Vragen over het afschot­beleid van wilde zwijnen


Indiendatum: nov. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het afschotbeleid van wilde zwijnen

1. Kent u het bericht ´PVV en ministerie steggelen over wilde zwijnenbeleid´ [1]?

2. Is het bericht juist dat het Productschap Vee en Vlees minder wil afdragen aan het Diergezondheidsfonds? Zo ja, hoe beoordeelt u dit en bent u van mening dat het PVV de vrijheid heeft zelf de hoogte van de afdracht te bepalen in casu?

3. Is er al een besluit genomen van uw kant op het verzoek van het productschap? Zo ja, hoe luidt dit besluit? Zo neen, wanneer denkt u dit besluit te nemen en op welke gronden?

4. Het productschap vreest besmettingsgevaar van dierziekten tussen wilde zwijnen en varkens in de veehouderij. Bent u bereid het productschap erop te wijzen dat in de “ex ante evaluatie maatwerk beheer van wilde zwijnen”[1] staat dat:

a. de besmettingskans van besmettelijke dierziekten van wilde zwijnen naar de gedomesticeerde populatie klein is,
b. de afgelopen 27 jaar (sinds 1983) geen Klassieke Varkenspest bij wilde zwijnen is aangetroffen
c. er tot nog toe geen antistoffen tegen SVB, ZvA, MKZ en KVP zijn aangetroffen in de wilde zwijnen populatie
d. ook Trichinella spp. niet kon worden aangetoond?

5. Ziet u een relatie tussen de intensieve jacht op de Veluwe, het bijkomende vluchtgedrag[2] en de aanwezigheid van de zwijnen in de nul optiegebieden? Zo ja, bent u bereid de jacht op zwijnen te verbieden ten einde ook een einde te maken aan het vluchtgedrag?

6. Hoe verklaart u de toegenomen[3] meldingen van “overlast” terwijl het overgrote deel van de wilde zwijnenpopulatie afgeschoten is? Bent u met mij van mening dat het gegeven dat na jaarlijks afschot van de zwijnenpopulatie de gemelde overlast niet kleiner maar groter lijkt te worden, aangeeft dat een dergelijk rigoureus afschot kennelijk niet werkt? Zo neen, waarop baseert u uw conclusie? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan ten aanzien van het jaarlijkse afschot van grote hoefdieren?

7. Bent u met mij van mening dat het jaarlijks afschieten van het overgrote deel van een populatie wettelijk beschermde hoefdieren, geen duurzame oplossing kan vormen voor gesignaleerde problemen met die dieren? Zo ja, bent u bereid een politieke en maatschappelijke discussie te entameren over dit thema? Zo neen, waarom niet?

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Groot-Bruinderink, G.W.T.A., et al (2009) Ex ante evaluatie maatwerk beheer van wilde zwijnen, pag. 83 en 94. Alterra

[2] Maillard, D., P. Fournier (1995). Effects of shooting with hounds on size of resting rangeof wild boar (Sus scrofa L.) groups in mediterranean habitat. IBEX J.M.E., 3: 102-107.Scillitani, L., A. Monaco, S. Toso (2009) Do intensive drive hunts affect wild boar (Sus scrofa) spatial behaviour in Italy? Some evidences and management implications. European Journal of Wildlife Research, 1612-464. Tolon, V., S. Dray, A. Loison (2009) Responding to spatial and temporal variations in predation risk: space use of a game species in a changing landscape of fear. Canadian Journal of Zoology, 87(12): 1129-1137.

[3] http://www.deputtenaer.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/ldquo-Onzinnige-overpopulatie-wilde.608101.news

Indiendatum: nov. 2010
Antwoorddatum: 20 dec. 2010

1. Kent u het bericht ´PVV en ministerie steggelen over wilde zwijnenbeleid´?

Ja.


2 en 3.

Is het waar dat het Productschap Vee en Vlees (PVV) minder wil afdragen aan het Diergezondheidsfonds? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Bent u van mening dat het productschap de vrijheid heeft zelf de hoogte van de afdracht te bepalen in casu?

Hebt u al een besluit genomen op het verzoek van het productschap? Zo ja, hoe luidt dit besluit? Zo nee, wanneer denkt u dit besluit te nemen en op welke gronden?

In het convenant Diergezondheidsfonds (DGF) 2010 – 2014 is opgenomen dat de (toenmalige) minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich maximaal zal inspannen om, voor zover dit binnen de invloedsfeer van het Rijk ligt, de bestaande belemmeringen met betrekking tot de handhaving van het nulstand­beleid voor wilde zwijnen weg te nemen.

Met het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) is overeengekomen dat de maximale bijdrage van de sector aan crisisbestrijdingskosten voor de categorie varkens, met 7 miljoen euro zal worden verlaagd (in geval van een uitbraak) zolang de minister deze toezegging nog niet heeft waargemaakt.

4. Bent u bereid het productschap erop te wijzen, aangezien het productschap besmettingsgevaar van dierziekten tussen wilde zwijnen en varkens in de veehouderij vreest, dat in de “ex ante evaluatie maatwerk beheer van wilde zwijnen” 2) staat dat:

a) de besmettingskans van besmettelijke dierziekten van wilde zwijnen naar de gedomesticeerde populatie klein is,

b) de afgelopen 27 jaar (sinds 1983) geen klassieke varkenspest bij wilde zwijnen is aangetroffen

c) er tot nog toe geen antistoffen tegen Swine vesicular disease (blaasjesziekte), Ziekte van Aujeszky, mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest zijn aangetroffen in de wilde zwijnenpopulatie en

d) ook Trichinella spp. niet kon worden aangetoond?

Het Productschap is op de hoogte van de inhoud van het voornoemde rapport.

5. Ziet u een relatie tussen de intensieve jacht op de Veluwe, het bijkomende vluchtgedrag 3) en de aanwezigheid van de zwijnen in de nul optiegebieden? Zo ja, bent u bereid de jacht op zwijnen te verbieden ten einde ook een einde te maken aan het vluchtgedrag?

Voor inzicht in de gangbare opvattingen verwijs ik naar het Alterra-rapport “Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe”, die de Kamer op 4 juni 2010 heeft ontvangen (Kamerstuk 31 581, nr.14). Hieruit blijkt geen relatie tussen bewegingen van wilde zwijnen ten gevolge van het afschot en het aantal aanrijdingen in het gebied.

6. Hoe verklaart u de toegenomen meldingen van “overlast” terwijl het overgrote deel van de wilde zwijnenpopulatie afgeschoten is? Deelt u de mening dat het gegeven dat na jaarlijks afschot van de zwijnenpopulatie de gemelde overlast niet kleiner maar groter lijkt te worden, aangeeft dat een dergelijk rigoureus afschot kennelijk niet werkt? Zo nee, waarop baseert u uw conclusie? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan ten aanzien van het jaarlijkse afschot van grote hoefdieren?

Het is aan het bevoegde gezag (in casu de provincie) om hier al dan niet conclusies aan te verbinden.

7. Deelt u de mening dat het jaarlijks afschieten van het overgrote deel van een populatie wettelijk beschermde hoefdieren, geen duurzame oplossing kan vormen voor gesignaleerde problemen met die dieren? Zo ja, bent u bereid een politieke en maatschappelijke discussie te entameren over dit thema? Zo nee, waarom niet?

Nee, ik ben van mening dat afschot van wilde zwijnen een duurzaam instrument is om schade en overlast beheersbaar houden. Ik zie geen reden om hier een maatschappelijke dialoog over te beginnen, temeer omdat het een verantwoorde­lijkheid betreft van de provincie.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
dr. Henk Bleker

Interessant voor jou

Vragen over de misstanden op de paardenmarkt in Hedel

Lees verder

Vragen over Nederland als koploper bij het opvragen van telecomgegevens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer