Vragen over het doden van vossen met vang­kooien


Indiendatum: jul. 2011

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het doden van vossen met vangkooien

1.Kent u het bericht 'Een vos gevangen, maar wat dan?’ ?[1]

2.Deelt u de mening dat vangkooien niet-selectief zijn en dat naast vossen ook andere dieren het risico lopen in deze vallen te belanden? Zo ja, hoe verhoudt dat zich tot de zorgplicht die geldt voor soorten die niet als schadesoort zijn aangemerkt? Zo neen, op welke gegevens baseert u dit?

3.Zijn er regels die bepalen hoe vaak een val gecontroleerd moet worden op de aanwezigheid van levende dieren? Zo ja, welke? Zo neen, op welke wijze wordt dan gegarandeerd dat in vallen gevangen dieren zo min mogelijk lijden?

4.Onderschrijft u dat het vangen en doden van vossen in de kraam- en zoogtijd niet gewenst is?[2] Zo ja, bent u bereid maatregelen te treffen om dit te verbieden? Zo nee, waarom niet?

5.Kunt u uiteenzetten op welke manier de dieren die met een vangkooi worden gevangen, gedood mogen worden? Op welke wettelijke regels is dit gebaseerd?

6.Hoe beoordeelt u de uitspraak uit het artikel “Naast de val een diepe put graven en dat beest er in gooien. Dat mag wel.”? Kunt u aangeven hoe toezichthouders wat u betreft met dergelijke oplossingen om zouden moeten gaan?

7.Bent u bereid een verbod in te stellen op het gebruik van niet-selectieve vangmiddelen, zoals de vangkooi? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

[1]http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/9062973/Een-vos-gevangen-maar-wat-dan.ece
[2] Kamerstuknummer 28000 XIV, nr 74

Indiendatum: jul. 2011
Antwoorddatum: 22 aug. 2011

Kent u het bericht ‘Een vos gevangen, maar wat dan’? [1]

Ja.

2, 3 en 7
Deelt u de mening dat vangkooien niet-selectief zijn en dat naast vossen ook andere dieren het risico lopen in deze vallen te belanden? Zo ja, hoe verhoudt dat zich tot de zorgplicht die geldt voor soorten die niet als schadesoort zijn aangemerkt? Zo neen, op welke gegevens baseert u dit?

Zijn er regels die bepalen hoe vaak een val gecontroleerd moet worden op de aanwezigheid van levende dieren? Zo ja, welke? Zo nee, op welke wijze wordt dan gegarandeerd dat in vallen gevangen dieren zo min mogelijk lijden?

Bent u bereid een verbod in te stellen op het gebruik van niet-selectieve vangmiddelen, zoals de vangkooi? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vangkooien zijn niet-selectief. Op grond van de zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet) dient de gebruiker van het vangmiddel dit selectief en zorgvuldig te gebruiken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat dieren, die niet met het betreffende vangmiddel mogen worden gevangen, onverwijld dienen te worden vrijgelaten.

4. Onderschrijft u dat het vangen en doden van vossen in de kraam- en zoogtijd niet gewenst is?[2] Zo ja, bent u bereid maatregelen te treffen om dit te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Nee. De kraam- en zoogperiode van vossen valt samen met het broedseizoen van op de grond broedende vogels. Het is juist vanwege schade aan op de grond broedende vogels dat de vos is aangewezen als landelijke schadesoort, die in het gehele land jaarrond mag worden bestreden.

5. Kunt u uiteenzetten op welke manier de dieren die met een vangkooi worden gevangen, gedood mogen worden? Op welke wettelijke regels is dit gebaseerd?

Artikel 73 van de Flora- en faunawet gebiedt dat bij de bestrijding van schade onnodig lijden van dieren wordt voorkomen.

6. Hoe beoordeelt u de uitspraak uit het artikel “Naast de val een diepe put graven en dat beest er in gooien. Dat mag wel”? Kunt u aangeven hoe toezichthouders wat u betreft met dergelijke oplossingen om zouden moeten gaan?

De toezichthouder moet dan proces-verbaal opmaken, vanwege dierkwelling. Dergelijk gedrag zal niet getolereerd worden.


Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

[1] http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/9062973/Een-vos-gevangen-maar-wat-dan.ece
[2] Kamerstuknummer 28000 XIV, nr 74

Interessant voor jou

Vragen over het houden van powerboatraces in de Waddenzee

Lees verder

Vragen over de illegale dump van Nederlandse mest in Duitsland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer