Vragen Van Esch over de ‘ver­on­der­stelde toegang’ tot elek­tro­nische pati­ën­ten­dos­siers


Indiendatum: apr. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de ‘veronderstelde toegang’ tot elektronische patiëntendossiers

1) Klopt het dat er op 8 april 2020 is besloten om de medische dossiers van ruim 8 miljoen mensen open te stellen middels een zogeheten ‘corona-opt in’?[1]

2) Klopt het dat met het, in fysieke zin, openstellen van deze medische dossiers in theorie elke zorgverlener in Nederland met een Unieke Zorgverlener Identificatie-pas, dus niet alleen zorgverleners met een behandelrelatie, nu in deze 8 miljoen dossiers kan kijken? Acht u dat wenselijk?

3) Hoe is de ‘corona-opt in’ volgens u te rijmen met de wet waarin staat vermeld dat voor elektronische gegevensuitwisseling “uitdrukkelijk toestemming” moet zijn gegeven?

4) Waarom noemt u deze ingreep een ‘corona-opt in’ aangezien een opt in systeem er vanuit gaat dat men een actie moet ondernemen om mee te doen en hier het tegenovergestelde (dus opt out) het geval is? Acht u een opt-out systeem passend voor de omgang met medische gegevens?

5) Is er, sinds uw brief van 08-02-2019 [Kamerstuk 27 529 nr. 170] waarin u als reactie op vragen van de Partij voor de Dieren aangaf dat er geen volledige end-to-end encryptie plaatsvind bij het uitwisselen van medische gegevens, gekeken naar een herziening van de richtlijn zoals u toen had toegezegd? Zo nee, waarom niet?

6) Waarom was, naar uw mening, de huidige praktijk waarbij men bij de huisarts aangeeft of er toestemming is voor het uitwisselen van gegevens niet langer werkbaar? Klopt het dat u deze maatregel heeft genomen om de huisartsen te ontlasten?

7) Heeft u een inschatting gemaakt hoeveel van de 8 miljoen mensen, wiens medische gegevens nu voor elke zorgverlener van Nederland in te zien zijn, hun huisarts gaan bellen om de ‘veronderstelde’ , maar nooit gegeven, goedkeuring voor deze inzage in te trekken? Wat voor belasting zou dat geven bij de huisartsen?

8) Klopt het dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens vrijwel altijd via het Landelijk Schakelpunt verloopt?

9) Klopt het dat het Landelijk Schakelpunt in beheer is bij een Amerikaans bedrijf dat onder de Amerikaanse wet verplicht kan worden medische gegevens in haar beheer (zoals de Nederlandse) over te dragen aan (of door te geleiden naar) de Amerikaanse autoriteiten en dat het bedrijf verplicht is daar over te zwijgen? Acht u dat wenselijk?

10) Blijft de ‘corona-opt in’ of ‘veronderstelde’ toestemming staan na de corona crisis? Zo nee, hoe kan de minister dat garanderen?

11) Kunt u in ieder geval nog de garantie geven dat alle crisismaatregelen die ingrijpen op het recht op privacy na de crisis worden teruggedraaid?

[1] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/04/08/belangrijkste-huisartsinformatie-tijdelijk-te-raadplegen