Vragen over het vangen van duiven in Amsterdam


Indiendatum: nov. 2013

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het vangen van duiven in Amsterdam

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Duke Faunabeheer vangt duiven zonder aanleiding’? [1]

2. Bent u bekend met het handhavingsverzoek van de Dierenbescherming Amsterdam bij de Dienst Regelingen en bent u bereid de Kamer te informeren over de afhandeling?

3. Was er voorafgaand aan de vangactie sprake van gevaar voor openbare veiligheid, volksgezondheid dan wel bescherming van de fauna? Zo ja, waar baseert u dat op en hoe verklaart u dat er voor deze locatie geen overlastmelding is binnengekomen bij de GGD Amsterdam? Wie bepaalt of er aan deze voorwaarde van de ontheffing is voldaan?

4. Staat de ontheffing toe het schietnet te gebruiken om duiven te vangen en aan een poelier te verkopen? Zo ja, bent u bereid om aan dit gebruik een einde te maken?

5. Wat waren de kwalificaties van de leidinggevende van deze vangactie waarmee voldaan zou moeten zijn aan voorwaarde 7 van de ontheffing? Voldeed de leidinggevende van de vangactie aan de eis dat hij op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie? Voldeed de leidinggevende aan de eis dat hij op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten? Voldeed de leidinggevende aan de eis dat hij als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau? Voldeed de leidinggevende aan de eis dat hij zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied)? Voldeed de leidinggevende aan de eis dat hij zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of – bescherming?

6. Bent u bereid om vanwege overtreding van de voorwaarden de ontheffing in te trekken? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid, gezien het oneigenlijke gebruik, geen ontheffingen meer te verlenen aan dit bedrijf? Zo nee, waarom niet?

8. Hoe verhouden de ruime voorschriften in de ontheffing zich tot het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Amsterdam, om eerst alternatieven te onderzoeken voor eventueel over wordt gegaan op het doden van dieren?


[1] http://www.rtvnh.nl/nieuws/122757/Duke+Faunabeheer+vangt+duiven+zonder+aanleiding

Indiendatum: nov. 2013
Antwoorddatum: 15 nov. 2013

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u het antwoord op de vragen die zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over het vangen van duiven in Amsterdam (ingezonden 18 november 2013, onder nummer 2013Z22417).

Antwoord op vraag 1 t/m 13

Dienst Regelingen heeft het genoemde handhavingsverzoek van de Dierenbescherming in behandeling genomen en de politie doet onderzoek naar aanleiding van de aangifte. Lopende het onderzoek breng ik geen informatie over deze zaak naar buiten. Ik kan de vragen van het lid Thieme daarom nu niet inhoudelijk beantwoorden.

Zodra het onderzoek is afgerond, zal ik u informeren.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] http://www.rtvnh.nl/nieuws/122757/Duke+Faunabeheer+vangt+duiven+zonder+aanleiding