Vragen over onze­kerheid van natuur­com­pen­satie bij vliegveld Twente


Indiendatum: jan. 2011

Vragen van het lid Ouwehand over onzekerheid van natuurcompensatie bij vliegveld Twente

1. Is het waar dat de versnelde realisatie van nieuwe natuur bij vliegveld Twente op lossen schroeven staat?

2. Deelt u de mening dat de nieuwe natuur compensatie is volgens de Spelregels Ecologische Hoofdstructuur (EHS), gezien aan de noordzijde een deel uit de EHS wordt gehaald? Zo ja, deelt u de mening dat deze compensatie dus dient plaats te vinden zodra aan de noordzijde EHS natuur verloren gaat? Zo ja, op welke wijze wordt de naleving van deze regels gewaarborgd? Zo neen, waar baseert u dat op?

3. Kunt u garanderen dat zolang de realisatie van nieuwe natuur onzeker is, ook het waardevolle reeds bestaande natuurgebied aan de noordzijde van het vliegveld niet aangetast wordt of uit de EHS wordt gehaald? Zo neen, waarom niet, bent u bereid hier bij de provincie op aan te dringen?

4. Zijn er gevolgen voor provincies als de spelregels EHS niet naar behoren worden uitgevoerd of nageleefd? Zo ja, welke en wanneer worden deze toegepast? Zo neen, waarom niet, op welke wijze wordt naleving dan afgedwongen?

5. Worden er, zolang er geen zekerheid is over de aanleg van nieuwe natuur en zolang deze realisatie niet plaats vindt, ook geen andere voorbereidingen getroffen voor andere gebiedsontwikkeling rond het vliegveld alsmede de ingebruikneming van het vliegveld zelf? Zo neen, waarom niet?

http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=120712

Indiendatum: jan. 2011
Antwoorddatum: 12 nov. 2010

Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de antwoorden op de vragen die op 15 november jl. zijn gesteld door het lid Ouwehand (PvdD) over onzekerheid van natuurcompensatie bij vliegveld Twente.

1. Is het waar dat de versnelde realisatie van nieuwe natuur bij vliegveld Twente op losse schroeven staat? 1)

Deze gebieden zijn onderwerp van de 'herijking EHS' zoals op 15 november 2010 afgesproken tussen de staatssecretaris van EL&I en het IPO. In dit proces zal moeten blijken of eventuele herijking van invloed is op de termijn van realisatie van de EHS.

2. Deelt u de mening dat de nieuwe natuur een compensatie is volgens de Spelregels Ecologische Hoofdstructuur (EHS), gezien aan de noordzijde een deel uit de EHS wordt gehaald? Zo ja, deelt u de mening dat deze compensatie dus dient plaats te vinden zodra aan de noordzijde EHS natuur verloren gaat? Zo ja, op welke wijze wordt de naleving van deze regels gewaarborgd? Zo nee, waar baseert u dat op?

De voorbereiding van de herontwikkeling vliegveld Twente, de toepassing van de Spelregels EHS, de vaststelling van de omvang en begrenzing van de EHS en de uitvoering van natuurontwikkeling, betreffen een primaire verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel.

3. Kunt u garanderen dat zolang de realisatie van nieuwe natuur onzeker is, ook het waardevolle reeds bestaande natuurgebied aan de noordzijde van het vliegveld niet aangetast wordt of uit de EHS wordt gehaald? Zo nee, waarom niet, bent u bereid hier bij de provincie Overijssel op aan te dringen?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. Zijn er gevolgen voor provincies als de Spelregels EHS niet naar behoren worden uitgevoerd of nageleefd? Zo ja, welke en wanneer worden deze toegepast? Zo nee, waarom niet en op welke wijze wordt naleving dan afgedwongen?

De Spelregels EHS betreft een beleidskader gezamenlijk uitgewerkt door rijk en provincies. De provincies dienen er zorg voor te dragen dat dit kader een vertaling naar het eigen beleid krijgt. Een verantwoording op basis van de Spelregels EHS dient in ruimtelijke ordeningsprocedures plaats te vinden en getoetst te worden.

5. Worden er, zolang er geen zekerheid is over de aanleg van nieuwe natuur en zolang deze realisatie niet plaatsvindt, ook geen voorbereidingen getroffen voor andere gebiedsontwikkeling rond het vliegveld, alsmede de ingebruikneming van het vliegveld zelf? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 2.


De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
dr. Henk Bleker

1) Groeneruimte.nl, ‘Nieuwe natuur bij luchthaven Twente is onzeker geworden’, 10 november 2010
Nieuwe natuur bij luchthaven Twente is onzeker geworden

Het staat nog niet vast dat de natuur die als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is gepland nabij de luchthaven Twente daadwerkelijk versneld gerealiseerd wordt. De onduidelijkheid is het gevolg van de bezuinigingen die het nieuwe kabinet op het natuurbeleid wil doorvoeren. De provincie Overijssel liet enkele weken geleden reeds weten met onmiddellijke ingang te stoppen met de voorfinanciering en aankoop van nieuwe natuur.

De plannen rond de gebiedsontwikkeling van luchthaven Twente voorzien in de uitbreiding van 130 hectare natuur aan de zuidkant van het gebied. De natuur vormt een compensatie voor de beoogde ontwikkeling van het vliegveld aan de noordzijde en moet deel uitmaken van de EHS. Het was de bedoeling dat de natuur versneld ontwikkeld zou worden en dat voor 2014 een bedrag van 5,7 miljoen euro beschikbaar zou komen voor de verwerving van grond en voor de inrichting. Dat is door de nieuwe koers van de provincie onzeker geworden.

"We gaan de komende tijd bekijken welke gevolgen onze beslissing om te stoppen met de financiering van natuurprojecten zal hebben voor de afzonderlijke plannen in de provincie", stelt gedeputeerde Jansen. "Er valt op dit moment dus niet te zeggen of de natuurontwikkeling rond de luchthaven wel of niet doorgaat." Jansen hoopt voor de jaarwisseling meer duidelijkheid te kunnen geven.

bron: De Twentsche Courant/Tubantia, 10/11/10

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over ontsnapte tijgers bij circus Belly Wien in Alphen aan de Rijn

Lees verder

Vragen over vliegreizen van Maastricht naar Amsterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer