Vragen over een onderzoek dat uitwijst dat een meer­derheid van lokale bestuurders voor­stander is van een vuur­werk­verbod


Indiendatum: feb. 2013

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een onderzoek dat uitwijst dat een meerderheid van lokale bestuurders voorstander is van een vuurwerkverbod.

1. Heeft u kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek van DirectResearch onder gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van lokale bestuurders en politici voorstander is van een vuurwerkverbod?

2. Hoe beoordeelt u het signaal dat een meerderheid van lokale bestuurders voorstander is van een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling en welke consequenties verbindt u hier aan?

3. Kunt u uiteenzetten of u het draagvlak voor een vuurwerkverbod onder lokale bestuurders hebt getoetst alvorens te stellen dat er onvoldoende draagvlak zou zijn voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling? Zo ja, waarom weegt u in uw afwijzing van een vuurwerkverbod niet mee dat een meerderheid van de lokale bestuurders en politici een voorstander is van een verbod op consumentenvuurwerk? Zo neen, waarom niet?

4. Onderschrijft u dat het draagvlak voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling tanende is, zoals ook blijk uit dit onderzoek? Zo ja, welke consequenties verbindt u hier aan? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid alsnog toe te werken naar een algeheel verbod op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 8 mrt. 2013

Vraag: 1
Heeft u kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek van DirectResearch onder gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van lokale bestuurders en politici voorstander is van een vuurwerkverbod?

Antwoord: 1
Ja.

Vraag: 2
Hoe beoordeelt u het signaal dat een meerderheid van lokale bestuurders voorstander is van een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling en welke consequenties verbindt u hier aan?

Vraag: 3
Kunt u uiteenzetten of u het draagvlak voor een vuurwerkverbod onder lokale bestuurders hebt getoetst alvorens te stellen dat er onvoldoende draagvlak zou zijn voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling? Zo ja, waarom weegt u in uw afwijzing van een vuurwerkverbod niet mee dat een meerderheid van de lokale bestuurders en politici een voorstander is van een verbod op consumentenvuurwerk? Zo nee, waarom niet?

Vraag: 4
Onderschrijft u dat het draagvlak voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling tanende is, zoals ook blijkt uit dit onderzoek? Zo ja, welke consequenties verbindt u hier aan? Zo nee, waarom niet

Vraag: 5
Bent u bereid alsnog toe te werken naar een algeheel verbod op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vragen 2 t/m 5
Voor het onderzoek van DirectResearch zijn 2000 lokale politici aangeschreven. Daarvan hebben er 420 gereageerd. Van deze respondenten bleek een meerderheid, bestaande uit voornamelijk raadsleden, voorstander van een verbod op het afsteken van consumenten vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Ik weet niet of deze uitkomst representatief is voor het totaal aantal van circa 10.000 raadsleden in Nederland.
Om de opvattingen onder lokale bestuurders te peilen heb ik via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een aantal gemeenten van verschillende grootte gevraagd naar hun opvattingen over een vuurwerkverbod, afsteektijden en instrumenten als het aanwijzen van vuurwerkvrije zones. Ik heb daarover ook zelf met gemeenten en, zoals toegezegd in het algemeen overleg van 19 december 2012, met de VNG gesproken. Hieruit bleek dat gemeenten uit de voeten kunnen met het ter beschikking staande instrumentarium om de overlast tijdens de jaarwisseling te reguleren en dat zij geen voorstander zijn van het beperken van de afsteektijden. Dit heeft vooral te maken met te verwachten handhavingsproblemen. Sommige gemeenten zijn voorstander van het organiseren van een vuurwerkshow (en doen dat ook), andere gemeenten geven aan de kosten daarvan te hoog te vinden.
Verder is ten aanzien van het maatschappelijk draagvlak van belang dat TNS NIPO in 2008 een onderzoek heeft uitgevoerd onder burgers. Dit is in 2012 geactualiseerd met grotendeels dezelfde vragen en dezelfde doelgroep, waardoor de resultaten goed met elkaar vergeleken kunnen worden. Uit beide onderzoeken blijkt dat nog steeds een merendeel van de Nederlanders geen voorstander is van een vuurwerkverbod, en de traditie wil behouden. Het kabinet deelt deze mening.

Interessant voor jou

Vragen over een vuurwerkverbod tijdens het broedseizoen

Lees verder

Vragen over de voorwaarden voor onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord met Japan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer