Vragen over het stoppen van Deense hulp aan jaar­lijkse dolfijns­lach­tingen


Indiendatum: mei 2017

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het stoppen van Deense hulp aan jaarlijkse dolfijnslachtingen.

  1. Bent u op de hoogte van het verzoek van Sea Shephard aan de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Denemarken te starten, vanwege het steunen van en het meewerken aan de jaarlijkse dolfijnslachtingen op de Faeröer-eilanden? [1]
  2. Deelt u de mening dat Denemarken haar verplichtingen zoals omschreven in de Europese Habitatrichtlijn (artikel 12) niet nakomt door haar steun aan de dolfijnslachtingen, bijvoorbeeld via het verlenen van bescherming door de Koninklijke Deense Marine en door de Deense politie (Aanhangsel van de Handelingen, 2015-2016, nr. 115)? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u de mening dat de inbreukprocedure van Sea Shephard door het Nederlandse kabinet gesteund moet worden, overeenkomstig de aangenomen motie Ouwehand (TK 21501—32, nr. 734) die het kabinet verzoekt om zich sterk te maken voor beëindiging van deze dolfijnslachtingen? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid uw antwoord op het eerder gedane verzoek van de Partij voor de Dieren tot het steunen van de inbreukprocedure alsnog te steunen (TK 21501-32, nr. 938)? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.seashepherdglobal.org/news-and-commentary/news/infringement-procedure-against-denmark.html

Indiendatum: mei 2017
Antwoorddatum: 23 mei 2017

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van de heer Wassenberg (PvdD) over het stoppen van Deense hulp aan jaarlijkse dolfijnenslachtingen (kenmerk 2017Z06948, ingezonden 26 mei 2017).

1: Bent u op de hoogte van het verzoek van Sea Shepherd aan de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Denemarken te starten vanwege het steunen van en het meewerken aan de jaarlijkse dolfijnslachtingen op de Faeröer Eilanden? [1]

Antwoord: Ja.

2: Deelt u de mening dat Denemarken haar verplichtingen zoals omschreven in de Europese Habitatrichtlijn (artikel 12) niet nakomt door haar steun aan de dolfijnslachtingen, bijvoorbeeld via het verlenen van bescherming door de Koninklijke Deense Marine en door de Deense politie? Zo nee, waarom niet? [2]

3: Deelt u de mening dat de inbreukprocedure van Sea Shepherd door het Nederlandse kabinet gesteund moet worden, overeenkomstig de motie Ouwehand, die het kabinet verzoekt zich sterk te maken voor beëindiging van deze dolfijnslachtingen? Zo nee, waarom niet? [3]

4: Bent u bereid alsnog aan het eerder gedane verzoek van de leden van de Partij voor de Dieren-fractie tot het steunen van de inbreukprocedure tegemoet te komen? Zo nee, waarom niet? [4]

Antwoord op vragen 2, 3 en 4: Als autonoom onderdeel van het Koninkrijk Denemarken zijn de Faeröer Eilanden zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de jacht op walvisachtigen. De Faeröer Eilanden vallen niet onder de reikwijdte van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. De doelstelling van de Habitatrichtlijn betreft uitsluitend de instandhouding van de natuurlijke habitats en wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop de verdragen van toepassing zijn. Een en ander betekent dat artikel 12 van de Habitatrichtlijn niet op de Faeröer Eilanden van toepassing is en dat er geen inbreukprocedure tegen Denemarken wegens het doden van dolfijnen op die eilanden kan worden ingesteld. Het uitspreken van steun aan een verzoek tot het starten van een inbreukprocedure is derhalve niet mogelijk.
Dit laat onverlet dat ik het doden van dolfijnen, zoals dat jaar op jaar plaatsvindt bij de Faeröer Eilanden, niet acceptabel vind. Het kabinet zal Denemarken hierop blijven aanspreken.

(w.g.) Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] http://www.seashepherdglobal.org/news-and-commentary/news/infringement-procedure-against-denmark.html

[2] Aanhangsel Handelingen 2015-2016, nr. 115

[3] Kamerstuk 21 501-32, nr. 734

[4] Kamerstuk 21 501-32, nr. 938

Interessant voor jou

Vragen over het nieuwbouw proefdiercentrum van het Erasmus MC

Lees verder

Vragen Wassenberg over het uitblijven van de vermaatschappelijking van faunabeheereenheden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer