Vragen over het verstrekken van subsidie op het versnip­peren van kuikens


Indiendatum: feb. 2015

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het verstrekken van subsidie op het versnipperen van kuikens[1].

1. Kunt u aangeven of er broederijen zijn geweest die tijdens de vogelgriepuitbraak ervoor gekozen hebben om hun broedmachines (gedeeltelijk) stop te zetten om zo dierenleed te voorkomen? Zo ja, om hoeveel broederijen gaat dit? Zo nee, waarom niet? Kunt u aangeven hoeveel broederijen er voor gekozen hebben om kuikens te blijven uitbroeden en vervolgens met een overschot aan kuikens zaten die opgeslagen zaten in kratten zonder water en voer? Zo nee, waarom niet?

2. Klopt het dat in de regeling “Tegemoetkoming vogelgriep broedeieren en eendagskuikens” de hoogte van de tegemoetkoming gebaseerd is op de marktwaarde van het broedei dan wel het eendagskuiken? Zo nee, waarop dan wel? Betekent dat dat hieruit afgeleid kan worden dat er een hogere vergoeding is of wordt verstrekt voor eendagskuikens dan voor broedeieren? Zo nee, waarom niet?

3. Indien een hogere vergoeding geldt voor eendagskuikens dan voor broedeieren, bent u met ons van mening dat door deze regeling broederijen, die in een dergelijke situatie blijven uitbroeden, financieel voordeliger uit zijn dan broederijen die het broedproces stop zetten? Bent u van mening dat hierdoor het ongewenste neveneffect ontstaat dat deze regeling een stimulans is voor het uitbroeden van kuikens met bestemming versnipperaar? Zo nee, waarom niet? Kunt u toezeggen dat bij volgende uitbraken van vogelgriep zal worden voorkomen dat dit ongewenste neveneffect zich in een tegemoetkomingsregeling wederom voordoet? Zo nee, waarom niet?

4. Op welke wijze bent u voornemens om bij een volgende vogelgriepuitbraak er zorg voor te dragen dat er geen kuikens meer worden geboren bij een vervoersverbod of een verbod op herbevolking?

5. Bent u bereid om bij een volgende uitbraak van vogelgriep als onderdeel van het maatregelenpakket, broederijen te verplichten hun broedproces (gedeeltelijk) tijdelijk te laten stilleggen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om bij een volgend uitbraak broederijen te verplichten voorzieningen te treffen om tijdens kortdurende vervoersverboden kuikens tijdelijk op te vangen? Zo nee, waarom niet?

7. Erkent u dat broederijen niet de middelen noch de vaardigheden hebben om kuikens te doden? Kunt u aangeven welke methoden broederijen hebben toegepast om de miljoenen kuikens te doden die slachtoffer zijn geworden van het vervoersverbod?

8. Kunt u aangeven hoeveel eendagskuikens er als gevolg van de vogelgriepuitbraak er op broederijen gedood zijn? Zo nee, waarom niet?

[1] https://mijn.rvo.nl/tegemoetkoming-vogelgriep-broedeieren-en-eendagskuikens