Vragen Ouwehand over gratis Ster zendtijd voor bran­che­or­ga­ni­saties en belan­gen­ver­e­ni­gingen


Indiendatum: apr. 2020

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gratis Ster zendtijd voor brancheorganisaties en belangenverenigingen

1. Heeft u gezien dat er een stormloop is ontstaan op de gratis zendtijd die Ster beschikbaar stelt omdat het de reclameblokken in coronatijd niet vol krijgt [1]?

2. Kunt u bevestigen dat alleen brancheorganisaties en belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van ondernemers in aanmerking komen voor deze gratis zendtijd, en collectieven van charitatieve instellingen zijn uitgesloten?[2] Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de uitgangspunten van pluriformiteit in de mediawet?

3. Kunt u bevestigen dat maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk op dit moment nog altijd moeten betalen wanneer zij in de huidige crisis coronagerelateerde boodschappen willen uitzenden over bijvoorbeeld de oorzaken van deze crisis of over de gevolgen hiervan voor de dieren in de veehouderij nu de stallen overvol dreigen te raken?

4. Kunt u verklaren waarom verenigingen die belangen van ondernemers vertegenwoordigen wel gratis zendtijd krijgen, maar verenigingen die opkomen voor de belangen van dieren, natuur, het klimaat en de volksgezondheid niet?

5. Kunt u bevestigen dat de boerenactiegroep Agractie gratis STER zendtijd ter beschikking heeft gekregen? [3] Geldt dit ook voor de actiegroep Farmers Defence Force die nu dagelijks spotjes op televisie uitzendt?

6. Heeft u gezien dat Farmers Defence Force in één van haar spotjes stelt dat boeren goed zorgen voor onze bodem, dat daarin varkens te zien zijn die buiten lopen en ook geitenlammetjes die bij hun moeder liggen?

7. Wist u dat de Nederlandse bodem juist uitgeput raakt door de landbouw?

8. Wist u dat minder dan 1% van de varkens in Nederland naar buiten kan?

9. Wist u dat geitenlammetjes in de zuivelindustrie vrijwel altijd direct na hun geboorte bij hun moeder worden weggehaald, omdat de melk van de moedergeit wordt gebruikt voor geitenkaas en geitenmelk voor mensen?

10. Deelt u de mening dat het verspreiden van desinformatie niet tot de taakopdracht van de STER behoort, noch tot die van door haar uitverkoren ‘brancheorganisaties’ zou moeten behoren? Zo nee, waarom niet?

11. Deelt u de mening dat reclameboodschappen die in strijd zijn met de Reclame Code van de Reclame Code Commissie niet in aanmerking zouden mogen komen voor gratis zendtijd bij de STER? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de gratis uitingen aan de Nederlandse Reclame Code te toetsen en de STER op te dragen die te stoppen wanneer er gerede klachten binnenkomen tegen bepaalde uitingen hangende de procedure van de RCC? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

12. Bent u bereid de STER op de dragen charitatieve instellingen tenminste een gelijkwaardig aandeel te geven in de verdeling van gratis zendtijd ten opzichte van commerciële sectororganisaties? Zo nee, waarom niet?

13. Bent u bereid om gelet op de tijdelijkheid van het aanbod deze vragen binnen 10 dagen te beantwoorden?

[1] https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5087351/stormloop-gratis-reclame-ster-nvm-deurwaarders-betaalvereniging

[2] https://www.ster.nl/nieuws/ste...

[3] https://www.agraaf.nl/artikel/244331-fdf-dagelijks-op-tv-met-reclamespot/

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 15 jun. 2020

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gratis Ster zendtijd voor brancheorganisaties en belangenverenigingen (ingezonden 21 april 2020).

Antwoord van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media), mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen 15 juni 2020).

Vraag 1

Heeft u gezien dat er een stormloop is ontstaan op de gratis zendtijd die Ster beschikbaar stelt omdat het de reclameblokken in coronatijd niet vol krijgt?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 t/m 4

Kunt u bevestigen dat alleen brancheorganisaties en belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van ondernemers in aanmerking komen voor deze gratis zendtijd en collectieven van charitatieve instellingen zijn uitgesloten? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de uitgangspunten van pluriformiteit in de Mediawet?2

Kunt u bevestigen dat maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk op dit moment nog altijd moeten betalen wanneer zij in de huidige crisis coronagerelateerde boodschappen willen uitzenden over bijvoorbeeld de oorzaken van deze crisis of over de gevolgen hiervan voor de dieren in de veehouderij nu de stallen overvol dreigen te raken?

Kunt u verklaren waarom verenigingen die belangen van ondernemers vertegenwoordigen wel gratis zendtijd krijgen, maar verenigingen die opkomen voor de belangen van dieren, natuur, het klimaat en de volksgezondheid niet?

