Vragen over illigaal gehouden resusapen door Circus Renz Berlin


Indiendatum: aug. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over illegaal gehouden resusapen door Circus Renz Berlin

1. Heeft u kennis genomen van de twee resusapen die in het bezit zijn van Circus Renz Berlin zonder dat hiervoor een ontheffing is afgegeven?
2. Hoe lang verblijven deze apen al in Nederland?
3. Acht u het toelaatbaar dat deze apen zonder vergunning door Circus Renz Berlin in Nederland worden gebruikt? Zo ja, hoe verhoudt dit zich met de flora- en faunawet, dat het handelen in, vervoeren van of onder zich hebben van beschermde inheemse diersoorten expliciet verbiedt? Zo neen, waarom zijn er nog geen maatregelen genomen tegen dit strafbare feit, zoals het in beslag nemen van de apen?
4. Bent u bekend met het aanbod van Wilde Dieren de Tent Uit aan de AID om deze te ondersteunen bij het herplaatsen van de resusapen in een meer natuurlijke leefomgeving?
5. Bent u van plan de aanvraag voor een vergunning voor de apen van Circus Renz Berlin te honoreren? Zo ja, hoe verhoudt het verlenen van een vergunning zich met uw uitspraak dat: “dieren die uit het wild worden verworven, niet meer zouden moeten worden gebruikt in circussen” ?
6. Welke sancties kunnen aan Circus Renz Berlin worden opgelegd voor het illegaal houden van resusapen?
7. Wat is de voortgang met betrekking tot de door u aangekondigde regelgeving voor circusdieren en uw toezegging om te pleiten voor een Europees verbod op het gebruik van wildgevangen dieren in circussen ?


[1] Brief van 27 juli 2009, kamerstuknr 28286, 311
[2] Voortgangsrapportage nota dierenwelzijn 2009, hoofdstuk 10

Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 13 okt. 2010

Antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over illegaal gehouden resusapen voor Circus Renz Berlin

1. Hebt u kennisgenomen van de twee resusapen die in het bezit zijn van Circus Renz Berlin zonder dat hiervoor een ontheffing is afgegeven?

Ja.

2. Hoe lang verblijven deze apen al in Nederland?

De apen verblijven nu een jaar in Nederland.

3. Acht u het toelaatbaar dat deze apen zonder vergunning door Circus Renz Berlin in Nederland worden gebruikt? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de Flora- en faunawet, die het handelen in, vervoeren van of onder zich hebben van beschermde inheemse diersoorten expliciet verbiedt? Zo nee, waarom zijn er nog geen maatregelen genomen tegen dit strafbare feit, zoals het in beslag nemen van de apen?

5. Bent u van plan de ingediende aanvraag voor een vergunning voor de apen van Circus Renz Berlin te honoreren? Zo ja, hoe verhoudt het verlenen van een vergunning zich met uw uitspraak dat: “dieren die uit het wild worden verworven, niet meer zouden moeten worden gebruikt in circussen”?[1]

De resusaap (Macaca mulatta) is als soort opgenomen in bijlage B van de Europese verordening tot uitvoering van het CITES Overeenkomst. Daarom is de aap aangewezen als beschermde uitheemse diersoort op grond van artikel 4 van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet, met inbegrip van het bezitsverbod in artikel 13, is derhalve van toepassing. In Nederland is het bezit van primaten ongeacht herkomst verboden, tenzij op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet ontheffing wordt verleend.

De ontheffingsaanvraag van Circus Renz Berin wordt momenteel behandeld. Overigens zijn de resusapen in Circus Renz Berlin niet uit het wild afkomstig.

4. Bent u bekend met het aanbod van Wilde Dieren de Tent Uit aan de Algemene Inspectiedienst om deze te ondersteunen bij het herplaatsen van de resusapen in een meer natuurlijke leefomgeving?

Nee, ik heb dit aanbod niet ontvangen.

6. Welke sancties kunnen aan Circus Renz Berlin worden opgelegd voor het illegaal houden van resusapen?

Het zonder ontheffing houden van resusapen is in strijd met artikel 13 van de Flora- en faunawet. Overtredingen van dit artikel kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete van de vijfde categorie, ingevolge artikel 1a, onderdeel 1°, van de wet op de economische delicten.

7. Wat is de voortgang met betrekking tot de door u aangekondigde regelgeving voor circusdieren en uw toezegging om te pleiten voor een Europees verbod op het gebruik van in het wild gevangen dieren in circussen? [2]

Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 27 juli 2009[3] werk ik aan regelgeving. Ik heb in Europees verband aandacht gevraagd voor dieren in circussen. Dit jaar loopt het oude EU-actieplan voor dierenwelzijn af. Eind 2011 wordt het nieuwe EU-actieplan voor dierenwelzijn 2011-2015 vastgesteld. De Europese Commissie heeft aangegeven dat circusdieren de aandacht hebben van de Commissie en dat zij in het kader van de evaluatie van het oude actieplan en de voorbereidingen op het nieuwe actiepan aandacht zal besteden aan de vraag of een beleid voor circusdieren op Europees niveau gewenst is.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

G. VerburgInteressant voor jou

Vragen over de ziekte Meervoudige chemische overgevoeligheid (MCS)

Lees verder

Vragen over toepassing van Rollkür en LDR in Nederlandse dressuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer