Vragen over het voornemen van Gede­pu­teerde Staten van Limburg om het doden van bevers toe te staan.


Indiendatum: sep. 2017

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken over het voornemen van Gedeputeerde Staten van Limburg om het doden van bevers toe te staan.

  1. Bent u ervan op de hoogte dat Gedeputeerde Staten van Limburg op 5 sept jl. het Faunabeheerplan Bever 2017-2020 hebben goedgekeurd [i] en dat in dit plan het doden van bevers expliciet als mogelijkheid wordt toegelaten (paragraaf 4.7 en tabellen op p. 59 en 60)?
  2. Hoe verhoudt het doden van bevers zich met artikel 3.8 lid 5 van de wet Natuurbescherming, diehet doden van beschermde soorten (waaronder de bever) uitsluitendtoestaat als er aan strikte voorwaarden voldaan is?
  3. Bent u van mening dat met betrekking tot het mogelijke dodenvan bevers wordt voldaan aan de voorwaarden die artikel 3.8, lid 5 van de Wet Natuurbescherming stelt? Zo ja, kunt u aangeven hoe het in het belang van de plaatselijke flora en fauna en de natuurlijke habitats is indien de bevers worden gedood in Limburg? Idem voor
  4. Welke oplossingen voor overlast zijn in overweging genomen? Om welke redenen zijn die andere oplossingen niet in de praktijk gebracht? Is de oplossing om de leefgebieden van debever in Limburg te verbinden met geschikte gebieden in Nederland, België en Duitsland overwogen als maatregel, om zo het migreren van bevers naar andere natuurgebieden mogelijk te maken?
  5. Rust er in uw optiek een speciale zorgplicht op de provincie Limburg, omdat deze provincie tussen 2002 en 2004 zelf 33 bevers in de provincie heeft uitgezet? Hoe beoordeelt u in dat licht de optie om het doden van de nakomelingen van deze beverstoe te staan?
  6. Kunt u een overzicht geven van de EU-regelingen, de verdragen en overeenkomsten volgens welke de bever beschermd moet worden? Is het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg naar uw mening in overeenstemming met deze regelingen, verdragen en overeenkomsten?
  7. Deelt u de mening van biologen en ecologen dat de bever een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit in zijn leefgebied? Zo nee, waar baseert u dit op?
  8. Bent u bereid om als uiterste maatregel via het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) in te grijpen alsde provincie besluit het doden van bevers toe te staan?

[i] http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Limburg&ListId=0c0b395d-1580-406a-a66f-dd61947f4854&ReportId=87924724-ab00-4ce9-995d-5aae98c05c9b&EntryId=8c96ecc6-3058-421f-bc09-52e797d3bfed&searchtext

[i] http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Limburg&ListId=0c0b395d-1580-406a-a66f-dd61947f4854&ReportId=87924724-ab00-4ce9-995d-5aae98c05c9b&EntryId=8c96ecc6-3058-421f-bc09-52e797d3bfed&searchtext

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 28 sep. 2017

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van de heer Wassenberg (PvdD) over het voornemen van Gedeputeerde Staten van Limburg om het doden van bevers toe te staan (kenmerk 2017Z13029, ingezonden 2 oktober 2017).

1
Bent u ervan op de hoogte dat Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg op 5 september 2017 het Faunabeheerplan Bever 2017-2020 hebben goedgekeurd en dat in dit plan het doden van bevers expliciet als mogelijkheid wordt toegelaten? [1]

[1] Faunabeheerplan Bever 2017-2020, Faunabeheereenheid Limburg, met name paragraaf 4.7 en de tabellen op pagina 59 en pagina 60 (http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Limburg&ListId=0c0b395d-1580-406a-a66f-dd61947f4854&ReportId=87924724-ab00-4ce9-995d-5aae98c05c9b&EntryId=8c96ecc6-3058-421f-bc09- 52e797d3bfed&searchtext).

Antwoord
Ja.

2
Hoe verhoudt het doden van bevers zich tot artikel 3.8 lid 5 van de Wet natuurbescherming, die het doden van beschermde soorten (waaronder de bever) uitsluitend toestaat als er aan strikte voorwaarden voldaan is?

Antwoord
Artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming voorziet in een ontheffingsbevoegdheid voor Gedeputeerde Staten ten aanzien van het beschermingsregime voor soorten overeenkomstig de Habitatrichtlijn. Wanneer Gedeputeerde Staten besluiten een dergelijke ontheffing te verlenen dient te worden voldaan aan de voorwaarden in het vijfde lid van dat artikel.

3
Bent u van mening dat met betrekking tot het mogelijke doden van bevers wordt voldaan aan de voorwaarden die artikel 3.8 lid 5 van de Wet natuurbescherming stelt? Zo ja, kunt u aangeven hoe het in het belang van de plaatselijke flora en fauna en de natuurlijke habitats is indien de bevers in Limburg worden gedood?

Antwoord
Het is aan Gedeputeerde Staten om te beoordelen of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Bevers zijn in staat om door de bouw van dammen in beeksystemen hun leefomgeving sterk te beïnvloeden. Er kan daardoor strijdigheid ontstaan met de bescherming van andere natuurwaarden in deze beeksystemen.

4
Kunt u dit ook aangeven voor ernstige schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden en wateren?

Antwoord
Bevers kunnen, in sterk gereguleerde watersystemen, door de bouw van dammen zorgen voor ondermijning van oevers en overstroming van aangrenzende landbouwgebieden. Daarnaast knagen bevers (fruit)bomen om in hun leefgebied en vreten aan gewassen als mais en bieten. Dit kan zorgen voor schade aan land- en tuinbouw, fruitteelt of bosaanplant. Overigens is op grond van het door de provincie Limburg goedgekeurde faunabeheerplan de knaagschade aan bomen geen zelfstandige ontheffingsgrond, aangezien er daarbij in de regel sprake is van een andere bevredigende oplossing in de vorm van beverwerende rasters.

5
Is het in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang om bevers te doden?

Antwoord
Door het graven van holen in dijklichamen en onder wegen en paden kunnen bevers – bij het uitblijven van ingrijpen door de dijk- of wegbeheerder – zorgen voor een gevaar voor de openbare veiligheid.

6
Welke oplossingen voor overlast zijn in overweging genomen en om welke redenen zijn die andere oplossingen niet in de praktijk gebracht?

Antwoord
In het door de provincie Limburg goedgekeurde faunabeheerplan is terug te vinden dat er in Limburg de afgelopen jaren veelvuldig gebruik is gemaakt van alternatieve methoden om schade te voorkomen, zoals het afbreken van dammen, het plaatsen van buizen (levelers) in dammen en het gebruik van rasters.

7
Is de oplossing om de leefgebieden van de bever in Limburg te verbinden met geschikte gebieden in Nederland, België en Duitsland overwogen als maatregel om zo het migreren van bevers naar andere natuurgebieden mogelijk te maken?

Antwoord
Bevers hebben zich de afgelopen jaren verspreid via rivieren en andere watergangen, waarmee er al sprake is van een grensoverschrijdende populatie die ook delen van de provincie Noord-Brabant en gebieden in België en Duitsland omvat. Binnen deze populatie vindt natuurlijke uitwisseling van individuen plaats. Hiermee wordt het schadeprobleem echter niet kleiner.

8
Rust er in uw optiek een speciale zorgplicht op de provincie Limburg, omdat deze provincie tussen 2002 en 2004 zelf 33 bevers in de provincie heeft uitgezet? Hoe beoordeelt u in dat licht de optie om het doden van de nakomelingen van deze bevers toe te staan?

Antwoord
Op de provincie Limburg rust op grond van artikel 1.12 en 2.2 van de Wet natuurbescherming de verplichting om de nodige maatregelen te nemen voor het behoud of herstel van de gunstige staat van instandhouding van de bever. Voorts geldt voor de provincie de algemene zorgplicht van artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Dat er een bijplaatsing van deze soort heeft plaatsgevonden levert geen bijzondere aanvullende verplichtingen op voor de provincie.

9
Kunt u een overzicht geven van de EU-regelingen, verdragen en overeenkomsten volgens welke de bever beschermd moet worden en is het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg naar uw mening in overeenstemming met deze regelingen, verdragen en overeenkomsten?

Antwoord
De bever is beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, door opname in bijlage 2 en 4 van deze richtlijn. In deze richtlijn zijn afwijkingsmogelijkheden voorzien, die in Nederland zijn geïmplementeerd in artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming. Hiervoor zijn de bevoegdheden neergelegd bij de Gedeputeerde Staten. De bevoegdheid om ontheffingen te verlenen is daarbij gelegd bij Gedeputeerde Staten van de provincie. De bever wordt tevens vermeld op bijlage III bij het Verdrag van Bern. Aan dit verdrag wordt door middel van de Habitatrichtlijn op EU-niveau uitvoering gegeven.

10
Deelt u de mening van biologen en ecologen dat de bever een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit in zijn leefgebied? Zo nee, waarop baseert u dat?

Antwoord
Ja, deze mening deel ik.

11
Bent u bereid om als uiterste maatregel via het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) in te grijpen als de provincie besluit het doden van bevers toe te staan?

Antwoord
Ik zie hiervoor geen aanleiding.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over het bericht dat Nederland de fossiele industrie met 7,6 miljard euro per jaar steunt

Lees verder

Vragen over het door Shell georganiseerde festival Generation Discover 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer