van de verificatiecriteria in de Kamerbrief van 13 november 2019, zowel in ambtelijke werkgroepen als in bestuurlijke overleggen. Zie hiervoor onder andere document 211 t/m 212a uit het betreffende WOB-besluit.

Verder verwijs ik u naar mijn brief d.d. 7 maart 2022 (Kamerstuk 35 334, nr. 174), waarin ik uw Kamer heb geïnformeerd dat de uitkomst van de verificatie van de PAS-melding voor Lelystad Airport negatief is. Voorts heb ik uw Kamer in deze brief geïnformeerd dat Lelystad Airport niet kan rekenen op stikstofruimte uit het bronmaatregelenpakket, maar zelf bronmaatregelen moet nemen om een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming te verkrijgen. Zodoende staat vast dat het veelvuldige overleg niet heeft geleid tot invloed op de beoordeling van de melding zelf.

3

Indien een rechtsgrond ontbreekt, luidt de vraag op welke manier IenW de bovengenoemde voorwaarde volgens u heeft kunnen stellen?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 2.

4

Hoe beoordeelt u het gegeven dat u in uw rol als bevoegd gezag onder druk wordt gezet door een ander ministerie? Gebeurt dat vaker?

Dat interdepartementale afstemming en communicatie plaatsvindt over onderwerpen waarbij meerdere departementen betrokken zijn, is niet ongebruikelijk. In het geval van Lelystad Airport is bovendien specifieke afstemming nodig, omdat sprake is van een onlosmakelijke samenhang tussen de natuurvergunning, waarvoor ik het bevoegd gezag ben, en het luchthavenbesluit, waarvoor de minister van IenW het bevoegd gezag is. Dit komt tot uiting in de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan de natuurvergunningaanvraag en voorts onderdeel vormt van de milieueffectrapportage (m.e.r.), dat de basis vormt voor het luchthavenbesluit.

Aanvragen voor natuurvergunningen beoordeel ik op basis van het toetsingskader, zoals omschreven in het antwoord op vraag 7.

5

Wat is op dit moment de stand van zaken met betrekking tot de natuurvergunning van Lelystad Airport?

Lelystad Airport werkt momenteel aan de aanvulling van de aanvraag voor een natuurvergunning en zal deze naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 indienen. Daarna zal ik de aanvraag verder in behandeling nemen. Behandeling van de aanvraag duurt lang door de complexiteit. Ik hecht zeer aan het nemen van een zorgvuldig besluit en daarvoor is tijd nodig.

6

Liggen er nu nog afspraken, op welke manier dan ook, tussen de ministeries van LNV en IenW, de ministers of vanuit het bewindsliedenoverleg of de Ministerraad over een natuurvergunning voor Lelystad Airport, dus inclusief bredere afspraken waar de Wet natuurbescherming (Wnb) een onderdeel van vormt? Zo ja, kunt u op hoofdlijnen aangeven welke dat zijn?

Antwoord

Nee.

7

Ligt, op welke manier dan ook, de boodschap uit de mail uit vraag één, namelijk dat een natuurvergunning voor Lelystad Airport er beslist moet komen, nog op tafel?

Antwoord

Nee. Elke aanvraag voor een Wnb-vergunning – zo ook de aanvraag van Lelystad Airport – wordt door mij als bevoegd gezag getoetst aan de Wet natuurbescherming.

Zie ook de antwoorden op vraag 2 en vraag 5.

8

Deelt u het inzicht dat de huidige klimaat- en stikstofcrises dermate groot zijn dat het afgeven van een natuurvergunning aan een nieuw vliegveld, dat zal zorgen voor een toename van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen, onverantwoord is? Bent u bereid om de vergunningsaanvraag van Lelystad Airport te weigeren?

Antwoord

Ik verwijs voor het toetsingskader naar het antwoord op vraag 7.

9

Staat u achter de huidige uitvoering van de Luchtvaartnota 2020-2050, waarbij de daarin genoemde ‘balans’ tussen de leefomgeving en de luchtvaartsector vanuit het Ministerie van I&W wel erg vaak doorslaat ten gunste van de luchtvaartsector?[2]

Antwoord

Als bevoegd gezag ben ik verantwoordelijk voor het nemen van besluiten op aanvragen voor natuurvergunningen. Het toetsingskader hiervoor is omschreven in het antwoord op vraag 7. In de Luchtvaartnota 2020-2050 is opgenomen dat bij een voorgenomen activiteit die mogelijk leidt tot een aangepast luchthavenbesluit, een afweging van natuuraspecten plaatsvindt. Daaraan hecht ik veel belang.

10

Herkent u het bericht dat op het Ministerie van LNV ook werd onderzocht of bedrijven die überhaupt nooit een natuurvergunning hebben aangevraagd, maar die dat wel nodig hebben (de zogenoemde ‘interimmers’), zouden kunnen worden gelegaliseerd?[3]

Antwoord

Ja.

11

Wat is op dit moment de stand van zaken wat betreft de interimmers, nadat (terecht) de conclusie is getrokken dat zij niet kunnen worden gelegaliseerd, zoals de PAS-melders?

Antwoord

Zoals eerder aan uw Kamer is gecommuniceerd (Kamerstuk 35 334, nr. 160), is bepaald dat voor deze activiteiten alsnog een vergunningaanvraag gedaan moet worden om een in rechte vaststaande vergunning verleend te krijgen. Als uitgangspunt blijft gelden dat het de verantwoordelijkheid is van degene die de activiteit uitvoert om een toestemming aan te vragen. Samen met de provincies heb ik inzichtelijk gemaakt welke opties deze initiatiefnemers daarvoor hebben. Dit overzicht is te vinden op www.bij12.nl/interimmers. Verder geldt dat als de gebiedsprocessen zijn gestart, alle activiteiten (waaronder die van interimmers en PAS-melders) deelnemen aan het gebiedsproces. Daarin zal worden bepaald welke activiteiten op welke manier nog kunnen plaatsvinden.

12

Erkent u dat deze bedrijven al jaren onrechtmatig in bedrijf zijn omdat zij niet over de benodigde natuurvergunning beschikken? Welke stappen onderneemt u om een einde aan deze onrechtmatigheid te maken?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 11.


[1] Rijksoverheid, 2 augustus 2023 (https://open.overheid.nl/documenten/ad3fba19-f15a-4ab0-a5c7-ecbe62b84dcd/file)
[2] Kamerstuk 31 936, nr. 820
[3] Boerderij, 3 augustus 2023, «Ministerie onderzocht legalisering «onterechte» PAS-melders (https://www.boerderij.nl/ministerie-onderzocht-legalisering-onterechte-pas-melders)

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over het bericht dat asiels een explosieve toename zien van het aantal gedumpte huisdieren

Lees verder

Vragen Van Raan over (mogelijke) begrenzing Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer