Vragen Van Raan en Teunissen over een export­kre­diet­ver­ze­kering voor een bagger­schip van IHC voor Myanmar


Indiendatum: 23 jun. 2021


 1. Bent u ermee bekend dat Nederland op 8 januari 2021 een exportkredietverzekering heeft verstrekt aan scheepsbouwer IHC voor een baggerschip voor de Irrigation and Water Utilization Management-afdeling van het Myanmarese ministerie van Landbouw, Veehouderij en Irrigatie?
 2. Is dit schip inmiddels geleverd?
 3. Waar gaat dit Myanmarese ministerie het baggerschip voor gebruiken? Wordt het gebruikt voor zandwinning in Myanmar? Zo ja, in welk gebied? Wie profiteren hiervan?
 4. Is deze transactie gerelateerd aan de samenwerking[1] tussen Nederlandse en Myanmarese ministers ten aanzien van de ontwikkeling van een strategie voor geïntegreerd waterbeheer in Myanmar? Loopt deze samenwerking nog?
 5. Welke risico's dekt de financiële steun van ADSB?
 6. Voor hoeveel jaar wordt de lening gedekt door de Nederlandse Staat via ADSB ?
 7. Is de exportkredietverzekering opgeschort na de staatsgreep? Zo nee, waarom niet?
 8. Is er voor het verstrekken van de ekv rekening gehouden met de lopende rechtszaak bij het Internationaal Gerechtshof tegen Myanmar over de genocide tegen de Rohingya, waar Nederland mogelijk samen met Canada in zal gaan interveniëren? Zo nee, waarom niet?
 9. Waarom is het verstrekken van een ekv voor een project dat ten goede komt van een regering die ver voor de staatsgreep al beschuldigd werd van genocide volgens u verenigbaar met de Nederlandse inzet omtrent straffeloosheid?
 10. Gezien het feit dat het Myanmarese regime in handen is van de militaire junta, hoeveel financiële steun van Nederland ontvangt de militaire junta? In welke vorm?
 11. Kunt u uiteenzetten hoeveel van deze steun voor de staatsgreep is toegezegd en hoeveel daarna, uitgesplitst naar verschillende vormen?
 12. Welke bank (en) verstrekken de door ADSB verzekerde krediet(en)?
 13. Hoe zag het due diligence proces eruit voor het verstrekken van de exportkredietverzekering?
 14. Op welke manier is hier bij gekeken naar de onverantwoordelijke manier waarop er nu zand wordt gewonnen bij de Irrawaddyrivier?[2]
 15. Was er volgens u, voorafgaand aan het verstrekken van de ekv, voldoende inzicht in alle risico’s van het project in Myanmar ten aan zien van de natuur en het milieu, en de gevolgen daarvan voor mensen en dieren? Kunt u deze vraag beantwoorden met ja of nee, gevolgd door een toelichting? Indien het antwoord nee is, hoe heeft u dan uitvoering kunnen geven aan de aangenomen motie Alkaya en Van Raan?[3]
 16. Hoe heeft ADSB ervoor gezorgd dat het baggerschip niet gaat bijdragen aan de erosie van rivieroevers in Myanmar?
 17. Zijn IHC en Damen Shipyards zaken blijven doen met de Myanmarese autoriteiten sinds de coup?
 18. Hoe kijken de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken aan tegen deze activiteiten?
 19. Herinnert u zich het antwoord op eerdere Kamervragen van de PvdD: “Exportkredietverzekeringen (ekv) worden op transactiebasis verstrekt en alleen als deze voldoen aan het mvo-beleid voor de ekv. Dit beleid is gebaseerd op internationale mvo-standaarden (waaronder de OESO Common Approaches). Er worden geen projecten verzekerd met onaanvaardbare risico’s voor mens, dier en milieu.”[4]?
 20. Herinnert u zich de aangenomen motie Alkaya en Van Raan met dictum “verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat iedere aanvraag voor een exportkredietverzekering waarbij de risico's op schending van mensenrechten of milieuschade te groot zijn, wordt afgekeurd ongeacht het zogenaamde gelijke speelveld en de gevolgen voor de aanvragende bedrijven”?[5]
 21. Bent u ervan op de hoogte dat er sinds de jaren veertig van de vorige eeuw strijd en opstand is in Myanmar,[6] dat de etnische zuivering van Rohingya onverminderd doorgaat,[7] en dat vorig jaar al duidelijk was dat het conflict kon escaleren,[8] wat uiteindelijk ook gebeurd is, getuige de militaire coup van februari?
 22. Vindt u het logisch dat het naleven van de due diligence-richtlijnen van de OESO en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights door bedrijven, conform u verwachting,[9] leidt tot de conclusie dat er een ekv kan worden verstrekt voor handel tussen een Nederlands bedrijf en de militaire junta in Myanmar? Waarom? Kunt u deze vraag eerst met ja of nee beantwoorden, gevolgd door een toelichting?
 23. Welke risico’s zijn er bij deze ekv geïdentificeerd en welke zijn daarvan geclassificeerd als aanvaardbaar dan wel onaanvaardbaar?
 24. Is er ook gekeken naar risico’s die betrekking hebben op de lange termijn of die landsgrensoverstijgend zijn? Kunt u deze vraag beantwoorden met ja of nee, gevolgd door een toelichting? Zo ja, welke risico’s waren dit? Zo nee, waarom niet en hoe heeft u dan uitvoering kunnen geven aan de motie Alkaya en Van Raan?[10]
 25. Waren alle risico’s aanvaardbaar? Kunt u deze vraag beantwoorden met ja of nee, gevolgd door een toelichting? Zo ja, kunt u ernstige schade aan de natuur of het milieu met lange termijn- of grensoverstijgende gevolgen, incl. gevolgen voor mensen en dieren, uitsluiten? Zo nee, hoe verhoudt het verstrekken van deze ekv zich tot de motie Alkaya en Van Raan?[11]
 26. Wanneer zijn voor u de risico’s niet meer aanvaardbaar?
 27. Welke MVO-schendingen vindt u aanvaardbaar? Hoeveel MVO-schendingen vindt u aanvaardbaar?
 28. Klopt het dat ADSB het landenbeleid met betrekking tot Myanmar aan het herzien is? Wanneer is deze herziening gestart? Was de staatsgreep aanleiding van deze herziening? Zo nee, wat was dan de aanleiding? Welke partijen worden geconsulteerd voor het formuleren van het nieuwe beleid? Wanneer wordt het resultaat van de herziening verwacht?
 29. Vindt u het moreel te rechtvaardigen dat de Nederlandse staat met belastinggeld garant staat voor een baggerschip dat een Nederlands bedrijf dat hieraan verdient, wil exporteren naar een Myanmarees ministerie terwijl er een gewelddadige militaire junta aan de macht is? Kunt u deze vraag eerst met ja of nee beantwoorden, gevolgd door een toelichting?


[1] https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/projects/myanmar-integrated-water-resource-management-strategic-study/4344

[2] https://www.frontiermyanmar.net/en/our-land-is-collapsing-around-us-ayeyarwady-at-risk-from-rampant-sand-mining/

[3] https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkn7o2pylmyl

[4] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z07616&did=2021D24261

[5] https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkn7o2pylmyl

[6] https://www.trouw.nl/buitenland/bijgelovig-en-wantrouwend-het-leger-van-myanmar-kan-niet-zonder-de-macht~b2cfad1e/

[7] https://nos.nl/artikel/2220854-etnische-zuivering-rohingya-in-myanmar-gaat-onverminderd-door

[8] https://www.amnesty.nl/actueel/myanmar-conflict-in-rakhine-escaleert

[9] https://www.tweedekamer.nl/kam...

[10] https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkn7o2pylmyl

[11] https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkn7o2pylmyl