Vragen over preventief afschot van grote hoef­dieren in Drenthe


Indiendatum: jan. 2013

Vragen van het lid Thieme aan de staatssecretaris van Economische Zaken over preventief afschot van grote hoefdieren in Drenthe.

1. Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Drenthe grote hoefdieren, zoals edelherten en wilde zwijnen afschiet zodra deze dieren een stap zetten binnen de provinciegrens? Zo ja, wat vindt u hier van?

2. Kunt u aangeven hoeveel edelherten, wilde zwijnen en damherten er de afgelopen 3 jaar preventief zijn afgeschoten in provincie Drenthe en in welke mate er sprake was van overlast, schade of gevaar? Zo ja, kunt u daarbij ook aangeven hoe de overlast, schade of gevaar is gemeten? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u bevestigen dat uw ambtsvoorganger in het recent gehouden Algemeen Overleg Biodiversiteit d.d. 15 november 2012 heeft gezegd “dat het prachtig zou zijn als je in Europa ook voor het grote wild een meer evenwichtig stabiel netwerk krijgt waarin alle soorten zich op een natuurlijke manier kunnen bewegen. Dan kom je misschien ook van die vervelende beheerjacht af, want dat hangt allemaal met elkaar samen”? Zo ja, deelt u deze opvatting?

4. Kunt u uiteenzetten hoe dit provinciale beleid zich verhoudt tot uw beleid dat zich juist richt op het verbinden van natuurgebieden door het aanleggen van de ecologische hoofdstructuur inclusief verbindingszones, zodat dieren vrijelijk kunnen migreren?

5. Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat provincies edelherten, wilde zwijnen en damherten preventief laten afschieten zodra ze gesignaleerd worden binnen de provincie grenzen, nog voordat er ook maar sprake is van overlast, schade of gevaar? Zo ja, hoe wilt u dit in de toekomst voorkomen? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt zich dit tot het “nee, tenzij” principe dat ten grondslag ligt aan de Flora- en Faunawet?

6. Deelt u de mening dat inspanningen van rijkswege om te komen tot de aanleg van ecoducten en andere verbindingszones gefrustreerd kunnen worden door regionaal afschotbeleid zoals nu in Drenthe plaatsvindt? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u voornemens contact op te nemen over deze kwestie met verantwoordelijk gedeputeerde in Drenthe? Zo nee, waarom niet?

1] ‘Ruim baan voor groot wild’, Dagblad van het Noorden, 18 januari 2013

Indiendatum: jan. 2013
Antwoorddatum: 18 jan. 2013

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u mijn reactie op de vragen (kenmerk 2013Z00949) van het lid Thieme (PvdD) over preventief afschot van grote hoefdieren in Drenthe (ingezonden 22 januari 2013).

1

Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Drenthe grote hoefdieren, zoals edelherten en wilde zwijnen, afschiet zodra deze dieren een stap zetten binnen de provinciegrens?[1] Zo ja, wat vindt u hiervan?

Antwoord

Ja. Zie verder het antwoord op vraag 4.

2

Kunt u aangeven hoeveel edelherten, wilde zwijnen en damherten er de afgelopen 3 jaar preventief zijn afgeschoten in de provincie Drenthe en in welke mate er sprake was van overlast, schade of gevaar? Zo ja, kunt u daarbij ook aangeven hoe de overlast, schade of gevaar is gemeten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee. Het betreffende afschot is de verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe.

3

Kunt u bevestigen dat uw ambtsvoorganger in het Algemeen Overleg Biodiversiteit op 15 november 2012 heeft gezegd “dat het prachtig zou zijn als je in Europa ook voor het grote wild een meer evenwichtig stabiel netwerk krijgt waarin alle soorten zich op een natuurlijke manier kunnen bewegen. Dan kom je misschien ook van die vervelende beheerjacht af, want dat hangt allemaal met elkaar samen.”? Zo ja, deelt u deze opvatting?

Antwoord

Ja.

4

Kunt u uiteenzetten hoe dit provinciale beleid zich verhoudt tot uw beleid dat zich juist richt op het verbinden van natuurgebieden door het aanleggen van de ecologische hoofdstructuur inclusief verbindingszones, zodat dieren vrijelijk kunnen migreren?

Antwoord

De aanwijzing van leefgebieden is onderdeel van de taken die in het bestuursakkoord zijn gedecentraliseerd. De bestaande leefgebieden voor grote hoefdieren zijn ingerasterd. Daarbuiten geldt een nulstandbeleid. Het nulstandbeleid maakt deel uit van de provinciale taken omtrent beheer en schadebestrijding en is nodig uit oogpunt van veterinaire risico’s, verkeersveiligheid en schadebestrijding.

Mijn beleid is er op gericht om, in samenwerking met de provincies, een robuuste Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. In de afweging over het inrichten van leefgebieden voor grote hoefdieren of verbindingszones tussen die leefgebieden zullen de belangen die gediend zijn met het nulstandbeleid zorgvuldig moeten worden meegewogen.

5

Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat provincies edelherten, wilde zwijnen en damherten preventief laten afschieten zodra ze gesignaleerd worden binnen de provinciegrenzen, nog voordat er ook maar sprake is van overlast, schade of gevaar? Zo ja, hoe wilt u dit in de toekomst voorkomen? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt zich dit tot het “nee, tenzij”-principe dat ten grondslag ligt aan de Flora- en faunawet?

Antwoord

Nee. Zie het antwoord op vraag 4.

6

Deelt u de mening dat inspanningen van rijkswege, om te komen tot de aanleg van ecoducten en andere verbindingszones, gefrustreerd kunnen worden door regionaal afschotbeleid zoals nu in Drenthe? Zo nee, waarom niet ?

Antwoord

Nee. Ecoducten en verbindingszones zijn niet alleen of uitsluitend bedoeld voor grote hoefdieren, maar voor alle dieren. Zie verder het antwoord op vraag 4.

Overigens is onlangs door de verantwoordelijke gedeputeerde aangekondigd dat de mogelijkheden van een beleidswijziging worden bezien.

7

Bent u voornemens contact op te nemen over deze kwestie met de verantwoordelijke gedeputeerde in Drenthe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, zoals aangegeven bij vraag 6 wil de betreffende gedeputeerde de mogelijkheid van een beleidswijziging bezien. Gezien onder andere de belangen voor diergezondheid is hierover contact opgenomen met de gedeputeerde. Dit contact wordt voortgezet.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] ‘Ruim baan voor groot wild’, Dagblad van het Noorden, 18 januari 2013