Vragen Van Raan en Teunissen over de publi­catie van de juri­dische definitie van ecocide door een inter­na­ti­onaal panel van experts


Indiendatum: 24 jun. 2021


  1. Bent u bekend met het voorstel voor een juridische definitie van ecocide, opgesteld door een internationaal panel van experts en gepubliceerd op 22 juni jl.?[1]
  2. Wat is uw appreciatie van het voorstel?
  3. Herinnert u zich dat u in de kabinetsreactie op de initiatiefnota van Van Raan[2] stelde dat het begrip ‘ecocide’ onvoldoende gedefinieerd is? Verandert de voorgestelde definitie uw zienswijze?
  4. Herinnert u zich dat u in uw reactie op de initiatiefnota stelde dat een internationale praktijk van strafbaarstelling van ecocide in het internationaal recht en in internationale verdragen ontbreekt? Hoe beziet u het feit dat de kernelementen van de voorgestelde definitie zijn ontleend aan taal die al gebruikt wordt in internationaalrechtelijke overeenkomsten, uitspraken van het Internationaal Gerechtshof en het Statuut van Rome?
  5. Hoe beoordeelt u de voorwaarden die de definitie stelt aan de misdaad van ecocide, namelijk dat er onrechtmatig (unlawful) of moedwillig (wanton) moet zijn gehandeld, gebaseerd op bestaande milieurechtelijke principes?
  6. Kunt u zich herinneren dat u in de kabinetsreactie op de initiatiefnota schreef dat u met belangstelling kijkt naar de ontwikkeling van het juridische begrip ecocide door het panel van juridische experts? Op welke manier zult u deze ontwikkeling opvolgen?
  7. Bent u bereid in gesprek te treden met de leden van het expertpanel of de Stop Ecocide Foundation over de mogelijkheden die deze juridische definitie biedt en hoe Nederland daar een rol in kan spelen?
  8. Bent u bekend met het rapport van de Secretaris-Generaal van de VN[3] dat stelt dat het huidige internationale gewoonterecht en de bestaande internationale instrumenten voor de bescherming van het milieu en de leefomgeving ontoereikend zijn? Deelt u deze conclusie? Zo nee, wat is uw conclusie dan?
  9. Erkent u dat een betere verankering van de bescherming van het milieu en de leefomgeving in het internationaal recht de tekortkomingen van bestaande instrumenten kan verbeteren? Zo ja, deelt u de mening dat de voorgestelde definitie daar een rol in kan spelen? Zo nee, waarom niet?
  10. Erkent u, gezien het feit dat het Statuut van Rome misdaden behandelt die geacht worden “de gehele internationale gemeenschap met zorg te vervullen” en er al jaren consensus is over dat de klimaat- en biodiversiteitscrisis een bedreiging vormt voor de gehele mensheid, dat het tijd wordt om het toebrengen van schade aan de natuurlijke leefwereld als een van de “ernstigste misdaden” aan te merken?


[1] https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf

[2] Kamerstuk 35690-3

[3] https://digitallibrary.un.org/record/1655544