Antwoord 2 t/m 4

De Ster heeft bevestigd dat alleen brancheorganisaties en belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van ondernemers in aanmerking kwamen voor gratis zendtijd. De brancheactie is per 1 mei gestopt. Het invullen van de Ster-zendtijd is de verantwoordelijkheid van de Ster. Ik kan niet treden in de keuzes die de Ster maakt ten aanzien van de reclamezendtijd. Het Commissariaat voor de Media ziet toe op naleving van de Mediawet 2008, in het bijzonder ook het gebruik van reclamezendtijd en het dienstbaarheidsverbod, dat ook voor de Ster geldt. In het geval Ster verkeerde keuzes zou hebben gemaakt ten aanzien van de reclamezendtijd, dan is het aan het Commissariaat om aan de hand van de precieze feiten en omstandigheden hier een oordeel over te geven.

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat de boerenactiegroep Agractie gratis Ster zendtijd ter beschikking heeft gekregen? Geldt dit ook voor de actiegroep Farmers Defence Force die nu dagelijks spotjes op televisie uitzendt?3

Antwoord 5

Agractie heeft inderdaad gratis zendtijd gekregen. Farmers Defence Force heeft zendtijd tegen reguliere condities ingekocht bij de Ster.

Vraag 6

Heeft u gezien dat Farmers Defence Force in een van haar spotjes stelt dat boeren goed zorgen voor onze bodem, dat daarin varkens te zien zijn die buiten lopen en ook geitenlammetjes die bij hun moeder liggen?

Antwoord 6

Ja.

Vraag 7

Wist u dat de Nederlandse bodem juist uitgeput raakt door de landbouw?

Antwoord 7

Behoud en verbetering van de bodemkwaliteit is van groot belang om een hoogwaardige agrarische productie op de lange termijn te kunnen handhaven en tegelijkertijd diverse maatschappelijke doelen tijdig te kunnen realiseren. Dat is in de Bodembrief d.d. 23 mei 2018 aangegeven en inmiddels is met private en publieke partijen een Nationaal Programma Landbouwbodems gestart waarover uw Kamer op 25 april (Kamerstuk 30 015, nr. 58) vorig jaar nader is geïnformeerd.

Vraag 8

Wist u dat minder dan een procent van de varkens in Nederland naar buiten kan?

Antwoord 8

Het overgrote deel van de varkens in Nederland wordt inderdaad binnen gehuisvest. Aan de stallen zijn eisen gesteld rond dierenwelzijn, diergezondheid en milieu.

Vraag 9

Wist u dat geitenlammetjes in de zuivelindustrie vrijwel altijd direct na hun geboorte bij hun moeder worden weggehaald, omdat de melk van de moedergeit wordt gebruikt voor geitenkaas en geitenmelk voor mensen?

Antwoord 9

Bij het merendeel van de geitenbedrijven is het gebruikelijk dat lammeren niet bij de moeder blijven na de geboorte. De moedergeiten worden gemolken en van deze geitenmelk worden gezonde en waardevolle zuivelproducten gemaakt.

Vraag 10

Deelt u de mening dat het verspreiden van desinformatie niet tot de taakopdracht van de Ster behoort, noch tot die van door haar uitverkoren «brancheorganisaties» zou moeten behoren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 10

Die mening deel ik.

Vraag 11

Deelt u de mening dat reclameboodschappen die in strijd zijn met de Reclame Code van de Reclame Code Commissie niet in aanmerking zouden mogen komen voor gratis zendtijd bij de Ster? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de gratis uitingen aan de Nederlandse Reclame Code te toetsen en de Ster op te dragen die te stoppen wanneer er gerede klachten binnenkomen tegen bepaalde uitingen hangende de procedure van de Reclame Code Commissie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord 11

De Ster heeft de wettelijke taak om media-aanbod te verzorgen dat bestaat uit reclame- en telewinkelboodschappen die zijn aangeboden door derden. Wanneer consumenten of organisaties bezwaar hebben tegen de inhoud van reclame- en telewinkelboodschappen, dan kunnen zij zich wenden tot de Reclame Code Commissie. Een reclameboodschap die in strijd is met de Reclame Code zal de Ster niet uitzenden. De Ster is gebonden aan uitspraken van de Reclame Code Commissie.

Vraag 12

Bent u bereid de Ster op de dragen charitatieve instellingen tenminste een gelijkwaardig aandeel te geven in de verdeling van gratis zendtijd ten opzichte van commerciële sectororganisaties? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 12

Het beleid van de Ster wordt bepaald door directie en bestuur binnen het kader van de Mediawet 2008. Overigens hanteert de Ster voor charitatieve adverteerders die in het bezit zijn van een CBF keurmerk of een ANBI-status beduidend lagere tarieven.4

Vraag 13

Bent u bereid om gelet op de tijdelijkheid van het aanbod deze vragen binnen tien dagen te beantwoorden?

Antwoord 13

Helaas is beantwoording binnen 10 dagen niet gelukt.


1 RTL Z, 10 april 2020, «Van deurwaarders tot makelaars: stormloop op gratis reclame Ster»,
https://www.rtlz.nl/business/o...
2 Ster, 24 maart 2020, «Ster biedt gratis zendtijd voor brancheorganisaties», https://www.ster.nl/
nieuws/ster-biedt-gratis-zendtijd-voor-brancheorganisaties/
3 Agraaf, 8 april 2020, «Video: FDF dagelijks op tv met reclamespot», https://www.agraaf.nl/
artikel/244331-fdf-dagelijks-op-tv-met-reclamespot/
4 https://www.ster.nl/media/rczh...