Vragen over stik­stof­be­re­ke­ningen door Arcadis


Indiendatum: dec. 2020

Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Gijs van Dijk (PvdA), Stoffer (SGP) en Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over stikstofberekeningen

1. Bent u bekend met de brief die door de toenmalige directeur Luchtvaart op 22 mei 2014 aan de Schiphol Group is verstuurd, waarin wordt gerefereerd aan een review van de stikstofberekeningen die in opdracht van de directeur Luchtvaart is uitgevoerd door Arcadis in samenwerking met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)? 1)

2. Bent u bekend met deze review? Wat zijn de uitkomsten van deze review?

3. Tot welke andere inzichten of uitkomsten heeft deze review geleid?

4. Kunt u de opdrachtverlening voor deze review met de Kamer delen?

5. Klopt het dat er een document is, opgesteld door Arcadis, dat de uitkomsten van de review door Arcadis beschrijft? Kunt u dit document binnen een week met de Kamer delen?

6. Welke rol heeft het NLR in deze review gespeeld? Uit welke documenten blijkt de rol en input van het NLR? Kunt u deze documenten binnen een week met de Kamer delen?

7. Kunt u deze vragen een voor een en binnen een week beantwoorden?

1) https://twitter.com/jan_salden/status/1333757537213181954

Indiendatum: dec. 2020
Antwoorddatum: 5 jan. 2021

Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Gijs van Dijk (PvdA), Stoffer (SGP) en Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over stikstofberekeningen (ingezonden 3 december 2020).

Antwoord van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 5 januari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de brief die door de toenmalige directeur Luchtvaart op 22 mei 2014 aan de Schiphol Group is verstuurd, waarin wordt gerefereerd aan een review van de stikstofberekeningen die in opdracht van de directeur Luchtvaart is uitgevoerd door Arcadis in samenwerking met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)?1

Antwoord 1

Ja, daarmee ben ik bekend.

Vraag 2

Bent u bekend met deze review? Wat zijn de uitkomsten van deze review?

Antwoord 2

Zoals ik heb vermeld in mijn Kamerbrief van 3 december jl.2 is naar aanleiding van recente persvragen, bij adviesbureau Arcadis een concept-memo aangetroffen. Het betreft conceptnotities over de stikstofdepositieberekeningen die in het kader van het MER 2014 waren uitgevoerd. Dit conceptmemo heeft u van mij ontvangen met de eerder genoemde brief. De punten over de berekeningen van de stikstofdepositie die in dit conceptmemo worden benoemd zijn hersteld in het addendum stikstofdepositie bij de MER Lelystad Airport, in juni 2014. Ik hecht eraan nogmaals te benadrukken dat alle stikstofdepositieberekenin-gen in het kader van de passende beoordeling van Lelystad Airport opnieuw worden gedaan met de meest actuele rekenmodellen en conform het advies van de Commissie m.e.r. en het RIVM3. Wanneer de project specifieke beoordeling is afgerond, zal ik u daarover informeren.

Vraag 3
Tot welke andere inzichten of uitkomsten heeft deze review geleid?

Antwoord 3
Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 4
Kunt u de opdrachtverlening voor deze review met de Kamer delen?

Antwoord 4
Zoals ik heb aangegeven in het antwoord op vraag 8 uit de Kamervragen van de leden Van Raan, Kröger en Laçin op 27 mei jl. over de stikstofberekenin-gen van Lelystad Airport4 is het niet gebruikelijk om opdrachten te delen vanwege het bedrijfsvertrouwelijk karakter.

Vraag 5
Klopt het dat er een document is, opgesteld door Arcadis, dat de uitkomsten van de review door Arcadis beschrijft? Kunt u dit document binnen een week met de Kamer delen?

Antwoord 5
Deze conceptmemo is bij de Kamerbrief gevoegd waaraan gerefereerd wordt in vraag 2.

Vraag 6
Welke rol heeft het NLR in deze review gespeeld? Uit welke documenten blijkt de rol en input van het NLR? Kunt u deze documenten binnen een week met de Kamer delen?

Antwoord 6
NLR heeft in juni 2014 voor het ministerie IenW het rapport NLR-CR-2014-083 (https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006441.pdf) opgeleverd. Daarbij heeft NLR invoerbestanden voor vliegverkeer voor de PAS-reservering voor luchthavens van nationale betekenis opgesteld. Zoals beschreven in par. 3.3 van het rapport heeft NLR die invoerbestanden aan het Ministerie van Economische Zaken aangeleverd. Uit de memo van vraag 2 en 5 blijkt dat Arcadis gegevens van NLR uit rapport NLR-CR-2014–083 heeft gebruikt voor de review.

Vraag 7
Kunt u deze vragen een voor een en binnen een week beantwoorden?

Antwoord 7
Ik heb de vragen zo snel als mogelijk beantwoord.