Vragen Van Esch/Van Raan over water­ge­bruik in data­centers


Indiendatum: 1 apr. 2021

Schriftelijke vragen van de leden Van Esch en Van Raan (beiden PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat over watergebruik in datacenters

 1. Kent u de berichten: ‘Dijkverhoging dreigt door datacenters: kosten voor burger’ en ‘Zeewolde wil onrust over datacenter te lijf met digitale informatieavond’? [1], [2]
 2. Klopt het dat de dijken in de kop van Noord-Holland door de komst van het datacenter opgehoogd moeten worden? Zo ja, wat is de reden hiervoor?
 3. Hoeveel kost dit en wie is hiervoor verantwoordelijk?
 4. Acht u het bij dergelijk grote projecten, zoals de bouw van een datacenter, wenselijk dat burgerinspraak vorm krijgt voordat de vergunning verlening plaats vindt? Zo ja, hoe wilt u dit vormgeven? Zo niet, waarom niet?
 5. Hoeveel datacenters hebben we in Nederland en hoeveel worden er verwacht?
 6. Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat grote datatechbedrijven zich zo graag in Nederlands vestigen?
 7. Wordt er vanuit de Nederlandse overheid gestimuleerd dat grote datatechbedrijven zich hier vestigen?
 8. Wie is nu het bevoegd gezag voor het verlenen van de Omgevingsvergunning bij datacenters, aangezien de minister van I&W ervanuit gaat dat dit de provincie Noord-Holland is [4], terwijl de vergunningen door de gemeente Hollands Kroon verleend worden en de provincie Noord-Holland stelt dat deze niet geldig zijn omdat de provincie bevoegd gezag is? [5] Wat gaat u doen aan deze bestuurlijke onduidelijkheid en chaos?
 9. Klopt het dat watergebruik en lozing geen criteria zijn in de beoordeling van een Omgevingsvergunning voor een datacenter? Zo ja, vindt u dit wenselijk? En welke wet- en regelgeving is van toepassing op het waterverbruik en lozingen van datacenters en wie controleert dit?
 10. Welke chemicaliën worden gebruikt in het (koel)water van datacenters, hoeveel chemicaliën en voor welke redenen?
 11. Klopt het dat het afvalwater met chemicaliën geloosd mag worden in het oppervlaktewater?
 12. Zijn de mogelijke negatieve effecten van de geloosde chemicaliën op het watersysteem onderzocht? Zo ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
 13. Wat zijn de toegestane lozingsconcentraten en in welke regelgeving zijn deze vastgelegd?
 14. Wie controleert of datacenters zich houden aan de toegestane lozingsconcentraten?
 15. Zijn de lozingsconcentraten anders voor warme dagen wanneer de kwaliteit van het oppervlaktewater al vaak in een kritieke toestand verkeerd en wordt hier mee rekening gehouden in de vergunning? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de toegestane lozingsconcentraten voor warme dagen?
 16. Wordt in de vergunning rekening gehouden waar het water wordt gedumpt en of dat waterlichaam gebruikt wordt voor irrigatie van gewassen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de toegestane lozingsconcentraten?
 17. Klopt het dat er een enorme variatie in koelwaterverbruik is bij datacenters? Zo ja, waarom is er geen maximum gesteld aan het gebruik van koelwater in wet- en regelgeving?
 18. Hoeveel koelwater gebruikten de datacenters in Noord-Holland in 2020? Hoeveel zou een groot datacenter, zoals gebouwd wordt in Zeewolde gebruiken in 2020?
 19. Klopt het dat datacenters juist op warme dagen, wanneer de temperatuur boven de 25 graden komt, drinkwater gebruiken om te koelen? Klopt het dat in droge zomermaanden het verbruik van drinkwater door datacenters 2,5 keer zo groot is als het gemiddeld gebruik van een datacenter?
 20. Vindt u het wenselijk dat datacenters drinkwater gebruiken om te koelen? Zo ja, vindt u het wenselijk dat datacenters meer drinkwater gebruiken in droge tijden, gezien de droogte problematiek van de afgelopen drie jaar?
 21. Zijn er mogelijkheden om datacenters af te koppelen van drinkwater, indien nodig, terwijl het center doordraait?
 22. Bent u bereid om te onderzoeken welk ander water, zoals industriewater of grijs water, gebruikt kan worden om datacenters te koelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
 23. Bent u bereid om te onderzoeken of het mogelijk is voor datacenters om op het riool te lozen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
 24. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er voorwaarden aan de komst van datacenters moeten worden gesteld, zoals een circulair koelsysteem? Zo nee, waarom niet?
 25. Bent u bereid tot ontwikkeling van landelijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van drinkwater voor koeling en het lozen van koelwater van datacenters? Zo nee, waarom niet?

[1] Dijkverhoging dreigt door datacenters: kosten voor burger | Binnenland | Telegraaf.nl

[2] Zeewolde wil onrust over datacenter te lijf met digitale informatieavond | Zeewolde | destentor.nl

[3] Minister Van Nieuwenhuizen wil opheldering over watergebruik... - Noordhollands Dagblad

[4] Gemeente en provincie in de clinch over nieuw datacenter Microsoft | RTL Nieuws