Vragen over toepassing van Rollkür en LDR in Neder­landse dressuur


Indiendatum: aug. 2010

Kamervragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de ministers van VWS en LNV over de toepassing van de Rollkür en LDR in de Nederlandse dressuur

1. Heeft u kennis genomen van het bericht "Anky van Grunsven wil website censureren?"1

2. Hoe beoordeelt u de discussie over de toepassing van "Hyperflexie", "Rollkür" en "Laag, Diep en Rond" als trainingsmethoden in de Nederlandse dressuur?

3. Bent u van mening dat "Laag, Diep en Rond" verschilt van de "Rollkür"? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zijn er onafhankelijke definities en meetinstrumenten voorhanden om de mate van kracht en agressie bij de gehanteerde methoden vast te kunnen stellen? Zo ja, welke zijn dit en hoe wordt de toepassing van de methode(n) in de praktijk gecontroleerd? Zo nee, waarom zijn deze er niet?

4. Kunt u zich iets voorstellen bij de overtuiging van verschillende dressuurkenners dat "Laag, Diep en Rond" niets anders is dan een nieuwe naam voor de "Rollkür"? Wat vindt u ervan dat ons nationale dressuurteam werkt met een methode die nog altijd zeer omstreden is?

5. Hebt u kennis genomen van de berichtgeving over de e-mails die de Nederlandse dressuurbondscoach zou hebben verstuurd naar de Vlaamse hippisch journaliste Astrid Appels?2

6. Kunt u aangeven of, en zo ja, welke (ongeschreven) gedragscodes gelden voor optredens van Nederlandse bondscoaches? Wat is het beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag van bondscoaches wanneer sprake is van intimiderende uitlatingen?

Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 23 sep. 2010

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid E. Ouwehand over de toepassing van de Rollkür en de Laag-Diep-Rondmethode (LDR) in de Nederlandse dressuur.

(2010Z11985)

1 Heeft u kennisgenomen van het bericht "Anky van Grunsven wil website censureren?" 1)

Ja.

2 Hoe beoordeelt u de discussie over de toepassing van "Hyperflexie", "Rollkür" en "Laag, Diep en Rond" als trainingsmethoden in de Nederlandse dressuur?

Het behoort niet tot mijn taak of de taak van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een oordeel te vormen over de verschillende trainingsmethoden die gebruikt worden in de Nederlandse sport. De discussie over trainingsmethoden in de sport dient gevoerd te worden in de sport zelf, met behulp van input van ruiters, trainers en wetenschappers.
Dit neemt niet weg dat de sport zich moet houden aan algemeen geldende wet- en regelgeving, waaronder de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
De Minister van LNV houdt hier toezicht op.

3 Bent u van mening dat "Laag, Diep en Rond" verschilt van de "Rollkür"? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zijn er onafhankelijke definities en meetinstrumenten voorhanden om de mate van kracht en agressie bij de gehanteerde methoden vast te kunnen stellen? Zo ja, welke zijn dit en hoe wordt de toepassing van de methode(n) in de praktijk gecontroleerd? Zo nee, waarom zijn deze er niet?

Op 9 februari 2010 heeft de Fédération Equestre Internationale (de FEI) de discussie over de Rollkür en de LDR-methode tot een einde gebracht: overeengekomen is dat elke hoofd- en halshouding die door agressieve dwang tot stand komt, onacceptabel is. De FEI heeft toen de uitspraak gedaan dat Hyperflexie en Rollkür gedefinieerd dienen te worden als het op agressieve wijze diep laten lopen van het paard. De LDR-methode werd gedefinieerd als het met een diepe buiging in de hals op ongedwongen wijze laten lopen van het paard. Gelet hierop staan de FEI en de KNHS alleen de LDR-methode toe. De FEI heeft richtlijnen voor stewards opgesteld zodat zij op wedstrijden kunnen controleren of een paard op een ongeoorloofde agressieve wijze getraind wordt of niet.

4 Kunt u zich iets voorstellen bij de overtuiging van verschillende dressuurkenners dat "Laag, Diep en Rond" niets anders is dan een nieuwe naam voor de "Rollkür"? Wat vindt u ervan dat ons nationale dressuurteam werkt met een methode die nog altijd zeer omstreden is?

Ik heb geen opvatting over de individuele mening van verschillende dressuurkenners ten aanzien van de LDR-methode.
Ons nationale dressuurteam gebruikt de LDR-methode als een van de onderdelen van de totaaltraining die de paarden krijgen. Deze methode wordt toegestaan door de FEI en de KNHS.

5 Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over de e-mails die de Nederlandse dressuurbondscoach zou hebben verstuurd naar de Vlaamse hippisch journaliste Astrid Appels? 2)

Ja.

6 Kunt u aangeven of, en zo ja welke (ongeschreven) gedragscodes gelden voor optredens van Nederlandse bondscoaches? Wat is het beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag van bondscoaches wanneer sprake is van intimiderende uitlatingen?

De rijksoverheid voert geen specifiek beleid ten aanzien van de aanstelling, het ontslag en het gedrag van bondscoaches. Dit is een zaak van private partijen: de sportbond en de bondscoach. De sportsector heeft een modelovereenkomst sportbond-sportcoach opgesteld. Deze modelovereenkomst is voor leden van de Werkgevers Organisatie in de Sport (de WOS) te downloaden van hun website. In deze modelovereenkomst is een artikel over gedragsregels opgenomen.
De KNHS heeft mij laten weten dat zij een overeenkomst met de bondscoaches heeft afgesloten waarin ook afspraken over gedrag zijn opgenomen.
De aanstelling en het ontslag van bondscoaches vindt plaats door het Federatiebestuur van de KNHS op basis van bewezen prestaties en feiten.

Interessant voor jou

Vragen over illigaal gehouden resusapen door Circus Renz Berlin

Lees verder

Vragen over de 300 overleden biggen tijdens een veetransport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer