Vragen over het doden van grote aantallen ganzen in Friesland


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het doden van grote aantallen ganzen in Friesland

1. Kent u het bericht ‘Ganzenjacht bij Rotstergaast’1?

2. Kunt u aangeven wat de termijneffecten zijn van het doden van tienduizenden ganzen, in termen van schadevermindering c.q. leergedrag?

3. Kunt u aangeven hoe groot de landbouwschade door ganzen in Friesland was in 2009 en of u vindt dat dat bedrag de dood van tienduizenden ganzen rechtvaardigt?

4. Is het waar dat ganzen op predatie reageren door meer nakomelingen te krijgen? Zo ja, betekent dat dat de jacht hooguit een effect op de zeer korte termijn heeft? Zo neen, op welke wetenschappelijke inzichten baseert u dit?

5. Acht u het toegebrachte leed bij deze monogame dieren en hun verwanten te billijken in relatie tot de veroorzaakte schade en het tijdelijke effect van de maatregel? Zo ja, waarom? Zo neen, bent u bereid de provincie Friesland aan te spreken op de ontwikkeling van diervriendelijke methoden van schadebestrijding?

6. Klopt het dat in de werkgroep die adviseerde over het voorgenomen afschot geen vertegenwoordigers waren van dierenbeschermingsorganisaties? Zo ja, waarom is dat zo? Zo neen, welke vertegenwoordigers van dierenbeschermingsorganisaties waren aanwezig?

7. Klopt het dat de provincie als alternatief een diervriendelijk plan heeft aangeboden gekregen van een gedragsbioloog, maar daarvan geen gebruik heeft gemaakt2 ? Zo ja, kunt u toelichten waarom de provincie hier niets mee heeft gedaan?

8. Deelt u de mening dat afschot hooguit een laatste middel zou mogen zijn en dat eerst diervriendelijke alternatieven onderzocht zouden moeten worden? Zo ja, bent u bereid in overleg te treden met de provincie Friesland over de mogelijkheden van diervriendelijke alternatieven? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/regio/article5950100.ece/Ganzenjacht-bij-Rotstergaast

2 http://www.blikopnieuws.nl/bericht/111238/Friesland_doodt_tienduizenden_ganzen_zonder_termijneffect.html

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 19 apr. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij beantwoord ik schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over het doden van grote aantallen ganzen in Friesland (ingezonden 30 maart 2010).

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Ganzenjacht bij Rotstergaast’?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten wat de termijneffecten zijn van het doden van tienduizenden ganzen, in termen van schadevermindering c.q. leergedrag?

Antwoord
De provincie verleent op grond van de Flora- en faunawet ontheffing voor afschot ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen of andere in de wet genoemde ontheffingsgronden. Kennelijk oordeelt de provincie dat het middel effectief is voor dat doel. De leereffecten van het huidige beleid op langere termijn zijn nog niet bekend. Uit het verleden is bekend dat ganzen in staat zijn terreinen waar afschot plaatsvindt, te vermijden.

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten hoe groot de landbouwschade door ganzen in Friesland was in 2009 en of u vindt dat dit bedrag de dood van tienduizenden ganzen rechtvaardigt?

Vraag 5
Acht u het toegebrachte leed bij deze monogame dieren en hun verwanten te billijken in relatie tot de veroorzaakte schade en het tijdelijke effect van de maatregel? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid de provincie Friesland aan te spreken op de ontwikkeling van diervriendelijke methoden van schadebestrijding?

Vraag 6
Is het waar dat in de werkgroep die adviseerde over het voorgenomen afschot geen vertegenwoordigers waren van dierenbeschermingsorganisaties? Zo ja, waarom is dat zo? Zo nee, welke vertegenwoordigers van dierenbeschermingsorganisaties waren aanwezig?

Vraag 7
Is het waar dat de provincie als alternatief een diervriendelijk plan heeft aangeboden gekregen van een gedragsbioloog, maar daarvan geen gebruik heeft gemaakt? 2) Zo ja, kunt u toelichten waarom de provincie hier niets mee heeft gedaan?

Vraag 8
Deelt u de mening dat afschot hooguit een laatste middel zou mogen zijn en dat eerst diervriendelijke alternatieven onderzocht zouden moeten worden? Zo ja, bent u bereid in overleg te treden met de provincie Friesland over de mogelijkheden van diervriendelijke alternatieven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3, 5, 6, 7 en 8
Conform de Flora- en faunawet is het aan de provincie Friesland om te bepalen hoe zij deze afwegingen maakt.

Vraag 4
Is het waar dat ganzen op predatie reageren door meer nakomelingen te krijgen? Zo ja, betekent dit dat de jacht hooguit een effect op de zeer korte termijn heeft? Zo nee, op welke wetenschappelijke inzichten baseert u dit?

Antwoord
Het aantal nakomelingen dat ganzen krijgen is vooral afhankelijk van de conditie waarin zij naar de broedgebieden vertrekken en van de omstandigheden daar.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg


Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over het niet dalen van het aantal damherten ondanks de toegestane jacht

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en van VROM over onderzoeken in het kader van de voortgaande bijenvolksterfte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer