Vragen over het daad­wer­ke­lijke aantal dieren dat is omgekomen bij stal­branden


Indiendatum: aug. 2017

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het daadwerkelijke aantal dieren dat is omgekomen bij stalbranden

1. Kent u het bericht ‘Honderden varkens dood bij brand in stallen Agelo[1], waaruit blijkt dat de brandweer na de brand in fokbedrijf Lansink Agelo aanvankelijk sprak van ruim 7.000 omgekomen dieren, waarna de eigenaar stelt dat bij de brand in zijn varkensschuren slechts enkele honderden varkens zouden zijn omgekomen?

2. Kent u het bericht ’10.000 varkens omgekomen bij brand in Agelo’[2], waarin de door Tubantia geraadpleegde deskundigen op basis van de in 2015 door de provincie Overijssel afgegeven vergunning veronderstellen dat er, naast zeker 1000 fokzeugen, ook circa 8.000 tot 10.000 biggen in de stal gezeten moeten hebben?

3. Heeft u gezien dat de brandweer na haar eerdere uitspraak dat er ruim 7.000 dieren waren omgekomen in deze stalbrand, op haar eigen website meldt dat er slechts 'honderden biggetjes en varkens' aanwezig waren in de twee geschakelde schuren?[3]

4. Kunt u bevestigen dat de brandweer zich bij deze berichtgeving louter heeft gebaseerd op de uitspraken van de eigenaar zelf? Zo nee, op welke bronnen heeft de brandweer haar bericht dan nog meer gebaseerd?

5. Kunt u bevestigen dat dit varkensbedrijf een vergunning had voor het houden van 1.250 fokzeugen en vleesvarkens, en 8.000 biggen? Zo nee, hoeveel varkens en biggen mocht deze varkenshouder dan wel houden in zijn stallen?

6. Kunt u zich voorstellen dat zowel deskundigen als niet-deskundigen het uiterst onwaarschijnlijk achten dat in een megastal met een vergunning voor het houden van 9.250 biggen en varkens slechts enkele honderden dieren aanwezig zouden zijn geweest op het moment dat de brand uitbrak? Wat denkt u er zelf van?

7. Deelt u de mening dat in het geval van een stalbrand zowel het aantal omgekomen dieren als het aantal dieren dat de brand heeft overleefd op objectieve en transparante wijze zou moeten worden vastgesteld? Zo nee, waarom niet?

8. Is het de standaard werkwijze dat de brandweer bij de inschatting cq vaststelling van het aantal omgekomen dieren enkel afgaat op de informatie die de eigenaar zelf wenst te verstrekken? Zo ja, moeten we hieruit concluderen dat het aantal omgekomen dieren bij stalbranden mogelijk nog hoger is dan tot nu toe aangenomen? Zo nee, op basis van welke objectieve bronnen wordt het aantal omgekomen dieren bij een stalbrand dan wel geregistreerd?

9. Hoewel het van bijzonder toeval zou getuigen, is het niet onmogelijk dat een (groot) deel van de biggetjes en/of fokzeugen en/of vleesvarkens kort voor het uitbreken van de brand van het bedrijf is afgevoerd, naar een ander bedrijf of het slachthuis; deelt u de mening dat de eigenaar in dat geval de documenten openbaar zou moeten maken die zulks bewijzen? Zo nee, op welke wijze kan volgens u dan wel objectief en transparant worden vastgesteld hoeveel dieren zich in de stal bevonden?

10. Deelt u de mening dat het onacceptabel is wanneer een eigenaar van een brandende stal de brandweer verkeerd informeert over het aantal dieren dat aanwezig is in de stal?

Zo ja, wat gaat u ondernemen om te kunnen vaststellen of dat in dit -maar ook in andere gevallen- is gebeurd en welke gevolgen zal dat voor de betreffende eigenaar moeten hebben wat u betreft? Zo nee, waarom hoeft de brandweer van u niet te weten hoeveel levende wezens zich bevinden in een stal die in brand staat en wat betekent dat voor de kans dat de hulpdienst nog dieren kan bevrijden dan wel redden?

11. Gaat u ervoor zorgen dat de brandweer op elk moment op de hoogte is van het daadwerkelijke aantal dieren dat aanwezig is tijdens een stalbrand? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

12. Kent u de door Wakker Dier gepubliceerde statistieken[4] omtrent het aantal slachtoffers in stalbranden? Zo nee, waarom niet?

13. Sluit u zich aan bij de uitspraak van Brandweer Nederland[5]: "Dit soort grote branden kunnen zich binnen de huidige regelgeving voordoen. Dat is een politieke keuze."? Zo nee, op welke gronden denkt u de kennis, expertise en autoriteit van Brandweer Nederland in twijfel te kunnen trekken door vraagtekens te plaatsen bij hun analyse van de vigerende regels voor brandveiligheid voor stallen en hun conclusie daarover?

14. Deelt u de mening dat zowel het aantal stalbranden als het aantal dieren dat omkomt bij een stalbrand onacceptabel hoog is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u duidelijk maken welke aantallen u acceptabel vindt en wat u gaat doen om ervoor te zorgen dat de verblijven waarin dieren mogen worden gehouden in de Nederlandse veehouderij veel minder brandgevaarlijk worden, en veel betere overlevingskansen gaan bieden voor de dieren in het geval er toch een brand uit breekt?

15. Moet u er nog aan worden herinnerd dat de beste preventie van grote stalbranden met grote aantallen slachtoffers bestaat uit het beperken van de omvang van stallen en het zorgdragen voor vrije uitloop voor de dieren, zodat zij bij het minste teken van brand hun natuurlijke instinct kunnen volgen en naar buiten kunnen gaan, alwaar hun overlevingskansen vele malen hoger liggen dan in een afgesloten stal waaruit zij niet kunnen ontsnappen? Zo ja: bij deze.

[1] https://nos.nl/artikel/2187972-honderden-varkens-dood-bij-brand-in-stallen-agelo.html

[2] http://www.tubantia.nl/dinkelland/10-000-varkens-omgekomen-bij-brand-in-agelo~a5f92d84/

[3] https://www.brandweer.nl/twente/nieuws-twente/2017/twee-schuren-verwoest-door-brand-in-agelo

[4] https://www.wakkerdier.nl/de-vee-industrie/stal-brand

[5] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/28/vroeger-stonken-de-varkens-hier-nog-12288729-a1568295