Vragen over mora­torium mega­stallen


Indiendatum: mei 2012

Vragen over de voortgang van de bouw van megastallen ondanks het nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer voor een moratorium op de bouw van deze megastallen.

1. Bent u bekend met de berichtgeving over de risicobeoordeling voor de volksgezondheid door de GGD Noord-Limburg over de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Horst aan de Maas en het feit dat deze gemeente op basis van dit rapport van plan is het besluitvormingstraject rondom deze megastal voort te zetten? [1]

2. Hoe beoordeelt u dit besluit van de gemeente in het licht van de breed aangenomen moties die oproepen tot een moratorium op de bouw van megastallen en waarin verzocht is met gemeenten en provincies in overleg te treden? [2]

3. Wat vindt u van dit besluit, gelet op uw antwoorden op vragen van de leden Grashoff en van Dekken over de bouw van een megastal bij Vlagtwedde [3] en de vragen van het lid Ouwehand over het toestaan van nieuwe megastallen in Overijssel [4], waarbij u beide keren aangaf bij de betreffende provincie en gemeente er op aan te dringen geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het beoordelingskader van de Gezondheidsraad voor de gezondheidsrisico's van intensieve veehouderijbedrijven gereed is?

4. Wat is de stand van zaken voor wat betreft de wettelijke voorziening, oftewel de noodwet, die u heeft aangekondigd om het mogelijk te maken om een grens te stellen aan het maximaal aantal te houden dieren per diersoort op één bedrijfslocatie?


[1]http://www.hallohorstaandemaas.nl/Geen-gezondheidsrisico-NGB

[2] Kamerstuk 28 286, nrs. 472 en 488

[3] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011-2012, nr. 1783

[4] Handelingen, vergaderjaar 2011-2012, nr. 62, item 5 (13 maart 2012)

Indiendatum: mei 2012
Antwoorddatum: 25 jun. 2012

1. Bent u bekend met de berichtgeving over de risicobeoordeling voor de volksgezondheid door de GGD Noord-Limburg over de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Horst aan de Maas en het feit dat deze gemeente op basis van dit rapport van plan is het besluitvormingstraject rondom deze megastal voort te zetten?

Antwoord op vraag 1: Ja.

2. Hoe beoordeelt u dit besluit van de gemeente in het licht van de breed aangenomen moties die oproepen tot een moratorium op de bouw van megastallen en waarin verzocht is met gemeenten en provincies in overleg te treden?

3. Wat vindt u van dit besluit, gelet op uw antwoorden op vragen van de leden Grashoff en van Dekken over de bouw van een megastal bij Vlagtwedde en de vragen van het lid Ouwehand over het toestaan van nieuwe megastallen in Overijssel, waarbij u beide keren aangaf bij de betreffende provincie en gemeente er op aan te dringen geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het beoordelingskader van de Gezondheidsraad voor de gezondheidsrisico's van intensieve veehouderijbedrijven gereed is?

Antwoord op vraag 2 en 3: In mijn antwoord op Kamervragen van het lid Van Gerven (Aanhangsel der Handelingen, 2011-2012, nr. 816) van 1 december 2011 heb ik aangegeven dat de bestemmingsplanwijziging in verband met de realisatie van het landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg opgestart is in juni 2010. Er is derhalve geen sprake van nieuwe aanvragen als bedoeld in de motie van de leden Grashoff en Van Veldhoven. Het restrictieve beleid conform deze motie (TK 28286, nr. 488) om niet mee te werken aan bestemmingsplanwijzigingen voor stallen groter dan 300 NGE en meer dan één bouwlaag, heb ik op 25 maart 2011 onder de aandacht gebracht van de provincies en de VNG (Aanhangsel der Handelingen 2010-2011, nr. 2244). In mijn brief aan uw Kamer van 15 maart 2011 ((TK 28286, nr. 494) heb ik aangegeven waarom ik heb afgezien van het conform de motie Thieme/Jacobi nemen van een voorbereidingsbesluit waarmee een moratorium op de bouw van megastallen wordt afgekondigd.

4. Wat is de stand van zaken voor wat betreft de wettelijke voorziening, oftewel de noodwet, die u heeft aangekondigd om het mogelijk te maken om een grens te stellen aan het maximaal aantal te houden dieren per diersoort op één bedrijfslocatie?

Antwoord op vraag 4: Zoals ik reeds heb aangegeven in mijn brief aan uw Kamer van 12 juni jongstleden zal ik in de komende periode het wetsvoorstel (technisch) voorbereiden. Ik laat de beslissing over een wetsvoorstel aan een volgend kabinet.

dr. Henk Bleker,
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie