Vragen Van Esch over het bericht “Delta­com­mis­saris: woningbouw houdt veel te weinig rekening met klimaat­ver­an­dering”


Indiendatum: 9 dec. 2021

Vragen van het lid van Esch aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht “Deltacommissaris: woningbouw houdt veel te weinig rekening met klimaatverandering”

1) Kent u het bericht “Deltacommissaris: woningbouw houdt veel te weinig rekening met klimaatverandering”? [1]

2) Wat is uw reactie op de stelling dat ‘het leeuwendeel van de één miljoen woningen die er bijgebouwd moeten worden de komende jaren, gepland zijn in gebieden die kunnen overstromen, gebieden met een slappe ondergrond of gebieden met een natte bodem’?

3) Bent u geschrokken van de schatting dat waarschijnlijk 820.000 van de nieuwe woningen op een locatie zou komen die te maken krijgt met extreem weer, pieken in de rivierafvoer en/of een stijgende zeespiegel?

4) Welke actie gaat u ondernemen om te zorgen dat de nieuw te bouwen woningen gebouwd worden op locaties en met methodes die ze toekomstbestendig maken?

5) Welke actie gaat u ondernemen nu de Deltacommissaris stelt dat klimaatadaptief bouwen een no-regret maatregel is omdat de kosten ervan lager zijn dan de schade in de toekomst wanneer we niet klimaatadaptief bouwen? Bent u alsnog bereid om natuur inclusief bouwen en renoveren op te nemen in het bouwbesluit? Zo nee, waarom niet?

6) Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het belangrijk is om de klimaatcrisis, de woningcrisis, de stikstofcrisis en de biodiversiteitscrisis in samenhang op te lossen?

7) Deelt u ook de mening van de Partij voor de Dieren dat beleid dat gericht is op het oplossen van slechts een van deze problemen gedoemd is te mislukken?

8) Klopt het dat u als rijksoverheid eigenlijk niet of nauwelijks stuurt op een toekomstbestendige verdeling van de woningbouw over Nederland?

9) Klopt het dat u met uw beleid via de woondeals alleen maar stuurt op het bijbouwen op locaties met veel vraag?

10) Ziet u een relatie tussen de groei van de grote steden en de wijze waarop de (rijks)overheid zich al decennia actief terugtrekt uit de regio? [2]

11) Op welke manier bent u van plan om wél te gaan sturen op een toekomstbestendige verdeling van de woningbouw over Nederland?

12) Kunt u een uitgebreide reactie geven op het rapport ‘Op Waterbasis’ waarin geschetst wordt welke delen van Nederland, op basis van de ondergrond, voor nu en de toekomst geschikt zijn voor woningbouw? Hoe gaat u uw beleid aanpassen op basis van deze kennis?

13) Bent u bereid uw klimaatadaptatie en klimaatmitigatie beleid extreem te versnellen nu de deltacommissaris aangeeft dat we nu al weerextremen zien die op basis van de modellen nog niet werden verwacht? Zo nee, waarom niet?

14) Kunt u ingaan op het advies van de Deltacommissaris om nu al rekening te houden met de effecten van klimaatverandering? Op welke praktische wijze gaat u het beleid versnellen en intensiveren om overlast door hitte, droogte, neerslag en/of overstromingen te voorkomen?

15) Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het belangrijk is om nu al in te zetten op het klimaat adaptief maken van steden omdat het grofweg 30 jaar duurt voordat een boom die je plant gegroeid is tot het formaat dat de koelende werking heeft van 10 airco’s ?

16) Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het belangrijk is om nu al versneld in te zetten op het tegengaan van bodemdaling zodat de schade aan de funderingen de komende decennia hopelijk enigszins beperkt blijft?

17) Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het, vanwege toekomstig overstromingsgevaar, belangrijk is om bebouwing in de kuststrook en in gebieden langs de rivieren nu en de komende jaren te beperken?

18) Welke concrete acties gaat u ondernemen om de drie bovenstaande punten te realiseren?

[1] Deltacommissaris: woningbouw houdt veel te weinig rekening met klimaatverandering (fd.nl)

[2] Hoe Den Haag uit Nederland verdween – De Groene Amsterdammer