Vragen Van Raan en Vestering over de SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Parti­ci­pation) tactiek van reis­or­ga­ni­satie TUI tegen natuur­or­ga­ni­satie STINAPA (Stichting Nationale Parken Bonaire)


Indiendatum: 29 nov. 2022

Vragen van de leden Van Raan en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof over de SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) tactiek van reisorganisatie TUI tegen natuurorganisatie STINAPA (Stichting Nationale Parken Bonaire)

 1. Kent u het berichten ’Reisreus dreigt STINAPA met rechtszaak om “TUI Chogogo Resort Bonaire”’, ‘Gekibbel over zand op strand Chogogo Resort duurt voort’, en ‘‘’Gedoe’ over keermuur was niet voor niets: Chogogozand spoelt zee in’? [1], [2], [3]
 2. Beaamt u dat de keermuur niet de vereiste bouwhoogte heeft om te kunnen voorkomen dat het artificiële strand in het mariene park terechtkomt? Zo ja, hoe kan het dat meerdere organisaties aan de bel hebben getrokken over de hoogte van de keermuur en dat hierop tot op heden niet adequaat is gehandhaafd?
 3. Waarom is er tijdens de controle van Rijksdienst Caribisch Nederland bij Chogogo niet gekeken naar de (ontbrekende) vergunningen? Wat waren de uitkomsten, indien de vergunningen wel waren gecontroleerd? [4]
 4. Hoe had het uitspoelen van het artificiële strand volgens u beter voorkomen kunnen worden?
 5. Klopt het dat TUI heeft gedreigd tot het nemen van mogelijke juridische stappen richting STINAPA (Stichting Nationale Parken Bonaire), omdat STINAPA aankaart dat Chogogo niet de juiste vergunningen bezit en niet voldoet aan de voorwaarden van de op 19 januari afgegeven natuurvergunning, zoals de hoogte van de keermuur?
 6. Klopt het dat TUI een claim heeft gelegd tegen het eilandsbestuur van rond de 8 miljoen USD? Zo ja, op basis van wel argumenten heet TUI deze claim ingediend?
 7. Klopt het dat de TUI Group in 2021 een omzet had van 4,7 miljard euro’s? Klopt het dat STINAPA in 2021 3,8 miljoen USD aan inkomsten had? Klopt het dat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) in 2021 55 miljoen USD aan inkomsten had? Bent u het eens dat het dreigen van juridische stappen een disproportioneel machtsmiddel is, gezien de onevenredige machtsverhouding van de betrokken partijen? Zo nee, waarom niet? [5], [6], [7]
 8. Herkent u dat hier sprake is van een SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) tactiek van reisorganisatie TUI? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u van plan te doen tegen deze SLAPP tactiek van een Europese reisorganisatie? Is het mogelijk om TUI een boete op te leggen of om vergunningen in te trekken?
 9. Hoe staat het met de Europese Richtlijn tegen SLAPP en welke mogelijke gevolgen heeft deze voor TUI?
 10. Hoe gaat u een stichting, die nationale parken op Bonaire namens het Openbaar Lichaam Bonaire beheert, ondersteunen en beschermen tegen mogelijke juridische stappen en SLAPP tactieken?
 11. Is het Openbaar Lichaam van plan om een boete op te leggen of om herstelmaatregelen te vragen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, is het mogelijk dat Openbaar Lichaam nog geen boete heeft opgelegd of om herstelmaatregelen heeft gevraagd uit angst voor de claim van TUI?
 12. Bent u bereid om in samenspraak met het Openbaar Lichaam te kijken hoe het Rijk het Openbaar Lichaam kan ondersteunen in adequaat handhaven en het vragen om herstelmaatregelen?
 13. Wanneer bent u van plan in te grijpen bij de vergunningverlening aan Chogogo?
 14. Wat bent u van plan te doen om het koraal te herstellen in het Bonaire Nationaal Marine Park?
 15. Is er een boete opgelegd tegen de projectontwikkelaar van Chogogo (TUI)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe hoog is de boete?
 16. Is TUI gevraagd om herstelmaatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen moeten genomen worden en per wanneer?
 17. Waarom is er geen boete opgelegd of om herstelmaatregelen gevraagd, indien bovengenoemde vragen ontkennend waren?
 18. Bent u bereid om, in samenspraak met het Openbaar Lichaam Bonaire, TUI volledig aansprakelijk te stellen voor alle schade aan het koraal veroorzaakt door uitspoelen van zand?.
 19. Bent u bereid om, in samenspraak met het Openbaar Lichaam Bonaire, te onderzoeken welke stappen ondernomen kunnen worden tegen de disproportionele dreiging van TUI, door bijvoorbeeld te onderzoeken welke vergunningen TUI nodig heeft (voor hun plannen) en wanneer u hierop kan handhaven? Ziet u nog een andere (juridische) basis voor het tegenhouden van de plannen van TUI? Of is er sprake van een grijs gebied in de wetgeving waardoor u niet kunt handhaven?
 20. Wat zijn de gevolgen van het uitspoelen van het zand voor het koraal? Is er al onderzoek naar gedaan? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om onderzoek te laten uitvoeren? Zo ja, wanneer zal het plaatsvinden?
 21. Kunt u aangeven hoeveel schade het koraal verder heeft opgelopen door de heftige regen van deze week? Klopt het dat afvalstromen en dergelijke de zee zijn ingestroomd? Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
 22. Bent u bereid om te investeren in natuurinclusieve maatregelen opdat bij hevige regen geen afvalstromen het koraal instromen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
 23. Wat gaat u doen om het koraal te beschermen (tegen verdere uitspoeling van het artificiële strand), zeker gezien de heftige stormen van afgelopen periode?
 24. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden en binnen de gestelde termijn?

[1] https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2022/11/20/reisreus-dreigt-stinapa-met-rechtszaak-om-tui-chogogo-resort-bonaire/
[2] https://bonaire.nu/2022/11/12/gekibbel-over-zand-op-strand-chogogo-resort-duurt-voort/
[3] https://bonaire.nu/2022/11/06/gedoe-over-keermuur-was-niet-voor-niets-chogogozand-spoelt-zee-in/
[4] https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2022/10/27/rcn-inval-bij-chogogo-bonaire-staat-los-van-gedoe-over-vergunningen/
[5] https://www.tuigroup.com/damfiles/default/tuigroup-15/en/investors/6_Reports-and-presentations/Reports/2021/TUI_GB21_EN_Annual-Report-_211207.pdf-60f85cc5cd787142dfaa5d6e26c35799.pdf
[6] https://stinapabonaire.org/wp-content/uploads/2022/04/STINAPA-Annual-Report-2021.pdf
[7] https://bonairegov.com/bestuur-organisatie/financien-van-het-openbaar-lichaam-bonaire/standaard-titel/jaarrekening-2022