Vragen Van Raan en Wassenberg over het artikel ‘Bomen stoken in centrales? Waanzin!’


Indiendatum: dec. 2019

Schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Bomen stoken in centrales? Waanzin!’

 1. Bent u bekend met het artikel ‘Bomen stoken in centrales? Waanzin!’?[1]

 2. Ziet u reden om na het bestuderen van het artikel uw uitspraak: “ja, er komen hele bomen langs, maar die bomen belanden niet in de Nederlandse houtpellets. Dat is niet het geval” gedaan tijdens de begrotingbehandeling op 20 november 2019 te heroverwegen? Zo nee, op welke manier kunt u garanderen dat uw uitspraak correct is?

 3. Kunt u de rapportages, metingen, publicaties en andere bronnen op basis waarvan u de bovenstaande uitspraak deed delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet?

 4. Valt uw uitspraak te rijmen met de informatie zoals beschreven en aangedragen door middel van bronverwijzingen in het artikel?

 5. Kunt u ingaan op Figuur 7 uit het rapport ‘An Analysis of UK Biomass Power Policy, US South Pellet Production and Impacts on Wood Fiber Markets’[2] waaruit blijkt dat 76% van de pellets bestaat uit ‘Pine Roundwood’ en ‘Hardwood Roundwood’ en slechts 12% uit ‘Forest Biomass’?

 6. In antwoord op schriftelijke vragen [zaaknummer 2019D46736 - vraag 7][3] geeft u aan dat er in 2018 geen hout is geïmporteerd uit Noord-Amerika, maar kunt u aangeven wat de import van houtige biomassa in eerdere jaren en voor zover bekend in 2019 was?

 7. Wat is het verschil tussen de term ‘hout’, zoals door u gebruikt in beantwoording van de vraag, en de term ‘houtige biomassa’?

 8. Kunt u aangeven op basis van welke informatie u de uitspraak “Ten derde de resten van de houtverwerkende industrie. Ook dat werd vroeger gewoon weggedonderd”deed?

 9. Klopt het dat resthout en de resten van de houtverwerkende industrie ook voordat er pellets van gemaakt werden al een bestemming hadden? Zo nee, wat gebeurde er dan mee? Op welke rapportages, metingen, publicaties en andere bronnen baseert u uw antwoord?

 10. Klopt het dat de vraag naar houtige biomassa zorgt voor een extra vraag naar hout en resthout en (er van uitgaande dat de reststromen reeds een bestemming hadden) er dus geen sprake is van het beter benutten van tot dan toe ongebruikte reststromen? Zo nee, hoezo niet?

 11. Kunt u aangeven wat het effect is geweest van de toenemende (en gesubsidieerde) vraag naar houtpellets op de bestemming en de prijs van zowel gekapte bomen als het bijbehorende resthout (graag uitgesplitst)? Is daar in de afgelopen 10 jaar een (prijs)verschuiving in te zien geweest? Zo ja, welke?

 12. Kunt u aangeven of er daadwerkelijk tien maal zo veel verdiend kan worden aan primaire bomen als het hout gebruikt wordt voor meubels in vergelijking met houtpellets aangezien u in het debat stelde dat “Wij gebruiken niet de primaire bomen. Ik geloof dat je er tien maal zo veel mee kunt verdienen als je ze in meubels omzet.”?

 13. Kunt u aangeven waarom een pelletkachel of biomassaketel niet verstandig is, maar een biomassacentrale wel?

 14. Is voor biomassacentrales een soortgelijke kosten/baten analyse gemaakt als voor pelletkachels en biomassaketels? Zo nee, bent u bereid een uitgebreide kosten/baten analyse te laten maken en daarin alle relevante externaliteiten (zoals bijvoorbeeld luchtvervuiling, veranderend landgebruik en bijdrage aan de CO2 concentratie) te betrekken?
 15. Kunt u aangeven op welke wijze u de koolstofschuld van biomassa berekent? Zo nee, waarom niet?

 16. Kunt u aangeven of bij het laten liggen van takken en dood hout in het bos in de voor het klimaat kritieke periode tot 2030 evenveel CO2 vrijkomt als bij het verbranden van die takken in een biomassacentrale? Zo nee, waar komt meer (en hoeveel meer) CO2 bij vrij?

 17. Onderschrijft u de stelling dat resthout dat achterblijft in een bos een onmisbare functie heeft voor de bodem, de flora en de fauna in dat bos? Zo nee, waarom niet?

 18. Klopt het dat de verbranding van bestaande bossen die reeds decennia geleden aangeplant zijn eigenlijk het ongedaan maken van historische CO2­­ reductie betekent? Zo nee, waarom niet?

 19. Acht u het wenselijk om historische CO2 reductie ongedaan te maken ten behoeve van zogenaamde CO2 reductie anno 2019?

 20. Kunt u aangeven op welke wijze en onder welke internationale verdragen de CO2reductie en emissierechten (het kappen en verbranden) inzake (houtige) biomassa geregistreerd worden?

 21. Klopt het dat nu de Verenigde Staten uit het Klimaatakkoord van Parijs zijn gestapt de gekapte bomen aldaar niet meer geregistreerd hoeven te worden terwijl de emissies bij verbranden hier wel genegeerd mogen worden? Acht u dat wenselijk?

 22. Acht u het wenselijk om houtige biomassa uit Amerika te importeren als Amerika uit het Klimaatverdrag van Parijs is getreden? Op welke manier kan op dat moment de veronderstelde CO2 neutraliteit nog gegarandeerd worden?

 23. Heeft een productiebos naar uw mening geen te respecteren biodiversiteit aangezien u stelde: “Ik weet alleen dat je productiebossen, die zijn aangelegd voor productiehout, voor woningen, woningbouw, meubels en papier, niet moet beschouwen als natuurbos waar je het hebt over biodiversiteit”?

 24. Kunt u aangeven waarom naar uw mening bossen “die zijn aangelegd voor productiehout, voor woningen, woningbouw, meubels en papier” benut moeten worden voor elektriciteitsproductie?

 25. Is er naar uw mening een verschil in effect op het klimaat tussen benutting voor een toepassing waarbij de koolstof decennia vastgelegd wordt (zoals bijvoorbeeld in woningbouw) of een toepassing waarbij door verbranding de koolstof in de atmosfeer terecht komt (zoals bijvoorbeeld bij biomassacentrales)? Zo nee, waarom niet?

 26. Zouden energiebedrijven houtpellets kunnen aankopen wanneer er geen subsidies gegeven zou worden?

 27. Wat is de kostprijs opbouw van houtpellets per gehanteerde eenheid, en welk deel van de kostprijs (in percentage of euro) wordt vergoed door subsidies)

 28. Welk deel van de pelletprijs wordt grofweg door de energiebedrijven betaald en welk deel bestaat uit subsidie?

 29. Deelt u de stelling dat er zonder biomassasubsidie bos zou zijn blijven staan? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2019...
En www.mkatan.nl/krantenartikelen/569-nrc-opinie-2-12-19-kolencentrales-gaan-bomen-stoken

[2] https://docplayer.net/25281897-An-analysis-of-uk-biomass-power-policy-us-south-pellet-production-and-impacts-on-wood-fiber-markets-prepared-for-the-american-forest-paper.html

[3]https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D46736