Vragen Ouwehand over gratis Ster zendtijd voor bran­che­or­ga­ni­saties en belan­gen­ver­e­ni­gingen


Indiendatum: apr. 2020

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gratis Ster zendtijd voor brancheorganisaties en belangenverenigingen

1. Heeft u gezien dat er een stormloop is ontstaan op de gratis zendtijd die Ster beschikbaar stelt omdat het de reclameblokken in coronatijd niet vol krijgt [1]?

2. Kunt u bevestigen dat alleen brancheorganisaties en belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van ondernemers in aanmerking komen voor deze gratis zendtijd, en collectieven van charitatieve instellingen zijn uitgesloten?[2] Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de uitgangspunten van pluriformiteit in de mediawet?

3. Kunt u bevestigen dat maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk op dit moment nog altijd moeten betalen wanneer zij in de huidige crisis coronagerelateerde boodschappen willen uitzenden over bijvoorbeeld de oorzaken van deze crisis of over de gevolgen hiervan voor de dieren in de veehouderij nu de stallen overvol dreigen te raken?

4. Kunt u verklaren waarom verenigingen die belangen van ondernemers vertegenwoordigen wel gratis zendtijd krijgen, maar verenigingen die opkomen voor de belangen van dieren, natuur, het klimaat en de volksgezondheid niet?

5. Kunt u bevestigen dat de boerenactiegroep Agractie gratis STER zendtijd ter beschikking heeft gekregen? [3] Geldt dit ook voor de actiegroep Farmers Defence Force die nu dagelijks spotjes op televisie uitzendt?

6. Heeft u gezien dat Farmers Defence Force in één van haar spotjes stelt dat boeren goed zorgen voor onze bodem, dat daarin varkens te zien zijn die buiten lopen en ook geitenlammetjes die bij hun moeder liggen?

7. Wist u dat de Nederlandse bodem juist uitgeput raakt door de landbouw?

8. Wist u dat minder dan 1% van de varkens in Nederland naar buiten kan?

9. Wist u dat geitenlammetjes in de zuivelindustrie vrijwel altijd direct na hun geboorte bij hun moeder worden weggehaald, omdat de melk van de moedergeit wordt gebruikt voor geitenkaas en geitenmelk voor mensen?

10. Deelt u de mening dat het verspreiden van desinformatie niet tot de taakopdracht van de STER behoort, noch tot die van door haar uitverkoren ‘brancheorganisaties’ zou moeten behoren? Zo nee, waarom niet?

11. Deelt u de mening dat reclameboodschappen die in strijd zijn met de Reclame Code van de Reclame Code Commissie niet in aanmerking zouden mogen komen voor gratis zendtijd bij de STER? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de gratis uitingen aan de Nederlandse Reclame Code te toetsen en de STER op te dragen die te stoppen wanneer er gerede klachten binnenkomen tegen bepaalde uitingen hangende de procedure van de RCC? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

12. Bent u bereid de STER op de dragen charitatieve instellingen tenminste een gelijkwaardig aandeel te geven in de verdeling van gratis zendtijd ten opzichte van commerciële sectororganisaties? Zo nee, waarom niet?

13. Bent u bereid om gelet op de tijdelijkheid van het aanbod deze vragen binnen 10 dagen te beantwoorden?

[1] https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5087351/stormloop-gratis-reclame-ster-nvm-deurwaarders-betaalvereniging

[2] https://www.ster.nl/nieuws/ste...

[3] https://www.agraaf.nl/artikel/244331-fdf-dagelijks-op-tv-met-reclamespot/