Vragen over gevonden dode wasbeer­honden


Indiendatum: jul. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken over gevonden dode wasbeerhonden

1. Heeft u kennis genomen van het bericht “dozen vol dode wasbeerhonden gevonden bij A21”?

2. Hoeveel wasbeerhonden zijn er gevonden en waar komen ze vandaan?

3. Acht u het toelaatbaar dat wasbeerhonden worden gedood enkel en alleen voor hun vacht?

4. Kunt u aangeven of onderzoek is ingesteld om de dader(s) te achterhalen, wat de dader(s) ten laste kan worden gelegd en wat de te verwachten strafmaat zal zijn?

5. Kunt u inzicht geven in de hoeveelheid wasbeerhondenbont dat per jaar naar Nederland wordt geïmporteerd en waar het bont vandaan komt? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u bereid om, in navolging van honden- en kattenbont, de import van wasbeerhondenbont te verbieden?

7. Hoeveel illegaal bont is bij importcontroles de afgelopen jaren door de VWA aangetroffen, om welke diersoorten ging het en zijn de daders hiervoor vervolgd?

8. Kunt u aangeven wat de voortgang is met betrekking tot het voornemen om op Europees niveau te onderzoeken of er draagvlak bestaat voor een etiketteringsplicht voor bont?

9. Kunt u uiteenzetten wat uw inspanningen (zullen) zijn om voor dit voorstel zo veel mogelijk steun te genereren?

1 http://www.nu.nl/binnenland/2301715/dozen-dode-wasbeerhonden-gevonden-bij-a2.html

Indiendatum: jul. 2010
Antwoorddatum: 2 sep. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens mijn collega van Economische Zaken, de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over dode wasbeerhonden.

1.Heeft u kennis genomen van het bericht “dozen vol dode wasbeerhonden gevonden bij A2”?

Ja.

2. Hoeveel wasbeerhonden zijn er gevonden en waar komen ze vandaan?

Naar schatting van de politie Regio Utrecht waren er 750 kadavers aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen over de herkomst van deze dieren.

3. Acht u het toelaatbaar dat wasbeerhonden worden gedood enkel en alleen voor hun vacht?

Het houden van wasbeerhonden als landbouwhuisdier is in Nederland verboden sinds 1998. Het illegaal houden van deze dieren, ongeacht het doel waarvoor ze worden gehouden, is een overtreding en acht ik dus ontoelaatbaar.

4. Kunt u aangeven of onderzoek is ingesteld om de dader(s) te achterhalen, wat de dader(s) ten laste kan worden gelegd en wat de te verwachten strafmaat zal zijn?

Het gaat hier om een overtreding, waarvan op grond van de Wet op de economische delicten een hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of een geldboete van € 19.000 kan worden opgelegd. Door de politie Regio Utrecht is een onderzoek ingesteld. Tot op heden heeft dit er niet toe geleid dat er verdachten in beeld zijn.

5. Kunt u inzicht geven in de hoeveelheid wasbeerhondenbont dat per jaar naar Nederland wordt geïmporteerd en waar het bont vandaan komt? Zo neen, waarom niet?

Nee, de handelsstromen van wasbeerhondenbont wordt niet gemonitord.

6. Bent u bereid om, in navolging van honden- en kattenbont, de import van wasbeerhondenbont te verbieden?

Nee.

7. Hoeveel illegaal bont is bij importcontroles de afgelopen jaren door de VWA aangetroffen, om welke diersoorten ging het en zijn de daders hiervoor vervolgd?

Er is de afgelopen jaren geen bont van honden, katten en zeehonden aangetroffen door de VWA. Dit geldt zowel voor de controles op de "reguliere" invoer, als voor de controles van de persoonlijke bagage van reizigers.

8. Kunt u aangeven wat de voortgang is met betrekking tot het voornemen om op Europees niveau te onderzoeken of er draagvlak bestaat voor een etiketterings¬plicht voor bont?

9. Kunt u uiteenzetten wat uw inspanningen (zullen) zijn om voor dit voorstel zo veel mogelijk steun te genereren?

Op dit moment loopt in Brussel de discussie over een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende textielbenamingen en de desbetref¬fende etikettering van textielproducten. Het Europees Parlement heeft hierbij een amendement ingediend dat vraagt om het opnemen van een verplichting voor producenten om de aanwezigheid van dierlijke materialen in textielproducten op het etiket aan te geven.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over nieuwe feiten omtrent de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen voor bijen

Lees verder

Vragen over de toezegging van SDE subsidie aan twee offshore windmolenparken van de BARD groep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer