Vragen over veertien nieuwe mega­stallen


Indiendatum: mrt. 2011

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over veertien nieuwe megastallen in Brabant.

1. Kent u het bericht ’14 nieuwe megastallen in Brabant’? [1]

2. Hoe verhoudt deze nieuwbouw zich tot uw uitspraak in de brief van 15 maart jl. dat u tegemoet wilt komen aan de wens van de Tweede Kamer om tijdens de maatschappelijke dialoog megastallen mogelijke ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan?

3. Deelt u onze mening dat de toestemming voor deze bouw niet in lijn is met de wens van het de kamer om een moratorium in te stellen op de bouw van megastallen?

4. Bent u de toezegging aan de kamer om in overleg te treden met provincies en gemeenten om gedurende de maatschappelijke discussie een stop op megastallen na te streven inmiddels gekomen? Zo ja, op welke manier heeft u dat gedaan en hoe hebben de diverse provincies en gemeente daarop gereageerd?

5. Hoe verklaart u dat ondanks het streven naar een tijdelijke stop op megastallen er nu 14 nieuwe stallen in Brabant bij komen?

6. Bent u bereid de gemeente Brabant hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u voornemens om stappen te ondernemen om de verdere bouw in andere provincies te stoppen? Zo ja, welke stappen? Zo , nee, waarom niet?


[1]http://www.omroepbrabant.nl/?news/152940732/Veertien+nieuwe+megastallen+in+Brabant.aspx

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 26 apr. 2011

Bijgaand ontvangt u de antwoorden op de vragen die door het lid Thieme (PvdD) zijn gesteld over het bericht “14 nieuwe megastallen in Brabant”.

1. Kent u het bericht ‘14 nieuwe megastallen in Brabant’? [1]

Ja.


2. Hoe verhoudt deze nieuwbouw zich tot uw uitspraak in uw brief van 15 maart 2011 dat u tegemoet wilt komen aan de wens van de Tweede Kamer om tijdens de maatschappelijke dialoog megastallen mogelijke ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan?

Zoals u in het bericht van Omroep Brabant heeft gelezen, gaat het om aanvragen die al in een ver gevorderd stadium van voorbereiding waren vóórdat het burger­initiatief op 19 maart 2010 behandeld werd. Dit is ook de reden waarom deze veertien bedrijven toestemming hebben gekregen om hun bedrijf te verplaatsen.

Overigens betekent verplaatsing dat het oude bedrijf na verplaatsing gesloopt wordt. Netto komen er dus geen bedrijven bij. Het verplaatste bedrijf wordt in veel gevallen wel uitgebreid.

3. Deelt u de mening dat de toestemming voor deze bouw niet in lijn is met de wens van de Kamer om een moratorium in te stellen op de bouw van megastallen?

Nee, zie vraag 2.

4. Bent u de toezegging aan de Kamer om in overleg te treden met provincies en gemeenten om gedurende de maatschappelijke discussie een stop op megastallen na te streven inmiddels nagekomen? Zo ja, op welke manier heeft u dat gedaan en hoe hebben de diverse provincies en gemeenten daarop gereageerd?

Op vrijdag 25 maart heb ik een brief aan alle provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestuurd. Een afschrift van deze brieven heeft u reeds ontvangen naar aanleiding van de vragen van de leden Grashoff en Van Veldhoven van 28 maart over de bouw van megastallen (n.a.v. 2011Z06348).

Ik heb overigens op moment van dit schrijven nog geen reactie ontvangen van provincies of de VNG.

5. Hoe verklaart u dat ondanks het streven naar een tijdelijke stop op megastallen er nu 14 nieuwe stallen in de provincie Noord-Brabant bij komen?

Zie antwoord bij vraag 2.

6. Bent u bereid de provincie Noord-Brabant hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u voornemens om stappen te ondernemen om de verdere bouw in andere provincies te stoppen? Zo ja, welke stappen? Zo nee, waarom niet?

De verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk beleid ligt primair bij de provincies en gemeenten. Wel heb ik, conform de tekst van de motie de bestuurders van provincies en de VNG verzocht om niet mee te werken aan nieuwe aanvragen waarbij bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn voor stallen groter dan 300 NGE en meer dan één bouwlaag.

Ik constateer dat bovenstaande niet gaat om nieuwe aanvragen maar om aanvragen die vóór 19 maart 2010 zijn gedaan. Nieuwe aanvragen krijgen vanzelfsprekend geen toestemming zoals vastgesteld in de besluiten van provincie Noord-Brabant sinds 19 maart 2010.

Daarnaast heb ik in eerdere brieven aangegeven eerst de maatschappelijke dialoog af te wachten en in oktober 2011 met een visie te komen naar de Tweede Kamer.


Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

[1]http://www.omroepbrabant.nl/?news/152940732/Veertien+nieuwe+megastallen+in+Brabant.aspx

Interessant voor jou

Vragen over de aansprakelijkheid voor kernongevallen

Lees verder

Vragen over het verruimen van de normen voor radioactiviteit in voedingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer