Vragen over de Wage­ningen Univer­siteit


Indiendatum: okt. 2011

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wageningen Universiteit (ingezonden 21 oktober 2011)

1 Kent u het bericht ‘Wageningen weet niet of melk gezond is’ [1]

2 Klopt het dat het bericht ‘Joris Driepinter had toch gelijk’ nog steeds online staat bij media van de Wageningen Universiteit , zonder dat sprake is van een rectificatie? [2] Zo ja, bent u bereid Wageningen Universiteit daarop aan te spreken?

3 Kunt u aangeven waarom de Wageningen Universiteit onder een ander ministerie ressorteert dan alle andere Nederlandse universiteiten?

[1]http://www.dub.uu.nl/content/wageningen-weet-niet-melk-gezond
[2] http://resource.wur.nl/wetenschap/detail/joris_driepinter_had_toch_gelijk/

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 22 nov. 2011

1. Kent u het bericht ‘Wageningen weet niet of melk gezond is.’[1]

Ja


2. Klopt het dat het bericht ‘Joris Driepinter had toch gelijk’ nog steeds online staat bij media van de Wageningen Universiteit, zonder dat sprake is van een rectificatie?[2] Zo ja, bent u bereid Wageningen Universiteit daarop aan te spreken?

Ja. Het is aan Wageningen UR om te beslissen of zij berichtgeving over dit onderwerp in haar blad Resource voor studenten en medewerkers van Wageningen UR wel of niet intrekt. Ik constateer dat met de gezamenlijke verklaring van de onderzoekers de discussie een vervolg krijgt daar waar hij thuis hoort, in de wetenschappelijke wereld.


3. Kunt u aangeven waarom de Wageningen Universiteit onder een ander ministerie ressorteert dan alle andere Nederlandse universiteiten?

In de harmonisatiebrieven groen onderwijs zijn de uitgangspunten voor de rol van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vastgelegd. Zoals in deze brieven is aangegeven maakt Wageningen Universiteit deel uit van de kennisinfrastructuur voor de sectoren Voedsel en Groen.

Voor Wageningen Universiteit gelden, onder verwijzing naar de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, dezelfde regels als voor alle andere universiteiten. De uitgangspunten zoals opgenomen in genoemde brieven zijn nog steeds van kracht. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is eindverantwoordelijk voor het groen onderwijs. Dit betekent dat hij verantwoordelijk is voor de inhoudelijke ontwikkelingen en voor een voldoende en actueel aanbod van groene opleidingen. In de praktijk werkt dit goed. De minister heeft het functioneren van de gouden driehoek van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheid voor Agro& Food als voorbeeld genomen bij de ontwikkeling van zijn topsectorenbeleid. Wageningen Universiteit vervult hierin een gewaardeerde rol.


Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
drs. M.J.M. Verhagen

[1] http://www.dub.uu.nl/content/wageningen-weet-niet-melk-gezond
[2] http://resource.wur.nl/wetenschap/detail/joris_driepinter_had_toch_gelijk/

Interessant voor jou

Vragen over mogelijke belangenverstrengeling bij de EFSA

Lees verder

Vragen over het wederom overschrijden van de melkquota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer